3 VSPH 229/2013-A-18
MSPH 88 INS 22676/2012 3 VSPH 229/2013-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubín a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Soňa Procházková, nar. 1.1.1954, bytem v Praze 2, Římská 35/1199, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 22676/2012-A-8 ze dne 20. listopadu 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 22676/2012-A-8 ze dne 20. listopadu 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že dlužnice ke svému insolvenčnímu návrhu s návrhem na povolení oddlužení nepřipojila seznam závazků a majetku. Usnesením č.j. MSPH 88 INS 22676/2012-A-5 z 18.9.2012 ji proto vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů insolvenční návrh doplnila o seznam majetku a seznam závazků podle § 104 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a o přílohy k návrhu na povolení oddlužení. Usnesení bylo doručeno dlužnici 2.10.2012, uložené povinnosti dlužnice nesplnila ani v prodloužené lhůtě; soud proto podle § 128 odst. 2 InsZ insolvenční návrh odmítl a dlužnici poučil, že po právní moci napadeného usnesení bude moci podat insolvenční návrh nový se všemi zákonem požadovanými náležitostmi.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Namítala, že zákonem stanovené přílohy připojila k žádosti o povolení oddlužení kromě znaleckého posudku o ceně nemovitostí, který nyní soudu předkládá. Insolvenční soud požádala o prodloužení lhůty do 31.1.2013 z toho důvodu, že právní úpravě sama nerozumí, a musí se proto obrátit na právní službu.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, -2-MSPH 88 INS 22676/2012 neboť odvolání nesměřuje proti rozhodnutí soudu ve věci samé, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 3 InsZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 InsZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 InsZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 InsZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 InsZ. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 InsZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 InsZ. Dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí podat spolu s insolvenčním návrhem i návrh na povolení oddlužení (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ), který lze dle § 391 odst. 3 InsZ podat pouze na formuláři předepsaném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 311/2007 Sb.). Formulář návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 InsZ umožňuje, aby byl využit k současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 6. V tom případě slouží připojené seznamy jako povinná příloha insolvenčního návrhu a současně i jako příloha vyžadovaná v § 392 odst. 1 InsZ pro návrh na povolení oddlužení (pro potřeby rozhodnutí o tomto návrhu musí dlužník dle § 392 odst. 2 InsZ opatřit seznam majetku i údaji o jeho pořizovací ceně a aktuální obvyklé ceně ke dni pořízení seznamu, podložené u nemovitostí a u každého majetku sloužícího k zajištění vždy znaleckým oceněním).

Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolvenční návrh a současně navrhnout povolení oddlužení, může insolvenční návrh podat buď s využitím formuláře, anebo tak může učinit samostatným podáním, přičemž v obou případech se tak musí stát předepsaným způsobem, jenž popsán shora (tedy i s jeho předepsanými přílohami). Nutno zdůraznit, že insolvenční návrh, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat s návrhem na povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož zjištění -3-MSPH 88 INS 22676/2012 se insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny.

Podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. (výzva k odstranění vad podání) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice se insolvenčním návrhem doručeným insolvenčnímu soudu 17.9.2012 domáhá vydání rozhodnutí o svém úpadku s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři (Formulář). Usnesením č.j. MSPH 88 INS 22676/2012-A-5 ze dne 18.9.2012 ji insolvenční soud vyzval k doplnění seznamu majetku, závazků a poučil ji o náležitostech seznamů uvedených v § 104 InsZ. Současně dlužnici uložil, aby sdělila, zda je či není podnikatelkou, zda závazek vůči společnosti ZEPTER INTERNATIONAL, spol. s r.o. a Citibank Europe plc. nemá původ v její podnikatelské činnosti a vyzval ji téže k podání znaleckého posudku k ocenění nemovitostí sloužících k zajištění pohledávek jejích věřitelů. Podáními doručenými insolvenčnímu soudu 8.10.2012, resp. 3.12.2012 dlužnice požádala o prodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu, avšak ke dni vydání napadeného usnesení seznamy k insolvenčnímu návrhu dlužnice nepřiložila; znalecký posudek k ocenění nemovitostí dlužnice založila současně s podáním odvolání. Za seznam závazků ve smyslu § 104 InsZ při tom nelze považovat seznam pohledávek , v němž dlužnice označila oprávněné pouze obchodním názvem, a u pohledávek uvedla pouze jejich výši, nikoliv však splatnost; k takto neúplnému seznamu nepřipojila svůj podpis s prohlášením o správnosti a úplnosti seznamu.

Výzvě soudu mohla dlužnice vyhovět jen tím, že by v soudem určené (a prodloužené) lhůtě předložila seznam majetku a závazků a ostatní přílohy s náležitostmi, které přesně a v souladu se zákonem insolvenční soud ve svém usnesení vymezil. Dlužnice, ač řádně poučena, výzvě insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě nevyhověla; nesplnila tak povinnost stanovenou v § 104 InsZ, neboť nepřipojila požadované seznamy opatřené předepsanými náležitostmi.

Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 InsZ, a proto i když by dlužník tyto nedostatky odstranil za odvolacího řízení, neboť ke svému odvolání připojil seznamy svého majetku a závazků, resp. znalecký posudek, takové doplnění již nemá z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu. -4-MSPH 88 INS 22676/2012

Soud prvního stupně tedy rozhodl správně, jestliže insolvenční návrh dlužníka podle § 128 odst. 2 InsZ odmítl. Věcně správné rozhodnutí odvolací soud proto podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 28. února 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva