3 VSPH 2179/2015-B-68
KSCB 27 INS 27621/2014 3 VSPH 2179/2015-B-68

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenční věci dlužníka: MONT TD, a.s., IČO 26019795, se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova 55/31, o odvolání společnosti Arator, a.s., IČO 26040018, se sídlem tamtéž (Věřitel), zast. JUDr. Jiřím Kadeřábkem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Michalská 4, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 27621/2014-B-50 ze dne 17. září 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl návrh Věřitele, aby zrušil usnesení schůze věřitelů, jímž byl zvolen zástupcem věřitelů GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem v Acropoleos Avenue 59-61, Savvides Center, 1 st floor, office 102, 2012 Nicosia, Kypr.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, jež však posléze vzal zpět dříve, než odvolací soud o odvolání rozhodl.

Podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět, odvolací soud postupoval podle § 207 o.s.ř. ve spojení s § 218c o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 15. prosince 2015

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná