3 VSPH 2206/2015-B-44
KSPA 56 INS 1452/2010 3 VSPH 2206/2015-B-44

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice: Vlasta anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Bartoňova 826, o odvolání insolvenčního správce IREKON, v.o.s. se sídlem Turnov, Palackého 211, IČO: 28781309, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 14.9.2015, č.j. KSPA 56 INS 1452/2010-B-38

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 14.9.2015, č.j. KSPA 56 INS 1452/2010-B-38, se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně uložil insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč (bod I. výroku) s tím, že je povinen ji zaplatit do 3 dnů od právní moci rozhodnutí (bod II. výroku) a současně mu uložil, aby do 7 dnů předložil konečnou zprávu.

V odůvodnění napadeného usnesení zejména uvedl, že dne 19.1.2015 správci uložil pořádkovou pokutu, neboť ani přes výzvy soudu nepodával zprávy o průběhu řízení a vyzval jej, aby takovou zprávu, případně konečnou zprávu podal do 15 dnů. Na tuto výzvu správce nereagoval, proto jej soud k provedení nápravy vyzval telefonicky opět dne 26.3.2015. Ještě téhož dne správce podal zprávu o průběhu řízení a uloženou pokutu zaplatil. Ve zprávě uvedl, že po provedení vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí podá konečnou zprávu. Usnesením ze dne 2.6.2015 soud správce vyzval, aby se vyjádřil k návrhu dlužnice na zproštění správce funkce a aby soudu sdělil důvod, pro který dosud nebyla předložena konečná zpráva. Dne 4.6.2015 správce soudu dodal zprávu o průběhu řízení shodného znění se zprávou ze dne 26.3.2015. Dne 30.6.2015 dodal správce soudu své vyjádření k návrhu na zproštění jej jeho funkce. K důvodům nepředložení konečné zprávy se nevyjádřil. Tím porušil své povinnosti, a proto mu soud dle § 36 odst. 2 InsZ uložil pořádkovou pokutu.

Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty se insolvenční správce odvolal. Má za to, že důvody pro uložení pokuty nejsou dány. Namítl, že zprávy o průběhu řízení B-30/2 a B-35 nejsou shodné, neboť se liší v sumě příjmů majetkové podstaty, které se neustále zvyšují. Vyjádřil přesvědčení, že ze zprávy doručené soudu dne 30.6.2015 vyplývá, že listiny nutné pro vklad kupní smlouvy do katastru má zajištěny, kupní cena za pozemek je složena a dlužnice má pohledávku vůči ČSSZ z titulu starobního důchodu, z kteréhožto příjmu jsou prováděny srážky. Uspokojení věřitelů se každou srážkou zvyšuje, což je v jejich zájmu. Takový stav není ani na újmu dlužnice, když není rozdílu v tom, zda jsou srážky prováděny v řízení insolvenčním či exekučním. Připustil, že ve své zprávě přímo neuvedl, že podání konečné zprávy brání to, že do majetkové podstaty přirůstají prostředky z pohledávky dlužnice a skutečnost, že dosud nebyl dokončen prodej nemovitostí zapsaných v majetkové podstatě.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 81 odst. 2 InsZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč.

Tato sankce je procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a 37 InsZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle § 11 InsZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup konkursního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle § 32 InsZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Z obsahu spisu se podává, že usnesením ze dne 2.6.2015 (B-34) soud prvního stupně správce vyzval k vyjádření k návrhu dlužnice na zproštění jej jeho funkce a ke sdělení důvodů bránících předložení konečné zprávy, a to ve lhůtě 15 dnů. Tato lhůta uplynula 22.6.2015. Podáním ze dne 17.6.2015 insolvenční správce požádal z důvodu čerpání dovolené o prodloužení stanovené lhůty do 30.6.2015. Dne 30.6.2015 správce zaslal soudu prvního stupně vyjádření k návrhu dlužnice, kterým tato žádá, aby byl zproštěn své funkce. Důvody, pro které nebyla dosud předložena konečná zpráva, zde neuvádí.

Tato zjištění vedou odvolací soud k závěru, že insolvenční správce soudem uloženou povinnost sdělit mu důvody, které brání předložení konečné zprávy, nesplnil, a k uložení pořádkové pokuty v této souvislosti došlo po právu. Úvahy správce o tom, že další vedení řízení je v zájmu věřitelů a není ke škodě dlužnice, jsou v tomto směru bezvýznamné. Ani jeho námitka, že z jeho vyjádření k návrhu dlužnice lze dovodit, že podání konečné zprávy brání skutečnost, že dosud nebyl dokončen prodej nemovitostí, není na místě. Ve svém vyjádření ze dne 28.6.2015 totiž uvádí, že listiny nutné pro vklad kupní smlouvy do katastru jsou zajištěny a kupní cena byla složena, nicméně žádný (věcný) důvod, pro který k dokončení prodeje majetku zapsaného v majetkové podstatě nedošlo, z jeho vyjádření neplyne. Ke splnění soudem prvního stupně uložené povinnosti tudíž vskutku ani nepřímo dojít nemohlo. Je sice pravdou, že jeho zprávy o průběhu řízení B-30/2 a B-35 nejsou zcela shodné, pro účely revize napadeného rozhodnutí, které samo o sobě stojí na jiných důvodech, je však taková okolnost bezcenná. Co do důvodnosti uložené pokuty a přiměřenosti její výše nelze přehlédnout ani to, že se nejedná o první, resp. ojedinělé neplnění povinností správce.

Na základě uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková