3 VSPH 2252/2013-B-22
KSHK 40 INS 3564/2012 3 VSPH 2252/2013-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mle anonymizovano v insolvenční věci dluž anonymizovano L anonymizovano anonymizovano , anonymizovano a dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dobrušská 582, 517 73 Opočno, o odvolání dosavadního insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. se sídlem Na Zahrádkách 268/18, 503 41 Hradec Králové-Věkoše, IČO 24203319, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 3564/2012-B-15 ze dne 7. listopadu 2013,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením č.j. KSHK 40 INS 3564/2012-B-15 ze dne 7.11.2013 odvolal Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel) z funkce insolvenčního správce dluž anonymizovano L anonymizovano anonymizovano a dlužnice Jaroslavy anonymizovano , ustanovil novou insolvenční správkyní Mgr. Ing. Petru H anonymizovano a odvolateli uložil, aby novou správkyni bez zbytečného odkladu informoval o své dosavadní činnosti a předal jí všechny doklady související s výkonem funkce.

Podáním ze dne 12.11.2013 (B-16) doručeným soudu prvního stupně téhož dne, jež za odvolatele učinila jeho společnice Mgr. Ing. Petra H anonymizovano (dále jen společnice), se odvolatel vzdal práva odvolání proti napadenému uvedenému usnesení.

Podáním ze dne 22.11.2013 (B-18) doručeným soudu prvního stupně téhož dne, jež za odvolatele učinil druhý jeho společník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen společník), se odvolatel proti tomuto usnesení odvolal z důvodů v něm uvedených. Společník apeloval na odvolací soud, aby nepřihlížel k podání, jímž se společnice vzdala práva odvolání proti napadenému usnesení, neboť ho považoval za neúčinné s tvrzením, že zájmy společnice jsou v rozporu se zájmy odvolatele, a de anonymizovano , že společnice je proto ze zákona vyloučena z možnosti činit za odvolatele jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Dodal, že odvolatel má jen dva společníky, kteří jsou současně jeho statutárním orgánem, a že za dané situace je tudíž osobou oprávněnou podat za odvolatele proti napadenému usnesení odvolání jedině on, nikoliv společnice.

Odvolací soud na rozdíl od společ anonymizovano zastává názor, že společnice odvolatele byla dle § 21 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) oprávněna činit za něj vůči soudu prvního stupně podání, včetně toho, jímž se za odvolatele vzdala práva odvolání proti napadenému usnesení. Vnitřní spor mezi společníky o obchodním vedení společnosti nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda veřejná obchodní společnost bude či nebude vykonávat funkci insolvenčního správce. Dlužno zdůraznit, že výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na ně není právní nárok a že insolvenční soud je povinen anonymizovano anonymizovano insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce či nikoliv (srov. § 31 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona).

Podle § 207 odst. 1 o.s.ř. vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

Z uvedeného je zřejmé, že vzdání se odvolání má právní účinky, jen jestliže bylo učiněno v době po vyhlášení rozhodnutí, popř. po vydání rozhodnutí, které soud prvního stupně nevyhlašuje; okolnost, kdy bylo doručeno písemné nebo elektronické vyhotovení rozhodnutí, je z pohledu § 207 odst. 1 o.s.ř. bezvýznamné. Vzdání se odvolání může být odvoláno za podmínek uvedených v § 41a odst. 4 o.s.ř. jen tehdy, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně se vzdáním se odvolání. Účinným vzdáním se odvolání zaniká subjektivní legitimace k odvolání toho, kdo se tohoto oprávnění vzdal. Kdyby přesto podal později odvolání, odvolací soud je odmítne podle § 218 písm. b) o.s.ř. jako podané osobou k němu neoprávněnou.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že napadené usnesení č.j. KSHK 40 INS 3564/2012-B-15 bylo vydáno dne 7.11.2013 a v insolvenčním rejstříku bylo zveřejněno téhož dne.

Protože následným podáním na B-16 doručeným soudu prvního stupně dne 12.11.2013, které nebylo odvoláno, se odvolatel prostřednictvím své společnice účinně vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení, a protože v důsledku toho pozbyl subjektivní legitimaci k odvolání proti tomuto usnesení, jež poté prostřednictvím svého společ anonymizovano podáním na B-18 doručeným soudu prvního stupně dne 22.11.2013 podal, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b) o.s.ř. a toto odvolání odmítl.

Pokud jde o odvolací výhrady, anonymizovano Vrchní soud v Praze pro stručnost na své usnesení č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38 ze dne 21.6.2013, v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci odvolatel-veřejná obchodní společnost ukončil (na vlastní žádost) činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsán v seznamu správců ani nemá ohlášeného společ anonymizovano , jehož prostřednictvím by byl oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce, nebylo by možné jeho odvolání (pokud by bylo přípustné) stejně vyhovět. V daném případě přitom nejde a ani nemůže jít o kolizi zájmů (§ 21 odst. 4 o.s.ř.) mezi společnicí a odvolatelem, neboť ten funkci insolvenčního správce s ohledem na závěry plynoucí ze shora zmíněného rozhodnutí vykonávat nemůže.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová