3 VSPH 2166/2014-A-17
KSPL 54 INS 21910/2014 3 VSPH 2166/2014-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jindřichem Havlovcem v insolvenčním řízení dlužníka: RT-TACHOV, s.r.o., se sídlem Tachov, Plzeňská 1790, IČO 28493125, zast. Mgr. Petrem Šlaufem, advokátem se sídlem Plzeň, Kamenická 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. srpna 2014, č.j. KSPL 54 INS 21910/2014-A-8, o zpětvzetí odvolání,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 19. srpna 2014, č.j. KSPL 54 INS 21910/2014-A-8 uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč ve lhůtě sedmi dnu od právní moci usnesení.

Proti tomuto usnesení se v zákonem stanovené lhůtě dlužník odvolal. V průběhu odvolacího řízení dlužník podáním z 13.10.2014 (č.d. A-12) vzal své odvolání zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužníka podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 6. listopadu 2014

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová