3 VSPH 2197/2013-A-20
KSPH 37 INS 32307/2013 3 VSPH 2197/2013-A-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: HELIOS Bau spol. s r.o., IČO: 49285289, se sídlem v Mladé Boleslavi, Jičínská 1073, o insolvenčním návrhu navrhovatele: a) HEGEMON KL spol. s r.o., IČO: 26381095, se sídlem v Plzni, K Cihelnám 940/23, zastoupen Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 23 a b) Profil Plus, spol. s r.o., IČO: 43225110, se sídlem v Liberci VI., Kašparova 478/4, o odvolání navrhovatele b) proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 32307/2013-A-13 ze dne 22. listopadu 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 32307/2013-A-13 ze dne 22. listopadu 2013 se v bodu I. výroku m ě n í tak, že se řízení zastavuje ve vztahu k navrhovateli a), v bodu II. výroku se m ě n í tak, že ve vztahu navrhovatel a) a dlužník žádný z nich nemají podle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení podle § 130 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), v insolvenční věci dlužníka HELIOS Bau, spol. s r.o. (dlužník) zahájené k návrhu navrhovatele a), neboť ten vzal svůj insolvenční návrh zpět. Protože insolvenční řízení bylo zastaveno vyslovil podle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Toto usnesení napadl navrhovatel b) v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a aby v insolvenčním řízení bylo pokračováno, neboť v souladu s ustanovením § 107 odst. 3 InsZ vstoupil do insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 7 odst. 1 InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 107 InsZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odst. 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odst. 2). Byl-li další insolvenční návrh podán až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků,kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání (odst. 3).

Podle § 130 InsZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví (odst. 1). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odst. 2).

Z insolvenčního spisu plyne, že navrhovatel a) mu 14.11.2013 doručil insolvenční návrh proti dlužníkovi (dok. A-1), že insolvenční soud vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení 15.11.2013 (dok. A-3) a že navrhovatel a) insolvenční návrh vzal zpět podáním doručeným insolvenčnímu soudu 21.11.2013 (dok. A-12). Napadené usnesení bylo doručeno dlužníkovi a navrhovateli a) shodně 25.11.2013 a navrhovatel b) doručil insolvenčnímu soudu svůj insolvenční návrh (dok. A-14) včetně odvolání proti napadenému usnesení (dok. A-15) v úterý 10.12.2013, tj. poslední den odvolací lhůty 15 dnů běžící od 26.11.2013.

Insolvenční návrh navrhovatele b) na majetek dlužníka byl podán dříve, než insolvenční soud rozhodl o dlužníkově úpadku, považuje se za přistoupení k insolvenčnímu řízení, a podle § 107 odst. 1 InsZ se navrhovatel b) stal účastníkem insolvenčního řízení vedle navrhovatele a). Stalo se tak na základě podání doručeného insolvenčnímu soudu 10.12.2013, tj. poté, co řízení bylo zastaveno (22.11.2013), avšak dříve, než napadené usnesení nabylo právní moci, neboť oběma účastníkům insolvenčního řízení, tj. navrhovateli a) a dlužníkovi, bylo usnesení doručeno 25.11.2013 a poslední den odvolací lhůty připadl na úterý 10.12.2013, kdy se navrhovatel b) stal účastníkem insolvenčního řízení a kdy také proti napadenému usnesení podal včasné odvolání.

Insolvenční soud správně postupoval podle § 130 odst. 1 InsZ a poté, co vzal navrhovatel a) svůj insolvenční návrh zpět, insolvenční řízení zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení. V době rozhodování o odvolání proti napadenému usnesení je však účastníkem řízení také navrhovatel b), jehož insolvenční návrh je podkladem pro zkoumání, zda jsou v případě dlužníka splněny předpoklady úpadku, jehož se domáhá. Za této situace nejsou podmínky pro zastavení insolvenčního řízení zcela, nýbrž jen ve vztahu k insolvenčnímu navrhovateli a), který jediný vzal insolvenční návrh zpět.

Na základě uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. v bodu I. výroku změnil tak,

že se insolvenční řízení zastavuje jen ve vztahu k návrhu navrhovatele a ) a v bodu II. výroku o nákladech řízení, že se týká jen procesního vztahu týchž účastníků řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. prosince 2013

JUDr.Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková