3 VSPH 2272/2013-A-18
MSPH 90 INS 28892/2013 3 VSPH 2272/2013-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 6, Španielova 1283/22, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2013, č.j. MSPH 90 INS 28892/2013-A-9,

t akt o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano (dále jen dlužník) zastavil řízení o jeho insolvenčním návrhu podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť dlužník neuhradil ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu soudem zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, avšak v průběhu odvolacího řízení podáním doručeným soudu 13.12.2013 se vzdal práva na odvolání.

Podle § 41 o.s.ř. účastníci mohou provádět své úkony jakoukoliv formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu (odst. 1). Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen (odst. 2).

Podle § 207 o.s.ř. vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí (odst. 1). Dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu (odst. 2).

Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Odvolací soud posoudil dlužníkovo vzdání se odvolání podle jeho obsahu a v souvislosti s jím učiněnými procesními úkony jako zpětvzetí odvolání podle § 207 odst. 2 o.s.ř., neboť za situace, kdy dlužník již využil svého práva a proti napadenému usnesení se včas odvolal, nelze se jej zpětně vzdát. Tímto procesním úkonem tedy následně vyjádřil vůli v řízení nepokračovat, neboť v případě včasného vzdání se práva odvolání by mělo za následek, že bylo řízení pravomocně zastaveno; k zastavení řízení dochází i v případě zpětvzetí odvolání, a proto odvolací soud odvolací řízení ve smyslu § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 8. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová