3 VSPH 2276/2015-B-44
KSUL 70 INS 127/2013 3 VSPH 2276/2015-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice: Ludmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplice, Přítkovská 1613/2, IČO 40235963, o odvolání věřitele: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, Pracoviště Ústí nad Labem, Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem (odvolatel), proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 127/2013-B-37 ze dne 5. listopadu 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 127/2013-B-37 ze dne 5. listopadu 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) zrušil konkurs prohlášený na majetek dlužnice podle § 308 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), neboť její majetek je zcela nepostačující k uspokojení jejích věřitelů, přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty (bod I.) a insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě 30 dnů oznámil, zda ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku, předal dlužnici potřebné účetní záznamy a splnil povinnosti uložené daňovými předpisy (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 70 INS 127/2013-B-35 schválil konečnou zprávu doručenou 12.5.2015 (zveřejněnou jako dokument B-33) spolu s vyúčtováním odměny a výdajů insolvenčního správce; usnesení nabylo právní moci 26.8.2015.

Cituje § 308 odst. 1 písm. d) IZ uzavřel, že dle konečné zprávy je částka určená k rozvrhu 0,-Kč a insolvenčnímu správci je ze státního rozpočtu doplácena částka 36.300,-Kč

Toto usnesení napadl v zákonem stanovené lhůtě odvolatel a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Uvedl, že přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku zajištěnou zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitosti dlužnice, tj. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 184 v kat. území Tisek, obec Provonín (dále jen nemovitost). Tato pohledávka pak byla na přezkumném jednání dne 15.4.2013 zjištěna a v následně vydaném usnesení, jímž bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře bylo v bodě VII. uvedeno, že bude uspokojen z předmětu zajištění, pokud o to insolvenčního správce požádá. Dne 27.11.2014 bylo zrušeno oddlužení dlužnice a na její majetek byl prohlášen konkurs. Dne 20.11.2014 požádal insolvenční správce soud o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu majetku dlužnice-položka č. 1 soupisu, jímž byla zajištěna jeho pohledávka. Insolvenční soud usnesením z 26.11.2014 vyslovil souhlas s tímto prodejem a z konečné zprávy je patrno, že nemovitost byla prodána za částku 18.000,-Kč, přičemž insolvenční správce zcela ignoroval, že se jedná o nemovitost, kterou byla zajištěna jeho pohledávka. Odvolatel uzavřel, že insolvenční správce porušil § 167 odst. 1 IZ, nepostupoval podle § 293 odst. 1 IZ, přestože by měl být vázán pokyny zajištěného věřitele, ani podle § 298 odst. 2 a 4 IZ, neboť měl být výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydán zajištěnému věřiteli.

Insolvenční správkyně Ing. Jana Edelmannová ve vyjádření k odvolání odvolatele vyslovila, že se dopustila pochybení, neboť zcela opomněla účast tohoto věřitele a k tomuto fatálnímu omylu došlo tím, že dlužnici bylo nejprve schváleno oddlužení splátkovým kalendářem, odvolatel byl v jeho průběhu neaktivní a nepožádal ji o zpeněžení zajištěné nemovitosti, a po dobu 18 měsíců prováděla uspokojování věřitelů v rámci splátkového kalendáře a v paměti jí utkvěli pouze tito nezajištění věřitelé; od toho se pak odvíjel další průběh řízení. Uzavřela, že odvolatel měl možnost její pochybení eliminovat, a to podat námitky proti usnesení z 26.11.2014 (dokument B-31), jímž jí soud udělil souhlas s prodejem nemovitosti, konečné zprávě zveřejněné v insolvenčním rejstříku 14.5.2015 a podat odvolání proti usnesení z 28.7.2015 (dokument B-35) o schválení konečné zprávy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ustanovení § 302 odst. 1 a 2 IZ v závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu, která musí podat celkovou charakteristiku jeho činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků. Konečná zpráva musí obsahovat zejména a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, g) přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení.

Podle odstavce třetího citovaného ustanovení musí konečná zpráva insolvenčního správce vyústit ve vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, a v označení těchto věřitelů, s údajem o výši jejich podílů na této částce.

Současně s konečnou zprávou insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu i vyúčtování své odměny a výdajů. Vyúčtování své odměny a výdajů podá předběžný správce a další správci, kteří se podíleli na správě majetkové podstaty a jsou osobami rozdílnými od insolvenčního správce, a jejich odměna netvoří součást jeho odměny (§ 303 odst. 1 a 2 IZ).

Podle ustanovení § 304 odst. 1 až 6 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státním zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že ji schválí, nařídí její doplnění nebo změnu, popřípadě odmítne ji přijmout (odst. 4). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání. Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

Podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Podle § 309 odst. 2 IZ proti rozhodnutí podle § 308 odst. 1 mohou podat odvolání pouze insolvenční správce a přihlášení věřitelé.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSUL 70 INS 127/2013-A-12 ze dne 28.2.2013 insolvenční soud k návrhu dlužnice zjistil její úpadek, povolil jej řešit oddlužením a ustanovil jí insolvenční správkyni Ing. Janu Edelmannovou. Dne 15.4.2013 proběhlo přezkumné jednání se závěrem, že byla zjištěna pohledávka odvolatele ve výši 108.523,-Kč jako zajištěná a vykonatelná a usnesením z téhož dne č.j. KSUL 70 INS 127/2013-B-4 insolvenční soud po schůzi věřitelů schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem. V bodě VII. výroku tohoto usnesení insolvenční soud vyslovil, že zajištěný věřitel č. 1-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, bude uspokojen z předmětu zajištění, pokud o to správce požádá; odvolatel nebyl, coby zajištěný věřitel, do splátkového kalendáře zahrnut.

Usnesením č.j. KSUL 70 INS 127/2013-B-27 z 27.10.2014 bylo zrušeno schválené oddlužení dlužnice a na její majetek byl prohlášen konkurs, jenž bude projednán jako nepatrný. K návrhu insolvenční správkyně z 20.11.2014 (B-30) o udělení souhlasu s prodejem nemovitosti mimo dražbu vyslovil insolvenční soud usnesením č.j. KSUL 70 INS 127/2013-B-31 z 26.11.2014 souhlas.

Dne 12.5.2015 byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku konečná zpráva insolvenční správkyně (B-33) a vyhláškou ze 14.5.2015 (B-33) byli účastníci insolvenčního řízení vyrozuměni, že insolvenční soud přezkoumal konečnou zprávu s tím, že ji lze zveřejnit v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu s poučením o právu podat proti ní dvojmo námitky ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesením č.j. KSUL 70 INS 127/2013-B-35 z 28.7.2014 insolvenční soud schválil konečnou zprávu insolvenční správkyně ze dne 12.5.2015 spolu s vyúčtováním odměny a výdajů insolvenčního správce; proti tomuto usnesení nebylo podáno odvolání a nabylo právní moci 26.8.2015.

Jak již vysvětlil Vrchní soud v Praze v usnesení č.j. MSPH 99 INS 6774/2009, 3 VSPH 512/2010-B-29 z 20.12.2010, jednání nařízené k projednání konečné zprávy má v konkursu zcela zásadní význam. Insolvenční zákon sám vyzdvihuje veřejné projednání konečné zprávy při jednání soudu (§ 304 odst. 3 IZ), ledaže by nebyly podány námitky proti konečné zprávě (§ 304 odst. 5). Nutno vyjít z toho, že teprve projednáním konečné zprávy se definitivně uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování podstaty a sumarizují se výdaje a odměna správce, která se odvíjí od výše výtěžku zpeněžení. Tím se za účasti věřitelů staví najisto výsledky konkursu (co do aktiv a pasiv), jež pak indikují další postup v konkursu buď poměrné uspokojení pohledávek za podstatou a poté zrušení konkursu pro nedostatek majetku, nebo zrušení konkursu bez dalšího (není-li tu žádný nepoužitý výtěžek, s případným použitím zálohy na náklady insolvenčního řízení), anebo rozvrh. Při projednání konečné zprávy musí insolvenční správce obhájit nejen své výdaje a další pohledávky za podstatou, které svou činností založil a jimiž má být podstata zatížena, ale také obhájit, že majetek podstaty zpeněžil, jak nejlépe bylo možné, že jiný majetek do podstaty zahrnut být nemohl, popř. že tu vůbec žádného majetku, který by mohl být zahrnut do podstaty, není. Lze tak shrnout, že výsledek konkursu musí být s konečnou platností vyřešen v rozhodnutí o konečné zprávě; ze zjištění v něm uvedených pak vychází další postup soudu, jak uvedeno výše.

V projednávané věci insolvenční soud postupoval zcela v souladu s výše citovanou právní úpravou, zatímco odvolatel k insolvenčnímu řízení aktivně nepřistoupil, nebrojil proti usnesení, jímž soud udělil souhlas s prodejem nemovitosti mimo dražbu, námitky proti konečné zprávě insolvenční správkyně nepodal a proti usnesení insolvenčního soudu, jímž tuto konečnou zprávu schválil, se neodvolal, a proto rozhodnutí nabylo právní moci 26.8.2015.

Ustanovení § 309 odst. 2 IZ připouští odvolání insolvenčnímu správci a přihlášeným věřitelům proti usnesení insolvenčního soudu o zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 IZ. Předmětem takového odvolání však mohou být skutečnosti, které nastaly v mezidobí od právní moci usnesení o schválení konečné zprávy, nikoliv ty, které mohl odvolatel v postavení jednoho z přihlášených věřitelů uplatnit v rámci námitek proti konečné zprávě a využít tak jednání o ní k tomu, aby byly řádně projednány. V situaci, kdy odvolatel vznáší ve své podstatě námitky proti konečné zprávě, neboť insolvenční správkyně nepostupovala v souladu s rozhodnutím o schválení oddlužení dlužnice a příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona o zpeněžení majetku zajištěného věřitele, což sama připustila, odvolací soud má za to, že tyto námitky bylo namístě uplatnit ve lhůtě 15 dnů po zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku; toto právo však odvolatel nevyužil. Právní mocí usnesení o schválení konečné zprávy tak bylo postaveno najisto, že nebude uspokojen žádný z věřitelů dlužnice, resp. odvolatel z výtěžku zpeněžení. Protože nedošlo k žádné změně ani po právní moci tohoto usnesení, insolvenční soud správně postupoval, když konkurs na majetek dlužnice podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ zrušil.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soud v Ústí nad Labem.

V Praze dne 11. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková