3 VSPH 2165/2014-B-67
KSHK 45 INS 6240/2009 3 VSPH 2165/2014-B-67

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jindřichem Havlovcem v insolvenčním řízení dlužníka Zdzislawa Krauzowicze, nar. 4.10.1954, bytem Hostinné, Bedřicha Smetany 127, o odvolání věřitele SMART Capital, a.s., se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, IČO 26865297, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. dubna 2014, č.j. KSHK 45 INS 6240/2009-B-58, o zpětvzetí odvolání,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 17. dubna 2014, č.j. KSHK 45 INS 6240/2009-B-58 rozhodl v bodě I. výroku, že bere na vědomí splnění oddlužení dlužníka Zdzislawa Krauzowicze (dlužník), v bodě II. výroku přiznal insolvenčnímu správci JUDr. Jaroslavu Šantrochovi (správce) odměnu a hotové výdaje ve výši 55.197,-Kč, v bodě III. výroku zprostil správce funkce, v bodě IV. výroku vyslovil, že osvobozuje dlužníka od placení pohledávek věřitelům, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a věřitelům, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili ve lhůtě určené soudem v rozhodnutí o úpadku, ač tak učinit měli; osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu, a v bodě V. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí.

Proti tomuto usnesení se v zákonem stanovené lhůtě odvolal věřitel SMART Capital, a.s. se sídlem v Olomouci (věřitel) proti bodu IV. výroku s námitkou, že dle odůvodnění napadeného rozhodnutí měli být věřitelé uspokojeni v rozsahu 100 % přihlášených pohledávek, avšak na jeho přihlášenou a zjištěnou pohledávku 93.723,-Kč obdržel v rámci splátkového kalendáře toliko 77.653,90 Kč. Uvedené nesprávnosti písemně a telefonicky sdělil správci, jenž přislíbil odstranění této chyby, avšak nestalo se tak.

V průběhu odvolacího řízení vzal věřitel své odvolání podáním z 2.10.2014 (událost B-64) zpět s odůvodněním, že 19.9.2014 mu dlužník zaslal žádost o stažení odvolání s doložením plateb v celkové výši 16.096,20 Kč, jež mu byly dlužníkem uhrazeny.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že věřitel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání věřitele podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 6. listopadu 2014

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová