3 VSPH 220/2013
KSCB 25 INS 11073/2012 3 VSPH 220/2013 P7 9 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jindiicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním iízení dlužnice Jitky +tvrtníkové, nar. 25.7.1954, bytem V'trná 918/6, 370 05 +eské Bud'jovice o odvolání insolvenního správce JUDr. Jiiího Švihly, advokáta se sídlem Nám. Piemysla Otakara II . 32, 370 01 +eské Bud'jovice, proti usnesení Krajského soudu v +eských Bud'jovicích .j. KSCB 25 INS 11073/2012 P7 4 ze dne 14. ledna 2013, t a k t o : Odvolání se o d m í t á . O d v o d n ' n í : Krajský soud v +eských Bud'jovicích v insolvenním iízení dlužnice Jitky +tvrtníkové (dále jen dlužnice) usnesením .j. KSCB 25 INS 11073/2012 P7 4 ze dne 14.1.2013 rozhodl, že opožd'n' uin'né vzdání se práva v'iitele Mgr. Kamila Košiny, Zdíkov 79, 384 73 Zdíkov, ze dne 9.8.2012, na uspokojení pohledávky ze zajišt'ní, se odmítá . V odvodn'ní svého usnesení soud prvního stupn' uvedl, že usnesením .j. KSCB 25 INS 11073/2012 A 7 ze dne 28.6.2012 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho iešení oddlužením, piiemž souasn' vyzval v'iitele k piihlášení jejich pohledávek ve lht' 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku, která uplynula dne 30.7.2012. Dne 18.7.2012 byla soudu doruena piihláška pohledávky v'iitele Mgr. Kamila Košiny, již piihlásil jako vykonatelnou pohledávku zajišt'nou majetkem dlužnice. Ostatní piihlášené pohledávky byly uplatn'ny jako nezajišt'né. Všechny byly na piezkumném jednání konaném dne 15.8.2012 zjišt'ny, pouze u piihlášené pohledávky Mgr. Kamila Košiny insolvenní správce popiel její uplatn'né poiadí Usnesením .j. KSCB 25 INS 11073/2012 B 5 ze dne 14.11.2012 insolvenní soud schválil oddlužení dlužnice pln'ním splátkového kalendáie. Podáním ze dne 9.8.2012, dorueným soudu téhož dne, oznaeným jako dopln'ní piihlášky do insolvenního iízení , v'iitel Mgr. Košina provedl zm'nu piihlášky své pohledávky sd'lením, že v iízení neuplatÜuje právo na uspokojení pohledávky ze zajišt'ní. Soud citoval § 192 insolvenního zákona (dále jen IZ) ve stávajícím zn'ní s tím, že z tohoto ustanovení bylo s úinností od 31.3.2011 bez náhrady vypušt'no právo v'iitele m'nit až do piezkoumání jím piihlášené pohledávky dvod vzniku piihlašované pohledávky, nebo její poiadí. Z dvodové zprávy k této novele provedené zákonem . 69/2011 Sb. vyplývá, že jejím cílem bylo nepiipustit kvalitativní zm'ny skuteností, na nichž se piihlášená pohledávka zakládá, ani zm'ny poiadí po uplynutí lhty pro piihlášení pohledávek. Dále soud odkázal na § 173 odst. 1 IZ, podle kterého v'iitelé podávají piihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního iízení až do uplynutí lhty stanovené rozhodnutím o úpadku, a k piihláškám, které jsou podány pozd'ji, insolvenní soud nepiihlíží a takto uplatn'né pohledávky se v insolvenním iízení neuspokojují. K tomu citoval § 185 IZ, podle kterého nastala li v prb'hu insolvenního iízení nastala skutenost, na základ' které se podle tohoto zákona k piihlášce pohledávky nebo k piihlášené pohledávce nepiihlíží, insolvenní soud piihlášku odmítne rozhodnutím, proti kterému je odvolání piípustné, mže je však podat jen dotený piihlášený v'iitel. Soud uzaviel, že s ohledem na uvedené postupoval (per analogiam) dle § 185 IZ a opožd'né vzdání se práva v'iitele na uspokojení pohledávky ze zajišt'ní odmítl, jelikož bylo uin'no až po uplynutí lhty pro piihlášení pohledávek. Piipojil pouení, že proti tomuto usnesení se mže piihlášený v'iitel podat odvolání. Proti tomuto usnesení podal insolvenní správce JUDr. Jiií Švihla odvolání s tím, že se k podání opravného prostiedku - jakkoli není piihlášeným v'iitelem - cítí být co procesní subjekt oprávn'n, neboo napadené rozhodnutí zasahuje též do sféry jeho psobnosti. Podle správcova názoru stávající zn'ní § 192 IZ nijak nebrání tomu, aby v'iitel pied piezkumným jednáním vzal zp't uplatn'né zajišt'ní své piihlášené pohledávky. Je pravda, že na piezkumném jednání nemže v'iitel m'nit poiadí; tím se ale zjevn' míní situace, kdy v'iitel takto teprve dodaten' (nov') uplatÜuje zajišt'ní své pohledávky (piihlášené pvodn' jako nezajišt'ná). Není však dvodu, pro by v'iitel piihlášený jako zajišt'ný nemohl piehodnotit svj náhled na v'c a pro by uplatn'né zajišt'ní, jestliže dojde k záv'ru o jeho neexistenci, nemohl vzít zp't. V dané v'ci správce v sestaveném seznamu piihlášených pohledávek u piihlášky P7 vyznail svoje popiení jejího poiadí, piiemž dotený zajišt'ný v'iitel uznal správcovu argumentaci a n'kolik dn pied piezkumným jednáním (9.8.2012) sd'lil, že v insolvenním iízení neuplatÜuje právo zajišt'ného v'iitele, tj. své uplatn'né zajišt'ní vzal zp't. Proto správce ani nepovažoval za nutné zahajovat incidenní spor podáním urovací žaloby (nem'la by žádný smysl, když v'iitel jasn' deklaroval, že je v otázce neexistence zajišt'ní stejného názoru jako správce). Správce má za to, že pokud se podle § 166 IZ mají zajišt'ní v'iitelé svého zajišt'ní v piihlášce pohledávky dovolat , mohou toto dovolání se práva také odvolat (vzdát se ho), a mohou tak uinit kdykoli, nejpozd'ji do vydání rozhodnutí o vydání výt'žku dle § 298 IZ. Vrchní soud v Praze se v prvé iad' zabýval tím, zda odvolání proti napadenému usnesení je piípustné, a dosp'l k záv'ru, že tomu tak není. V daném piípad' v'iitel Mgr. Košina Košina ve lht' stanovené dle § 136 odst. 1 písm. d) IZ v usnesení ze dne 28.6.2012 (A 7), jímž soud prvního stupn' rozhodl o úpadku dlužnice a o povolení jejího oddlužení, piihlásil do insolvenního iízení (piihláškou evidovanou pod P7) svoji vykonatelnou pohledávku náklad soudního exekutora ve výši 7.800, K, a to s právem na její uspokojení ze zajišt'ní majetkem dlužnice. Insolvenní správce v seznamu piihlášených pohledávek (B 2) zveiejn'ném spolu s jeho zprávou (B 1) dne 9.8.2012 vyznail, že u piedm'tné pohledávky P7 popírá uplatn'né právo na její uspokojení ze zajišt'ní (dvod tohoto popiení vysv'tlil v piipojené zpráv'). Téhož dne v'iitel Mgr. Košina podáním na P7 3 soudu sd'lil, že již v daném insolvenním iízení neuplatÜuje právo zajišt'ného v'iitele. Na to byla na piezkumném jednání konaném dne 15.8.2012, jehož se v'iitel Mgr. Košina nezúastnil, jeho vykonatelná pohledávka pod P7 piezkoumána s tím, že správce setrval na popiení jejího poiadí. Usnesením ze dne 14.11.2012 (B 5) bylo schváleno oddlužení dlužnice pln'ním splátkového kalendáie. Následn' soud prvního stupn' v'iitelovo podání na P7 3 - posoudiv je podle jeho obsahu jako úkon, jímž se v'iitel vzdal uplatn'ného práva na uspokojení ze zajišt'ní - s odkazem na § 173 odst. 1 a § 185 IZ odmítl. Úvahy, jimiž soudu prvního stupn' napadené usnesení odvodnil, sdílí odvolací soud potud, že podle stávajícího § 192 odst. 4 IZ (nahrazujícího piedchozí ustanovení § 192 odst. 2 úinné do 30.3.2011) v'iitel po podání piihlášky až do skonení piezkumného jednání dokud jeho pohledávka není zjišt'na mže m'nit výši piihlášené pohledávky, zatímco její dvod a poiadí (právo na uspokojení ze zajišt'ní majetkem dlužníka) není oprávn'n úinn' m'nit poté, co uplynula lhta k piihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku. K tomu srovnej napi. usnesení Vrchního soudu v Praze .j. KSUL 43 INS 5530/2012, 1 VSPH 1508/2012 B 20 ze dne 23.1.2013. Jak vysv'tlil Nejvyšší soud v usnesení sp.zn. KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NS+R 16/2011 P8 ze dne 30.11.2011, uveiejn'ném pod . 54/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, piihlášení práva na uspokojení pohledávky ze zajišt'ní má samostatný právní osud jak potud, že se ho v'iitel musí v piihlášce výslovn' dovolat, tak potud, že toto právo mže být v intencích § 195 IZ samostatn' popíráno (a tím též od piihlášené pohledávky odd'leno ). Ze záv'r téhož usnesení Nejvyššího soudu (pii jejich piizpsobení nové úprav' limitu pro zm'ny poiadí pohledávky) dále vyplývá, že pokud zajišt'ný v'iitel do insolvenního iízení vas piihlásil svoji zajišt'nou pohledávku vi dlužníku, aniž se do uplynutí lhty ke zm'n' poiadí pohledávky, tj. lhty k piihlášení pohledávek stanovené v rozhodnutí o úpadku, dovolal zajišt'ní, a teprve po uplynutí této lhty - a tedy opožd'n' uplatní právo na (piednostní) uspokojení pohledávky ze zajišt'ní samostatným podáním (dopln'ním piihlášky), nastala ve smyslu § 173 odst. 1, v'ty druhé, IZ skutenost, na základ' které se k piihlášenému právu na (piednostní) uspokojení ze zajišt'ní nepiihlíží. Proto insolvenní soud toto opožd'n' piihlášené poiadí pohledávky podle § 185, v'ty první, IZ odmítne (aniž by tím byla dotena úast v'iitele v insolvenním iízení); zajišt'ná pohledávka se pak uspokojuje v insolvenním iízení jako nezajišt'ná. Z uvedeného plyne, že jedin' vi opožd'n' uplatn'nému nároku - piihlášené pohledávce nebo právu na její uspokojení ze zajišt'ní - vztahuje § 173 odst. 1 IZ následek, že se k nim nepiihlíží (a je pak dán dvod pro jejich odmítnutí dle 185 IZ). Takový zákonný následek (nepiihlížení) však není spojen s úkonem, jímž se v'iitel po uplynutí piihlašovací lhty uplatn'ného nároku vzdá (vezme ho zp't). Jestliže vezme zp't piihlášku pohledávky, jde - bez ohledu na to, kdy ke zp'tvzetí došlo o dvod pro rozhodnutí dle § 184 IZ (popi. ve spojení s § 187 IZ). Jestliže se v'iitel vzdá uplatn'ného práva na uspokojení ze zajišt'ní, pak takový úkon uin'ný pied uplynutím piihlašovací lhty piedstavuje vasnou zm'nu poiadí pohledávky, zatímco tentýž úkon uin'ný po uplynutí piihlašovací lhty nemá právní úinky, piesn'ji ieeno nikoli takové, které by implikovaly n'jaké rozhodnutí insolvenního soudu o piihlášce (jejím poiadí), natož rozhodnutí dle § 185 IZ, pro jehož užití dvod nenastal (vzdáním se nároku nastat nemohl). Zcela bezúinná je popsaná opožd'ná dispozice s uplatn'ným zjišt'ným v piípad' iešení dlužníkova úpadku oddlužením. Jak vysv'tlil Vrchní soud v Praze v usnesení sp.zn. KSHK 45 INS 1677/2012, 3 VSPH 154/2013 B 33 ze dne 2.4.2013, koncepce oddlužení je založena na tom, že práva zajišt'ných v'iitel na uspokojení ze zajišt'ní zstávají nedotena, a že oddlužení je tak vedeno pro uspokojení pohledávek v'iitel, kteií své pohledávky zajišt'ny nemají nebo se rozhodli své zajišt'ní v insolvenním iízení neuplatnit, tedy pro uspokojení nezajišt'ných v'iitel, kteií jediní mají právo hlasovat o zpsobu oddlužení (viz § 402 IZ) i namítat nespln'ní podmínek pro schválení oddlužení (§ 403 odst. 2 IZ) a jimž musí dlužníkova ekonomická nabídka zajistit v oddlužení alespoÜ zákonnou minimální míru uspokojení dle § 395 odst. 1 písm. b) IZ. Proto uplatní li v'iitel v insolvenním iízení vas právo na uspokojení své pohledávky ze zajišt'ní, pro piípad iešení úpadku dlužníka oddlužením s ním bude (ohledn' pohledávky s uplatn'ným zajišt'ním) zacházeno jako se zajišt'ným v'iitelem (§ 2 písm. g/ a § 167 IZ), který má v oddlužení právo na uspokojení jedin' z výt'žku zpen'žení zajišt'ní. V'iitel, který se piihlásil jako v'iitel zajišt'ný, nemže být v rámci oddlužení uspokojován jako v'iitel s nezajišt'nou pohledávkou ani kdyby se pozd'ji uplatn'ného práva na upokojení ze zajišt'ní vzdal, nebo kdyby toto jeho právo nebylo zjišt'no. Lze tedy uzaviít, že v dané v'ci nepiicházelo v úvahu rozhodnout podle § 185 IZ o úkonu, jímž se v'iitel Mgr. Kamil Košina v insolvenním iízení, v n'mž je úpadek dlužnice iešen oddlužením, po uplynutí piihlašovací lhty stanovené v rozhodnutí o úpadku vzdal uplatn'ného práva na uspokojení své piihlášené pohledávky ze zajišt'ní, ani nebylo dvodu jakkoli jinak o tomto úkonu rozhodovat (neboo to zákon neukládá ani nepiedpokládá § 10 písm. a/ IZ). Jestliže tak soud prvního stupn' piesto uinil a napadeným usnesením se k tomuto úkonu vyslovil výrokem, jímž fakticky (v souladu se stavem v'ci) deklaroval jeho právní bezúinnost, mže se jednat jedin' o dohledové rozhodnutí, které se týká prb'hu insolvenního iízení (§ 11 odst. 1 IZ) a proti n'muž není odvolání piípustné dle § 91 IZ. Pouení soudu prvního stupn', podle n'jž lze toto usnesení napadnout odvoláním, bylo tudíž nesprávné. Z t'chto dvod odvolací soud správcovo odvolání podle § 218 písm. c) obanského soudního iádu odmítl. Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné upozornit, že v dalším iízení je tieba dokonit proces piezkoumání popieného poiadí pohledávky v'iitele Mgr. Košiny. Jakkoli byla pohledávka piezkoumávána jako vykonatelná, pro legitimaci k podání urovací žaloby ohledn' popieného poiadí nemá tato okolnost významu. Takovou žalobu nepodává popírající insolvenní správce v režimu § 199 IZ (jak se správce ziejm' myln' domnívá), ale vždy v'iitel popiené pohledávky v režimu § 198 IZ, což je ze zn'ní cit. ustanovení (a z povahy v'ci) zcela ziejmé. Proto je tieba, aby doteného v'iitele (nepiítomného pii popiení jeho pohledávky) správce podle § 197 IZ o tomto popiení vyrozum'l s pouením o jeho právu uplatnit popiené poiadí urovací žalobou. P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání piípustné. V Praze dne 23. srpna 2013 JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva