3 VSPH 2194/2015-B-20
KSPH 70 INS 23772/2014 3 VSPH 2194/2015-B-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice Daniely anonymizovano , anonymizovano , bytem Bořanovická 62, 250 64 Hovorčovice, o odvolaní dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. října 2015, č.j. KSPH 70 INS 23772/2014-B-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. října 2015, č.j. KSPH 70 INS 23772/2014-B-9, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) odmítl návrh dlužnice Daniely anonymizovano (dále jen dlužnice ) na nařízení předběžného opatření.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že dne 14.10.2015 podala dlužnice návrh na vydání předběžného opatření ve věci zastavení prodeje nemovitosti v ulici Bořanovická 62, Hovorčovice, okres Praha-východ, do doby pravomocného rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, které je podáno na Vrchní zastupitelství a pozastavení výkonu činnosti insolvenčního správce pana Mgr. Jana Housera (dále jen návrh ).

Svůj návrh odůvodnila tím, že se domnívá, že došlo k naplnění skutkové podstaty trestných činů. Společnost Hypoteční banka, a.s., se dle názoru dlužnice dopustila trestného činu poškozování věřitele a vydírání, neboť požadovala neoprávněné plnění na úkor ostatních zajištěných věřitelů. Dlužnice dále žádala, aby v rámci předběžného opatření byl pozastaven výkon činnosti insolvenčního správce pana Mgr. Jana Housera (dále jen insolvenční správce ), který ji včas a řádně neinformuje o všech skutečnostech a opatřeních týkajících se této výše uvedené nemovitosti, a znemožnil jí tak jednání o pohledávce vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s.

Cituje ustanovení § 82 odst. 1, § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ), § 75 odst. 2, § 75a, § 42 odst. 4, § 43 odst. 1, 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), insolvenční soud konstatoval, že dlužnice nedostála požadavkům, které jsou kladeny na obsahové náležitosti návrhu, neboť podání není datováno a z jejího požadavku není zřejmé, čeho se dlužnice domáhá (co sleduje). Dlužnice pouze uvedla, že žádá o vydání předběžného opatření, avšak již blíže nespecifikovala, jaké konkrétní předběžné opatření by měl soud vydat, ani neuvedla žádný petit. Nemovitosti uvedené v podání navíc dostatečně nespecifikovala. Taktéž v případě požadavku na pozastavení výkonu činnosti insolvenčního správce nemůže insolvenční soud s jistotou sdělit, čeho se tímto dlužník domáhá. Uzavřel, že z důvodu nesrozumitelnosti návrhu, který navíc není datován, insolvenční soud, aniž vyzýval k odstranění uvedených vad podle § 43 o.s.ř., návrh na nařízení předběžného opatření odmítl (§ 75a o.s.ř.). Nad rámec uvedeného insolvenční soud podotkl, že doposud nezjistil žádná pochybení na straně insolvenčního správce a upozornil dlužnici, že insolvenční správce nemá povinnost poskytovat všeobecné právní poradenství, ani ji informovat o úkonech, které v insolvenčním řízení činí.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a domáhala se, aby soud vydal předběžné opatření, dle kterého se pozastavuje prodej rodinného domu v ulici Bořanovická 62, v kat. úz. Hovorčovice, Praha-východ do doby pravomocného rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení ve věci podezření z podvodu a poškozování věřitele ze strany Hypoteční banky, a.s., a paní Jany Seidlové, jelikož je zřejmé, že paní Jana Seidlová uvedla nepravdivé informace, čímž zapříčinila navýšení závazků dlužnice o částku ve výši 600.000,-Kč. Dále dlužnice žádá, aby bylo vydáno předběžné opatření, kterým by byla pozastavena činnost insolvenčního správce Mgr. Jana Housera do doby pravomocného rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení ve věci podezření z podvodu ze strany paní Seidlové a Hypoteční banky, a.s., a do projednání stížnosti, která je součástí tohoto odvolání na činnost insolvenčního správce. Uvedla, že insolvenční správce předal dlužnici informaci o prodeji domu až v září, ač o připravovaném prodeji věděl již od června, čímž dle dlužnice porušil své povinnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 75 o.s.ř. předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh (odst. 1). Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení (odst. 2). Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává (odst. 3).

Podle § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Podle § 42 odst. 4 o.s.ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu. Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě.

Smyslem uvedených předběžných opatření je zasáhnout zákonem předpokládaným způsobem, za stanovených podmínek, tam, kde je toho zapotřebí v zájmu k naplnění účelu insolvenčního řízení vytyčeného v § 1 IZ, v duchu zásad insolvenčního řízení vymezených v § 5 téhož zákona.

Jakkoli zákon předpokládá, že insolvenční soud může vydat příslušné předběžné opatření i bez toho, že to bylo některým z účastníků insolvenčního řízení navrženo, neznamená to, že účastník, který návrh na nařízení takového předběžného opatření podal, není ve smyslu přiměřené aplikace ustanovení o.s.ř. povinen opatřit tento návrh náležitostmi stanovenými v § 75 o.s.ř., tedy mimo jiné vymezit rozsah (obsah) předběžného opatření, jehož nařízení se domáhá, a vždy také uvést konkrétní skutečnosti, jež navržené předběžné opatření odůvodňují. To však v daném případě dlužnice zjevně neučinila.

Ve svém návrhu dlužnice požadovala, aby byl zastaven prodej nemovitosti v ulici Bořanovická 62, Hovorčovice, Praha-východ do doby pravomocného rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, které je podáno na Vrchní zastupitelství, jelikož se domnívá, že došlo k naplnění skutkové podstaty trestných činů s tím, že toto již bylo soudu zasláno. Dále uvedla, že insolvenční řízení je zjevně neplatné a dále by došlo k poškození její osoby. Domnívá se, že Hypoteční banka, a.s., se jako věřitel dopustil trestného činu poškozování věřitele a vydírání, neboť požadoval neoprávněné plnění na úkor ostatních zajištěných věřitelů. Dále dlužnice žádala o pozastavení výkonu činnosti insolvenčního správce, neboť včas a řádně dlužnici neinformuje o všech skutečnostech a opatřeních týkajících se této výše uvedené nemovitosti a znemožnil tak jednání o pohledávce vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s.

Z návrhu není dostatečně zřejmé, co dlužnice tímto podáním sleduje, neboť neuvedla, jakého předběžného opatření se domáhá. Taktéž v návrhu zcela absentuje vylíčení rozhodných skutečností, které by vydání předběžného opatření odůvodňovaly. Z návrhu nevyplývá, kdo se měl dopustit trestného činu, jakým jednáním a jak tím bylo ovlivněno probíhající insolvenční řízení. Z věty toto již bylo soudu zasláno není patrné, co, kdy, kým a jakému soudu mělo být zasláno. Žádnou listinu dokládající tyto skutečnosti dlužnice spolu s návrhem nepředložila. Nad to dlužnice neoznačila řádně, které věci se návrh týká, neboť v záhlaví uvedla spisové značky dvou různých insolvenčních řízení. Dlužnice návrh nedatovala, ani řádně nespecifikovala předmětné nemovitosti. Z uvedeného vyplývá, že návrh dlužnice je nesrozumitelný a postrádá zákonné náležitosti dle § 75 o.s.ř.

Protože pro uvedené nedostatky je návrh dlužnice na nařízení předběžného opatření neprojednatelný a postup podle § 43 o.s.ř. (výzva soudu k odstranění vad podání) je vyloučena § 75a o.s.ř., insolvenční soud postupoval správně, když podle téhož ustanovení návrh bez dalšího odmítl.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jeho věcně správné potvrdil.

Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že z obsahu odvolání dlužnice lze dovodit, že namítá nedostatky v činnosti insolvenčního správce, jež lze hodnotit jako návrh na jeho zproštění funkce dle § 32 IZ, o němž by měl insolvenční soud rozhodnout (pozastavit činnost správce dlužnicí navrženým způsobem insolvenční zákon neumožňuje).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 21. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková