3 VSPH 2173/2013-A-34
KSHK 41 INS 1295/2013 3 VSPH 2173/2013-A-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102, IČO 13233823, zast. Mgr. Janem Kulhánkem, advokátem se sídlem Hořice, Jungmannova 346, zahájeném na návrh Vladimíry anonymizovano , anonymizovano a Miloslava anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Praha 9-Satalice, Hálova 42, zast. JUDr. Martinem Soukupem, advokátem se sídlem Praha 2, Římská 16, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 1295/2013-A-22 ze dne 31. října 2013,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 1295/2013-A-22 ze dne 31. října 2013 zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, jmenoval insolvenčním správcem Mgr. Bc. Davida Vandrovce, vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, oba navrhovatele zavázal k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč na účet soudu (body I. až V. výroku) a v dalších bodech výroku (VI. až XII.) vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku na příslušném formuláři, vyzval osoby dlužníku zavázané, aby napříště poskytovaly plnění insolvenčnímu správci, nikoli dlužníku, a aby sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatňují na majetku dlužníka, na 11.12.2013 nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů, insolvenčnímu správci uložil ve lhůtě do 5.12.2013 předložit seznam přihlášených pohledávek a písemnou zprávu o své činnosti a hospodářské situaci dlužníka, a vyslovil, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včas odvolání, které však podáním ze dne 21.1.2014 vzal zpět s odůvodněním, že tak činí po zvážení relevantních okolností.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 občanského soudního řádu-o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 23. ledna 2014 JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová