3 VSPH 2240/2013-A-15
MSPH 94 INS 27357/2013 3 VSPH 2240/2013-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, V Zeleném údolí 1302/11, zahájené k návrhu věřitele: Michal Králík, bytem Praha 8, Pivovarnická 1436/11, o odvolání věřitele Sberbank CZ, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/9, IČO: 25083325, zast. Mgr. Alešem Vymazalem, advokátem se sídlem Brno, Dřevařská 855/12, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. října 2013, č.j. MSPH 94 INS 27357/2013-A-8,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. října 2013, č.j. MSPH 94 INS 27357/2013-A-8, se v bodu I. výroku m ě n í jen tak, že se zastavuje insolvenční řízení o návrhu věřitele: Michal Králík, bytem Praha 8, Pivovarnická 1436/11.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka k návrhu věřitele Michala Králíka (dále jen navrhovatel a/) zastavil (bod I. výroku), vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku) a navrhovateli a) uložil zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (bod III. výroku). Cituje ustanovení § 129 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), konstatoval, že navrhovatel a) podáním z 11.10.2013 insolvenčního řízení vzal svůj insolvenční návrh zpět a nastaly tak podmínky pro zastavení insolvenčního řízení.

Toto rozhodnutí napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním věřitel Sberbank CZ, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/9, IČO: 25083325 (dále jen navrhovatel b/), jenž navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení zastavuje jen ve vztahu k navrhovateli a), neboť dne 16.10.2013 doručil insolvenčnímu soudu svůj insolvenční návrh, jímž do insolvenčního řízení vedeného na dlužníka přistoupil podle § 107 IZ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Z insolvenčního spisu se podává, že navrhovatel a) podal insolvenční návrh, avšak podáním doručeným insolvenčnímu soudu 14.10.2013 (zveřejněno 15.10.2013) jej vzal zpět. Napadené usnesení bylo zveřejněno dne 16.10.2013 v 15:49 hod., ve stejný den ve 14:35 hod. byl soudu doručen insolvenční návrh-přistoupení k insolvenčnímu návrhu navrhovatelem b).

Zpětvzetí insolvenčního návrhu je dispozičním oprávněním navrhovatele. Vzhledem k tomu, že navrhovatel a) insolvenční návrh vzal zpět, avšak do řízení vstoupil podle § 107 IZ navrhovatel b), mělo být řízení zastaveno jen ve vztahu k navrhovateli a).

Soud prvního stupně bude v insolvenčním řízení pokračovat na základě insolvenčního návrhu navrhovatele b), který byl podán v době, kdy napadené usnesení, jímž bylo o původním insolvenčním návrhu navrhovatele a) rozhodnuto jinak než rozhodnutím o úpadku, nebylo vydáno, a proto nebylo namístě zastavit celé řízení.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení. V ostatních výrocích zůstalo odvoláním napadené usnesení nedotčeno (§ 206 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková