3 VSPH 2292/2015-B-23
KSPH 71 INS 11046/2015 3 VSPH 2292/2015-B-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladá Boleslav, Kupeckého 4, o odvolání dlužníka,

takto:

Odvolání dlužníka ze dne 17. října 2015 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 17.10.2015 (B-17) podal dlužník odvolání proti rozsudku insolventního řízení pod číslem KSPH 71 INS 11046/2015 s tím, že se jedná o pod číslo šest po schválení 6) Mgr. Koncz David, IČO: 66253080, adresa: 26. dubna 10, 350 02 Cheb, 5.590,83 2,37 7-to je na jména Miroslava anonymizovano narozena 18.7.1975 rodné číslo 755718/0950 Dlouhá 189 Mladá Boleslav III. 29301 .

Usnesením ze dne 3.11.2015, doručeným, jak plyne z obsahu insolvenčního spisu, dlužníku náhradním způsobem do jeho datové schránky dne 19.11.2015 (B-18), soud prvního stupně odvolatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů odvolání doplnil údaje o tom, proti jakému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřována nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se odvolatel domáhá s poučením, že neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, bude odvolání odmítnuto.

Z obsahu spisu plyne, že výzvě k odstranění vad podaného odvolání odvolatel nevyhověl, a odvolání v rozporu s ust. § 42 odst. 4 a § 205 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen o.s.ř., nadále postrádá označení rozhodnutí, proti kterému směruje, uvedení odvolacího důvodu a odvolacího návrhu.

Odvolání je tedy neúplné, v řízení pro tento nedostatek nelze pokračovat, a proto odvolacímu soudu nezbylo než je podle § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. za přiměřeného použití § 7 InsZ, poté, co soud prvního stupně podle § 43 za použití § 209 o.s.ř. odvolatele marně vyzval k jeho doplnění, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková