3 VSPH 2178/2015-B-14
KSCB 27 INS 2677/2015 3 VSPH 2178/2015-B-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Čichticích 71, 387 73 Bavorov, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 2677/2015-B-7 ze dne 15. října 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 2677/2015-B-7 ze dne 15. října 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) neschválil oddlužení dlužnice (bod I. výroku), na dlužničin majetek prohlásil konkurs, jenž projedná jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSCB 27 INS 2677/2015-A-10 ze 6.5.2015 zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil jí insolvenčního správce.

Vyšel ze zprávy insolvenčního správce doručené 20.6.2015 (dok. B-1), podle které ani dlužničin příjem ani majetek v majetkové podstatě nejsou dostatečné, aby uspokojila některým ze způsobů oddlužení pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 30%. Před vydáním napadeného usnesení byla poskytnuta dlužnici lhůta k předložení nabídky, jež by umožnila v režimu oddlužení plněním splátkového kalendáře zákonnou míru uspokojení nezajištěných věřitelů (schůze věřitelů-dok. B-4). Při další schůzi věřitelů (dok. B-6) dlužnice uvedla, že pomoc třetí osoby ve formě daru nebo důchodu nebyla s to zajistit a předložila jen dohodu o provedení práce ze 7.9.2015, k níž uvedla, že má příslib od Jihočeské zeleniny, a.s. v rozsahu 300 hodin ročně při odměně 60,-Kč za hodinu práce (Dohoda). Insolvenční soud cituje § 314, § 395 odst. 1 písm. b) a § 405 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře by musela činit nabídka dlužnice na úhradu odměny insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů a pro uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 30% 5.000,-Kč, zatímco dlužnice je schopna tako uhradit měsíčně jen 1.250,-Kč. Při úvaze, že podle dohody vykoná dlužnice za rok pro výše uvedenou společnost 300 hodin za hodinovou odměnu 60,-Kč, by byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů po odečtení nároků insolvenčního správce v rozsahu pouhých 8%. Zákonné míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů by nebylo dosaženo ani zpeněžením spoluvlastnického podílu k domu č.p. 71 v Čichticích, jež lze očekávat ve výši 200.000,-Kč po uspokojení zajištěného věřitele. Z uvedených důvodů neschválil dlužničino oddlužení a prohlásil na její majetek konkurs, který projedná jako konkurs nepatrný ze splnění zákonných podmínek upravených v § 314 InsZ.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a vrátil insolvenčnímu soudu s tím, aby jí byla dána šance pro oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uvedla, že pobírá invalidní důchod ve výši 10.337,-Kč měsíčně, dále měla příjem z Dohody ve výši 5.585,-Kč za necelý měsíc. Akcentovala, že mzda za celý měsíc bude činit 5.500,-Kč až 6.000,-Kč a že tuto částku nabídne pro oddlužení do splátkového kalendáře. Bude tak při srážce z důchodu 1.250,-Kč a připočtení očekávaném měsíčním příjmu z Dohody schopna měsíčně splácet 6.450,-Kč, tj. částka dostačující pro uspokojení nároků insolvenčního správce a pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 30%. Doplnila, že zpeněžením jediného majetku (spoluvlastnický podíl k domku s pozemky) by v případě prohlášení konkursu její situace vyřešena nebyla, neboť nemovitost je ve špatném stavu a vzhledem k lokalitě obtížně prodejná. Uzavřela, že se snaží získat zaměstnání a je připravena pro řešení svého úpadku oddlužením učinit maximum a žádala, aby k tomu odvolací soud přihlédl.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 405 InsZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odstavec 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odstavec 2).

Podle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr (písm. a/), že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (písm. b/).

Podle § 392 odst. 3 jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, připojí dlužník k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu; podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně ověřeny.

Podle § 398 InsZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (odst. 1). Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (odst. 3).

Z uvedeného plyne, že § 395 InsZ vymezuje podmínky, za nichž lze dlužníku (subjektivně k tomu legitimovanému dle § 389 odst. 1 InsZ) umožnit řešení jeho úpadku či hrozícího úpadku oddlužením. Tyto podmínky přípustnosti oddlužení soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení (se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v insolvenčním návrhu, popřípadě se zřetelem ke skutečnostem doloženým věřiteli), tak ve fázi insolvenčního řízení následující po povolení oddlužení. Nutno vyjít z toho, že insolvenční soud povoluje oddlužení bez ingerence věřitelů (bez jejich souhlasu), a proto je jim současně garantem, že nepřipustí takové oddlužení, které nemělo být ani povoleno. V tom směru z úřední povinnosti přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo.

Proto dospěje-li soud po vydání rozhodnutí o povolení oddlužení z podnětu přihlášených věřitelů, insolvenčního správce nebo z vlastní činnosti k poznatku, že je dána některá ze zákonných překážek, jež povolení oddlužení brání, oddlužení neschválí (§ 405 odst. 1).

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužnice podala insolvenční návrh a s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že má jednu vyživovací povinnost k dítěti. Insolvenční soud zjistil dlužničin úpadek, povolil jeho řešení oddlužením, neboť podle tvrzení dlužnice by ze svého příjmu uspokojila pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 30% a ustanovil jí insolvenčního správce v osobě Ing. Richarda Jasinského, bytem v Praze 10, Moskevská 32 (Správce). Podle soupisu majetku dlužnice, jedná se pouze o spoluvlastnický podíl k domu č.p. 71 v Čichticích, který byl oceněn znalecky na 200.000,-Kč. Dlužnice má příjem z invalidního důchodu měsíčně 10.337,-Kč a dále jak plyne z Dohody a potvrzení společnosti Jihočeská zelenina, a.s., že dlužnice na základě dohody o provedení práce v rozsahu 300 hodin ročně má hrubou hodinovou mzdu 60,-Kč. Podle seznamu pohledávek a zprávy Správce do insolvenčního řízení se přihlásili věřitelé s celkovými pohledávkami ve výši 1.135.969,96 Kč, z toho jako nezajištěné ve výši 1.064.984,96 Kč a zajištěné ve výši 70.985,-Kč.

K výzvě soudu usnesením č.j. KSCB 27 INS 2677/2015,-B-11 ze 13.11.2015, podle které měla dlužnice doložit listinnými důkazy, z nichž by vyplynula nabídka nezajištěným věřitelům za dobu 5 let uspokojení jejich pohledávek v rozsahu alespoň 30%, se dlužnice omezila pouze jen na založení Dohody, kterou předložila i insolvenčnímu soudu a potvrzení o mzdě za měsíce říjen a listopad 2015.

Z výše uvedeného plyne, že k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 30% musí dlužnice předložit reálnou nabídku za dobu 5 let trvání oddlužení ve výši 319.495,50 Kč (30% z částky 1.064.984,96 Kč) a 65.340,-Kč pro odměnu správce a náhradu jeho hotových výdajů (60x/750+150+DPH/), tj. celkem 384.835,50 Kč. Oproti tomu dlužnice nabízí srážku z invalidního důchodu a dále měsíčně při kalkulaci 60,-Kč za 300 hodin ročně 18.000,-Kč, resp. měsíčně 1.500,-Kč (není kalkulována srážková daň), z níž třeba také provádět srážky ve smyslu § 299 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) shodně jako z invalidního důchodu. Srážka z částky z 11.837,-Kč (10.337+1.500) činí při jedné vyživovací povinnosti vůči dítěti 2.793,-Kč, tj. za 5 let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře 167.580,-Kč, po odečtení nároků Správce 65.340,-Kč její nabídka činí pro nezajištěné věřitele 102.240,-Kč, tj. 9,6% jejich nezajištěných pohledávek. Při oddlužením zpeněžením majetkové podstaty by po uspokojení zajištěných pohledávek ve výši 70.985,--Kč při předpokládaném výtěžku zpeněžení ve výši 200.000,-Kč, zbylo na nezajištěné věřitele 129.015,-Kč, tj. částka, z níž by bylo uspokojeno 12,1 % jejich pohledávek.

Odvolací soud tak shodně s insolvenčním soudem dospěl k závěru, že dlužnice nemá dostatek příjmů, resp. majetku, z nichž by bylo možné uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 30% a správně podle § 405 odst. 2 a 1 InsZ neschválil oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. prosince 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková