3 VSPH 2220/2015-A-66
MSPH 95 INS 13162/2015 3 VSPH 2220/2015-A-66

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenční věci dlužníka: Bytové družstvo Celetná, IČO 24753564, se sídlem v Praze 3, U Nákladového nádraží 10, zast. Mgr. Zuzanou Hrbáľovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Týn 1, zahájené k návrhu navrhovatele: MAPRO, spol. s r.o., IČO 61503339 se sídlem v Praze 1, Vodičkova 31, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 13162/2015-A-51 ze dne 26. října 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze zamítl insolvenční návrh navrhovatele (bod I. výroku) a zavázal ho k náhradě nákladů řízení dlužníkovi ve výši 13.600,-Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám jeho právní zástupkyně (bod II. výroku).

Toto usnesení napadl navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, jež však posléze vzal zpět.

Podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět, odvolací soud postupoval podle § 207 o.s.ř. ve spojení s § 218c o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 24. listopadu 2015

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná