3 VSPH 225/2015-P4-17
KSPA 53 INS 23064/2014 3 VSPH 225/2015-P4-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Školní 180, 533 54 Rybitví, o odvolání věřitelky Intrum Justitia, s.r.o., se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, IČO 25083236, zast. Mgr. Robertem Lukešem, advokátem, se sídlem 7. května 1109/26, 149 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 53 INS 23064/2014-P4-3 ze dne 11. prosince 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 53 INS 23064/2014-P4-3 ze dne 11. prosince 2014 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud) vyslovil, že k přihlášce pohledávky věřitelky Intrum Justitia, s.r.o. (dále jen Věřitelka) se nepřihlíží (bod I. výroku), přihláška Věřitelky se odmítá (bod II. výroku) a právní mocí usnesení končí účast Věřitelky v insolvenčním řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPA 53 INS 23064/2014-A-6 ze dne 9.9.2014 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a o povolení jeho řešení oddlužením a ustanovil insolvenčním správcem Ing. Janu Vodrážkovou (dále jen Správce). Dále insolvenční soud pokračoval, že dne 7.10.2014 mu byla doručena přihláška pohledávky Věřitelky ve výši 140.756,-Kč. Přihláška Věřitelky byla na přezkumném jednání dne 6.11.2014 vyloučena ke zvláštnímu přezkumnému jednání, neboť ji Správce, v souladu s § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-IZ), vyzval dne 23.10.2014 k jejímu doplnění do 15 dnů od doručení s tím, aby vylíčila skutkové okolnosti přihlášky, jakým způsobem byla stanovena výše pohledávky, z čeho se skládá a na základě čeho je požadována s poučením o důsledcích nesplnění této povinnosti. Protože ze strany Věřitelky nedošlo k jejímu doplnění, předložil ji Správce dne 4.12.2014 insolvenčnímu soudu k rozhodnutí, že se k ní nepřihlíží. Insolvenční soud uzavřel, že Věřitelkou nebyla k doplnění přihlášky dodržena stanovená lhůta, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného usnesení.

Proti tomuto usnesení se Věřitelka včas odvolala a navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí, neboť výzva Správce k doplnění přihlášky jí, resp. jejímu v záhlaví uvedenému právnímu zástupci, nebyla doručena. Jedině její zástupce se mohl k výzvě Správce kvalifikovaně vyjádřit. Věřitelka rovněž uvedla, že usnesení insolvenčního soudu č.j. KSPA 53 INS 23064/2014-P4-3 ze dne 11.12.2014 jí nebylo doručeno, nýbrž společnosti Intrum Justitia Czech s.r.o., která je subjektem odlišným od Věřitelky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení, jež není rozhodnutím ve věci samé, i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb., ve znění účinném od 1.1.2014, dále jen vyhláška) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu-dále jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ), zejména bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky (§ 21 odst. 1 písm. e/ vyhlášky). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 IZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 IZ). Podle § 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 IZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že Věřitelka přihlásila do řízení pohledávku v celkové výši 140.756,-Kč z titulu smlouvy o úvěru č. UDTA09/1001625 ze dne 15.11.2013. Správce Věřitelku podáním ze dne 23.10.2014 vyzval k doplnění a opravě její přihlášky, zejména k uvedení způsobu vyčíslení výše pohledávky, z čeho se pohledávka skládá a na základě čeho ji Věřitelka požaduje, a poučil ji o důsledcích nesplnění výzvy ve smyslu § 188 IZ. Výzva byla Věřitelce, resp. jejímu právnímu zástupci, doručena dne 12.11.2014, což Správkyně osvědčila přiloženou dodejkou. Věřitelka se však ve stanovené lhůtě 15 dnů, tj. do 27.11.2014, ani později, k výzvě Správce nevyjádřila. Přihláška pohledávky tedy zůstala nedoplněna. Tvrzení Věřitelky, že jejímu právnímu zástupci nebyla výzva Správce doručena, tedy neobstojí. Naopak tvrzení Věřitelky, že insolvenční soud napadené usnesení doručil společnosti Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČO 27221971, tj. subjektu, který není účastníkem probíhajícího insolvenčního řízení (byť má téměř totožně obsazený statutární orgán jako Věřitelka), se ukázalo pravdivým, a proto k pokynu odvolacího soudu ze dne 9.10.2015 došlo k nápravě tohoto pochybení a insolvenční soud Věřitelce, resp. jejímu zástupci, napadené usnesení zaslal.

I když napadené usnesení obsahuje vágní odůvodnění odmítnutí přihlášky Věřitelky insolvenčním soudem, z obsahu založených listin je zřejmé, že přihláška ve stavu, jak byla předložena insolvenčnímu soudu a Správci vykazovala vady, jež bránily jejímu řádnému projednání. Věřitelka uvedla, že přihlašuje jistinu 140.756,-Kč a jako důvod přihlášky pohledávky uvedla: jedná se o nesplacený úvěr, smlouva o úvěru č. UDTA09/1001625 ze dne 15.11.2013, ke dni zahájení INS řízení bylo zaplaceno na jistinu 9.000,-Kč, původní výše jistiny 149.756,-Kč, jedná se o pohledávku vykonatelnou pro částku 149.756,-Kč dle rozhodčího nálezu. Ten k přihlášce Věřitelka nepřiložila, předložila smlouvu o postoupení pohledávek z 15.11.2013 uzavřenou s Autoleasing, a.s. se sídlem v Praze 4, jako postupitelem, citovanou úvěrovou smlouvu, z níž se podává, že tento postupitel půjčil dlužníkovi částku 216.000,-Kč za účelem koupě osobního vozidla s tím, že dlužník měl uvedenou částku splatit v 60 měsíčních splátkách po 6.971,-Kč, Všeobecné úvěrové podmínky postupitele pro sjednání úvěru a rozhodnutí o nařízení exekuce na majetek dlužníka vydaný Okresním soudem v Pardubicích dne 5.12.2011, č.j. 20 EXE 1588/2011-18, jímž nařídil exekuci na majetek dlužníka ve prospěch oprávněného postupitele podle vykonatelného rozhodnutí, jež vydal JUDr. Robert Kraus, koncipient Mgr. Jiřího Nevřely dne 4.1.2011 pod č.j. 054 EZ 36/11, v němž bylo pokračováno zápisem sepsaným Mgr. Terezou Pukowietzovou, koncipientkou Mgr. Jiřího Nevřely dne 24.1.2011 pod č.j. 054 EZ 493/11 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 149.756,-Kč, úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z částky 149.756,-Kč od 26.9.2011 do zaplacení , provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, a vyslovil, že se povinnému ukládá uhradit náklady exekuce.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že přihláška Věřitelky osahovala vady bránící jejímu přezkumu, přičemž Věřitelka byla k odstranění nedostatků své přihlášky Správcem postupem dle § 188 odst. 1 IZ vedena, avšak Věřitelka na tuto výzvu nereagovala a vady přihlášky neodstranila. Zejména nevylíčila skutkové okolnosti přihlášené pohledávky, jakým způsobem byla stanovena výše jistiny pohledávky s ohledem na výši úvěru a měsíčních splátek, k nimž se dlužník zavázal, tj. údaje o tom, kolik bylo dlužníkem skutečně zaplaceno, neboť samotná splátka v sobě zahrnuje nepochybně i další nároky poskytovatele úvěru (postupitele), když těmito splátkami měl dlužník zaplatit celkem 418.260,-Kč (60 splátek po 6.971,-Kč). Věřitelka nepředložila ani vykonatelné rozhodnutí-rozhodčí nález, na který odkazovala a jenž zřejmě neexistuje, jak se podává z citovaného rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích, z něhož lze dovodit, že se jedná o vykonatelnou pohledávku na základě exekutorského zápisu.

Ze všech shora uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková