3 VSPH 2187/2014-B-36
KSUL 71 INS 2907/2012 3 VSPH 2187/2014-B-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužníka: Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Mlýnská 22, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. června 2012, č.j. KSUL 71 INS 2907/2012-B-8,

takto:

Odvolání dlužníka s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem (Soud) usnesením ze dne 21.6.2012, č.j. KSUL 71 INS 2907/2012-B-8, přiznal insolvenčnímu správci insolvence JP, v.o.s., IČO 28742796, se sídlem Ústí nad Labem, Wagnerova 394, odměnu a náhradu hotových výdajů od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení ve výši 2.260,-Kč, jež bude uspokojena ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení zaplacené dlužníkem.

Proti tomuto usnesení se dlužník podáním z 1.9.2014 odvolal s odůvodněním, že rozhodnutím Soudu ze 7.6.2012 bylo rozhodnuto o jeho insolvenci, rozhodnutí přijal, avšak po dvou letech je zřejmé, že finanční částka, jež mu zbývá na pravidelné nutné měsíční výdaje, je natolik nízká, že se dostává do obtížné situace. Uvedl přehled jeho výdajů, jež činí 16.000,-Kč měsíčně s tím, že vychovává nezletilou dceru, na níž nepobírá výživné od její matky, jež je mimo republiku, přičemž po odečtení srážek z platu má k dispozici na všechny tyto výdaje nezabavitelnou částku 12.000,-Kč. Uzavřel, že se obrací na Vrchní soud v Praze s žádostí o přešetření jeho případu.

Soud dlužníka usnesením ze dne 11.9.2014 (událost B-29) vyzval, aby své odvolání ze dne 1.9.2014 (doručené soudu 2.9.2014) doplnil ve lhůtě 8 dnů od doručení tohoto usnesení podáním ve dvou vyhotoveních o vlastnoruční podpis a náležitosti uvedené v § 205 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), tedy, aby uvedl, proti jakému usnesení se odvolává (údajně uvádí KSUL 71 INS 2907/2012-B-8, což je usnesení o odměně pro insolvenčního správce), v jakém rozsahu rozhodnutí napadá (tj. proti kterým výrokům odvolání směřuje), dále v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí či postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvoláním domáhá, tj. jakým způsobem má odvolací soud rozhodnout (odvolací návrh). Současně dlužníka poučil, že nebude-li jeho odvolání doplněno předloží věc soudu odvolacímu, který, pokud nebudou odstraněny vytýkané vady odvolání bránící pokračování v řízení (tj. neuvedení rozsahu odvolání a odvolacího důvodu), odvolání odmítne podle ust. § 43 odst. 2 za použití § 211 o.s. ř. Tato výzva byla doručena dlužníku 16.9.2014.

Na uvedenou výzvu dlužník reagoval přípisem z 5.10.2014, jímž vzal odvolání ze dne 2.9.2014 k č.j. KSUL 71 INS 2907/2012 v celém rozsahu zpět.

Podle § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody. Podle § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Odvolací soud konstatuje, že z obsahu dlužníkova odvolání lze dovodit, že spíše směřovalo proti usnesení o schválení způsobu oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem ze 7.6.2012 (událost B-6), a proto bylo namístě, že Soud požadoval ve své výzvě i upřesnění dlužníkova odvolání, proti kterému jeho rozhodnutí odvoláním brojí.

Lze tedy uzavřít, že v projednávané věci podal dlužník odvolání proti rozhodnutí o přiznané odměně insolvenčního správce, které však přes výzvu Soudu a jím poskytnuté poučení o následcích neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě nedoplnil o odvolací důvody. Jelikož absence odvolacích důvodů odvolání brání dalšímu pokračování v odvolacím řízení (§ 212a odst. 2 o.s.ř.), odvolací soud dlužníkovo odvolání podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítl.

Nad rámec uvedeného odvolací soud poznamenává, že i kdyby dlužník upřesnil, proti kterému usnesení jeho odvolání směřuje (B-6 či B-8), v obou případech by se jednalo o opožděné odvolání a z těchto důvodů by bylo namístě jej odmítnout podle § 208 o.s.ř.

Dále odvolací soud upozorňuje, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není nezměnitelné, je vydáváno s klauzulí změněných poměrů (rebus sic stantibus). Proto v případě, že by se v průběhu dalšího řízení podstatně změnily okolnosti, které byly rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, soud může i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře změnit (§ 407 odst. 3 IZ). Proto bude namístě, aby Soud dlužníkovo odvolání dle jeho obsahu posoudil i po této stránce, neboť jeho argumentace směřuje právě proti změně okolností po rozhodnutí o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 10. listopadu 2014

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová