3 VSPH 228/2013-P15-8
KSUL 70 INS 19185/2012 3 VSPH 228/2013-P15-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem v Bílině, Čapkova 859, o odvolání věřitele č. 11: Intrum Justitia, spol. s r.o., IČO 25083236, se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 19185/2012-P15-3 ze dne 18.ledna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 19185/2012-P15-3 ze dne 18.ledna 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (Soud) rozhodl, že se k přihlášce pohledávky P15 věřitele č. 11 Intrum Justitia, spol. s r.o. (Věřitel) nepřihlíží (bod I. výroku), přihlášku jeho pohledávky ve výši 54.350,--Kč odmítl (bod II. výroku) a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení Soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 70 INS 19185/2012-A-14 ze 16.10.2012 zjistil dlužničin úpadek, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost IREKON, v.o.s., IČO 28781309, se sídlem v Turnově, Palackého 211 (správce). Zároveň vyzval věřitele dlužnice, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku (16.10.2012) na předepsaném formuláři. Vyšel ze zjištění, podle něhož Věřitel (nesprávně uvedena společnost Provident Financial, spol. s r.o.) mu doručil 15.11.2012 přihlášku pohledávky, že Správce Věřitele vyzval k jejímu doplnění (ve lhůtě 15 dnů) včetně poučení, jak třeba opravu či doplnění přihlášky pohledávky provést, a o následcích, nebude-li výzvě vyhověno. Konstatoval, že výzva Správce byla Věřiteli doručena 12.12.2012, ten však ve stanovené lhůtě na výzvu Správce nikterak nereagoval. Cituje ustanovení § 188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že v důsledku nečinnosti Věřitele v souvislosti s výzvou Správce se k jeho přihlášce pohledávky nepřihlíží, a proto postupem podle § 185 InsZ přihlášku pohledávky Věřitele odmítl a vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil Soudu k dalšímu řízení. Uvedl, že směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. 33 Sm 336/2008 z 19.12.2008, který nabyl právní moci 21.2.2009, mu byla v řízení vedeném proti dlužnici přisouzena pohledávka ve výši 30.000,--Kč a náklady řízení 16.670,--Kč. Vyslovil nesouhlas se závěry Soudu, neboť svou pohledávku řádně do insolvenčního řízení přihlásil a doložil opisem směnky, směnečného platebního rozkazu i usnesení soudu o nařízení exekuce přisouzené částky. Vyjádřil pochybnosti o postupu Správce, kdy nerespektuje pravomocné rozhodnutí soudu, jímž mu byla sporná pohledávka přiznána.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ InsZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 InsZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu, dále též jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 InsZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 InsZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 InsZ). Podle § 177 InsZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 InsZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 InsZ).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu (§ 7 InsZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům Soud v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl, neboť poté, co Věřitel výzvě nevyhověl, dospěl k závěru, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, bez toho, aby zhodnotil, zda výzva k doplnění přihlášky pohledávky byla důvodná.

Z napadeného usnesení tak není patrné, zda vůbec byl důvod odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat, tj. zda vskutku přihláška pohledávky vykazovala takové nedostatky, jež by bránily jejímu přezkumu, a zda k odstranění nedostatků své přihlášky byl insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 InsZ řádně veden. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal následek, že se k ní nepřihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány. Nadto v odůvodnění napadeného usnesení Soud uvedl, že přihlášku pohledávky P15 podal věřitel č. 11 Provident Financial, spol. s r.o., IČO 25621351, což působí možné pochybnosti, zda závěry vyslovené Soudem se netýkají přihlášky pohledávky této společnosti.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil Soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10.února 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová