3 VSPH 2261/2013-B-48
MSPH 91 INS 10865/2011 3 VSPH 2261/2013-B-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním dlužníka: LAVA, spol. s r.o., IČO 60468351, se sídlem v Praze 6, V Šáreckém údolí 2329/39, o odvolání věřitele BETONBAU, spol. s r.o., IČO 49614819, se sídlem v Praze 10, Průmyslová 698/5a, zast. JUDr. Vítězslavem Květenským, advokátem se sídlem v Praze 8, Křižíkova 16, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 10865/2011-B-40 ze dne 8.října 2013

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 22 BONUS PRAHA Investment, a.s., IČO 28214374, se sídlem v Praze 10, Vinohradská 1511/230 a č. 15 ČR-České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25.

Toto usnesení napadl věřitel BETONBAU, spol. s r.o., IČO 49614819, v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, jež však vzal podáním ze 7.1.2014 (dokument B-46) zpět.

Podle § 207 odst. 2. o.s.ř. ve spojení s § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužníka podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 10.ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová