3 VSPH 2218/2013-A-10
KSCB 27 INS 31205/2013 3 VSPH 2218/2013-A-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka THD, s.r.o. se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, IČO 28157761, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 31205/2013-A-5 ze dne 6. listopadu 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 31205/2013-A-5 ze dne 6.11.2013 podle § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) uložil insolvenčnímu navrhovateli-dlužníku THD, s.r.o. (dále jen dlužník), aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal s námitkou, že není schopen požadovanou zálohu zaplatit, neboť nemá žádný majetek, stejně jako jeho jednatel, který je prakticky bez příjmů.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda bylo odvolání podáno ve lhůtě a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. O zvláštní způsob doručení jde podle § 75 odst. 1 IZ tehdy, jestliže zákon ukládá (popř. předseda senátu stanoví-§ 75 odst. 3 IZ), aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním pro adresáta spojen počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu (§ 74 odst. 2 IZ), ačkoliv jinak (podle § 71 odst. 2 a § 74 odst. 1 IZ) platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle § 204 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 17 odst. 3 a 4 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky tato osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

Listina, která byla dodána do datové schránky, je adresátu doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané listině. Jde-li o listinu určenou do vlastních rukou, je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má přístupová práva k listinám doručovaným do vlastních rukou. V případě, že se do datové schránky nepřihlásí žádná k tomu oprávněná osoba, považuje se listina za doručenou uplynutím 10. dne od dodání listiny do datové schránky. Jedná se o náhradní doručení, které platí také při doručování listiny do vlastních rukou adresáta.

Z obsahu spisu plyne, že soud prvního stupně v napadené usnesení č.j. KSCB 27 INS 31205/2013-A-5 ze dne 6.11.2013, jímž uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, dlužníka dle § 204 odst. 1 o.s.ř. a § 74 odst. 1 IZ správně poučil, že proti němu může prostřednictvím insolvenčního soudu podat k Vrchnímu soudu v Praze odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a že tato lhůta k podání odvolání běží ode dne, kdy bylo usnesení dlužníku doručeno zvláštním způsobem. Soud toto usnesení doručoval dlužníku do jeho datové schránky, kam mu byla příslušná datová zpráva dodána dne 7.11.2013. Dlužník (osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu ve smyslu § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.) se však do datové schránky nepřihlásil ve lhůtě 10 dnů. Tato lhůta dle § 57 odst. 1 o.s.ř. běžela od následujícího dne po dodání datové zprávy do datové schránky dlužníka, tj. od 8.11.2013, a jelikož její poslední den připadl na neděli 17.11.2013, dle § 57 odst. 2 o.s.ř. skončila v pondělí 18.11.2013. Napadené usnesení tak bylo dlužníkovi doručeno (náhradním způsobem) dne 18.11.2013. Zákonná patnáctidenní lhůta k podání odvolání, běžící od dne 19.11.2013, by byla ve smyslu ustanovení § 57 odst. 3 os.ř. zachována, pokud by dlužník posledního dne odvolací lhůty, který připadl na úterý 3.12.2013, podal odvolání u soudu nebo je odevzdal orgánu, který má povinnost soudu doručit. Dlužník však podal odvolání k poštovní přepravě až dne 6.12.2013, a tedy opožděně.

Protože soud prvního stupně opožděné odvolání dle § 208 odst. 1 o.s.ř. sám neodmítl, učinil tak dle § 218a téhož zákona odvolací soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. února 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Vaněčková