3 VSPH 2198/2014-B-56
KSUL 71 INS 15708/2011 3 VSPH 2198/2014-B-56

USNESEN

Vrchn soud v Praze jako soud odvolac rozhodl v ' . i c v i - a) Pavlny anonymizovano , anonymizovano , trvale c   . odvoln . q KSUL 71 15708/2011-B-50 ze dne 19. ,

t akt o:

 . q  15708/2011-B- srpna 2014 se z n ' k n i

 '

 q n .  -A-15 a . -B-, c I. ka c c c n i ' i

V ' . Vrchnho soudu v v  -A-21, i . . pod sp. . . sp. zn. .  -15 z 19.1 a i n Martina i ' ' c c Kadani, Kpt. ' . i i n c n ' 'i i i ' . v c c

 n . a on - z c n v Praze  -B- sen. ' c soudu k n i c n ' 'i a - . ' . i c c n - i c 'i pouze za c ' i ' c i 'i . ' c . i i . ' je ' . i ' . i i . n c naopak . c ' jakkoliv . . ' c . i ' ' ' . i . i ' ' i c i c . h i i c a je ' c ' . i ' i ' ' . .

' . c i ' c P6, P7, P9- 'i i . . c o i i se c k ' i c i c c c c c c c . i ' ' souvislosti s ! c c c c ' ' i n -P7, P9- n 'i i c i  n c ' i n . n ت غ z ' . n c ت ' . n - c c produk . n c ' . n c غ ' . v غ z ' . o v c . . i . ' .  + . c ' roku n - i n c 'i . . . i c 'i . . P5 i za obdob 2005, 2008, 2009 a prvn pololet roku 2010.

 ' n '  c z i dosahoval v غ - ' ' roce ,- ' ' . ' ' c ' c jeho usnesen sen. zn. v i c i . a c c ' . i ' i . dnn k i n ' . i c a i

' i i ' ' . Sprvce, i c . . i c n i 'i ' ' n . . z n ' 

 zko . ' a c n ' i . co i . c k . c ' ' i ' ' c . usnesen Vrchnho soudu v Praze B- 'i c i ' ' c i se ' 'i ' c n ' 'i i 'i ' c i o naopak nebc ' c na i '

Vrchn soud v i . i c i i p i ' ' '

 . i i c -li rozhodnut n c - ' n i ' . M- ' ' , ' . n i ' . . c ' i i . i i ' c dle postupovat po procesn strnce. . i i n dnut ' . i c n i ' cnn . ت . c n ' ' c i i n ' ' i ' n nerespektoval.

 n - ' c i c i c i c c . c c ' c . ' c ' . i ' i ' ' . ve . ' . i c n i n . . i ' ' c c n . n

' jeho usnesen pod sen. zn. o c ' . i c ' c c ' ' i o 'i i c ' n n v i i n i n . c sebe vzal v i ' n n ' ' i . ' c terizovnc i c a n ' i n ' ch ' .

 . na

Proto od . i . n ' soudu k n i ' jeho usnesen pod sen. zn. '

 j e i . . ci n c . i i n . !e dovolacho soudu nebo kter v rozhodovn dovolacho soudu dosud c ci n ' - ci n ئ i ' k cnn + i . v q 

V Praze dne 9. listopadu 2015

i

 c