3 VSPH 2164/2013-B-53
KSPL 54 INS 1031/2012 3 VSPH 2164/2013-B-53

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Zdenka anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Klatovech, Suvorovova 600/IV, doručovací adresa: Plánická 44/V, Klatovy, zast. JUDr. Davidem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Plzni, Rooseveltova 75/6, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1031/2012-B-29 ze dne 15. října 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1031/2012-B-29 ze dne 15. října 2013 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) zrušil schválené oddlužení dlužnice (bod I. výroku), prohlásil na její majetek konkurs, který projedná jako konkurs nepatrný (bod II. a III. výroku), uvedl, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře usnesením č.j. KSPL 54 INS 1031/2012-B-7 ze dne 5.6.2012 (Usnesení). Insolvenční soud zjistil:

-ze zprávy o plnění podmínek oddlužení insolvenčního správce (Správce) ze 4.1.2013, že za období měsíců červen 2012 až srpen 2012 nebylo věřitelům vyplaceno ničeho, -ze zprávy Správce ze 4.1.2013, že v září 2012 nebylo uhrazeno věřitelům ničeho a za měsíce říjen 2012 až prosinec 2012, že byla věřitelům uhrazena částka 5.280,--Kč, představující za dobu trvání splátkového kalendáře uspokojení 6% pohledávek věřitelů, -ze zprávy Správce z 12.4.2013, že za leden 2013 nebylo uhrazeno věřitelům ničeho, za únor a březen 2013 bylo uhrazeno věřitelům celkem 6.733,--Kč, takže za dobu trvání splátkového kalendáře bylo uspokojeno 9% pohledávek věřitelů, -ze zprávy Správce z 21.5.2013, že věřitelům bylo uhrazeno dlužnicí 3.911,--Kč, takže za dobu trvání splátkového kalendáře bylo uspokojeno 11% pohledávek věřitelů,

-ze zprávy Správce ze 7.8.2013, že za měsíce květen a červen 2013 bylo vyplaceno věřitelům 7.822,--Kč a že za dobu trvání splátkového kalendáře bylo uhrazeno 14% pohledávek věřitelů, -ze Zprávy Správce z 5.9.2013, že za měsíce červenec 2013 a srpen 2013 bylo nezajištěným věřitelům uhrazeno 10.322,--Kč jejich pohledávek a že za dobu trvání splátkového kalendáře bylo uspokojeno 17% pohledávek nezajištěných věřitelů.

Uvedl, že při jednání 9.10.2013 nařízeném ve smyslu ustanovení § 418 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) se dlužnice ze zdravotních důvodů omluvila a Správce uvedl, že dlužnice průběžně neplní své povinnosti v rámci oddlužení tak, aby uspokojila alespoň 30% pohledávek jejích nezajištěných věřitelů, neboť dosavadní plnění naopak nasvědčuje tomu, že bude splaceno jen 20% jejich pohledávek, neboť výpadky v úhradě splátek v minulosti se jí nedaří kompenzovat.

Po zjištění, že dlužnice svou povinnost uloženou jí v Usnesení, tj. poskytovat nezajištěným věřitelům plnění neplnila v měsících srpen, září 2012 a leden 2013 a nepředkládá mu pravidelně zprávy a přehledy svých příjmů, cituje ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a b) InsZ dospěl k závěru, že dlužnice podstatnou část splátkového kalendáře nesplní a že porušuje své povinnosti uložené jí Usnesením. Dovodil tak, že byly splněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení; schválené oddlužení proto zrušil a na majetek prohlásil konkurs, který projedná jako konkurs nepatrný.

Toto usnesení dlužnice napadla v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že nebyly naplněny podmínky pro postup podle § 418 InsZ. Uvedla, že se neztotožňuje s důvody, jež vedly insolvenční soud ke zrušení schváleného oddlužení, neboť jeho podmínky v převážném rozsahu plnila a jak s insolvenčním soudem, tak se Správcem řádně spolupracovala. Konstatovala, že první splátka byla splatná podle schváleného splátkového kalendáře do konce července 2012. Namítla, že až z vlastní iniciativy se dozvěděla v září 2012 číslo účtu, na který má platby ve výši 5.000,--Kč zasílat a od října pravidelně plnila splátky podle schváleného oddlužení. Namítla, že zpráva Správce z 2.10.2012 obsahuje nesprávně, že první splátka byla splatná již v červnu 2012. Nelze jí přičítat k tíži, že za měsíce červenec a srpen 2012 neposkytla žádné plnění, neboť je měla poskytnout prostřednictvím insolvenčního správce na základě srážek provedených plátci jejích příjmů a z první zprávy ani nevyplynulo, zda Správce plátce vůbec kontaktoval (zejména Českou správu sociálního zabezpečení). Teprve k výzvě insolvenčního soudu Správce ve zprávě z 5.11.2012 uvedl, že plátci příjmů nemohou s ohledem na výši příjmu stanovené srážky provést a že považuje za nezbytné, aby plnění dlužnice poskytovala ve výši 6.820,--Kč, tj. v rozsahu odměny za pěstounskou péči. Uvedla dále, že zaslala správci od října 2012 do července 2013 s výjimkou měsíce února 2013 vždy 5.000,--Kč, dále za měsíce srpen, září a říjen 2013 vždy 5.500,--Kč, přičemž splátku v únoru 2013 neposkytla z toho důvodu, že byla nucena v důsledku změny zák. č. 359/1999 Sb. pro přiznání dávky PP vrátit jednu výplatu starobního důchodu, což kompenzovala platbami po 1.000,--Kč v červenci, srpnu, září a říjnu 2013. Uvedla, že nezatajuje starobní důchod ve výši 8.122,--Kč, odměnu pěstouna ve výši 9.565,--Kč a dávku pěstounské péče ve výši 3.000,--Kč. Z dosahovaných příjmů poskytuje v dostatečném rozsahu měsíční plnění, nyní ve výši 5.500,--Kč. Závěry o tom, že neposkytuje součinnost, se nezakládají na objektivních skutečnostech, neboť v měsíci červnu 2012 nebyla ještě povinna splátcet své závazky, v červenci až září 2012 pak neměla povědomí o čísle účtu, na který by měla splátky poukazovat. Splátku za leden 2013 zaplatila a v tomto směru neodpovídá zjištění insolvenčního soudu skutečnosti a nezaplacenou splátku za únor 2013 doplatila náhradně, přičemž Správci sdělila důvody jejího nezaplacení ve lhůtě splatnosti.

Insolvenční správce navrhl potvrzení napadeného usnesení z důvodu jeho věcné správnosti. Argumentaci dlužnice o tom, že nevěděla číslo účtu, na který má zasílat jednotlivé splátky, je účelová a nepravdivá, neboť ihned po schválení oddlužení dlužnici sdělil (15.6.2012) číslo účtu, resp. podúčtu, přičemž číslo hlavního účtu pro insolvenci mohla zjistit i z dopisu, který jí zaslal 18.5.2012. Nadto se dlužnice o tom, že nezná číslo účtu, nezmínila ve svých dopisech z 29.5.2012, 18.7.2012 a 8.2.2013. O jejím neplnění splátkového kalendáře pak svědčí i to, že se nedostavila k nařízenému jednání. Uzavřel, že nic nebránilo dlužnici, aby výpadek ve splátkách za měsíce, kdy neznala číslo účtu, mohla kompenzovat v průběhu dalšího splácení navýšením splátek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru poté, co doplnil dokazování, že odvolání je důvodné.

Odvolací soud zjistil z jednotlivých výpisů z účtu dlužnice č. 154407751/0600 a jednoho potvrzení o složení hotovosti, že na účet č. 111940257/0100, tj. účtu označeného Správcem, zaplatila dlužnice v roce 2012 třikrát po 5.000,--Kč, tj. 15.000,--Kč, v roce 2013 za období leden 2013 až říjen 2013 pětkrát po 5.000,--Kč a třikrát po 6.500,--Kč, tj. celkem 44.500,--Kč a za období od listopadu 2013 do října 2014 dvanáct plateb po 5.500,--Kč, tj. 66.000,--Kč, takže v období od července 2012 do října 2014, tj. za 28 měsíců trvání splátkového kalendáře 125.500,--Kč.

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm.a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4).

K výše uvedené právní úpravě Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen.zn. 29 NSČR 12/2013 dovodil, že lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou, přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 InsZ, není to důvodu k postupu podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ; postup podle § 418 odst. 1 písm.b) InsZ tím však není vyloučen. Jak dovodil Vrchní soud ve svém rozhodnutí pod sen.zn. 3 VSPH 535/2010, důvodem pro zrušení oddlužení podle § 418 odst. 1 písm.b) InsZ nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možno uzavřít, že úspěšné završení oddlužení objektivně vzato nelze předpokládat, musí jít o situaci, kde je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se mu ani v rozumném časovém horizontu nepodařilo dosáhnout potřebných lepších výdělků či dalších příjmů, jež předpokládal, a není reálná naděje na změnu.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, do něhož byly pojaty pohledávky nezajištěných sedmi věřitelů o celkové výši 800.159,12 Kč, přičemž insolvenční soud přikázal tuzemským plátcům příjmů, a to České správě sociálního zabezpečení Praha a Úřadu práce České republiky, pobočce v Plzni, aby Správci ode dne doručení Usnesení prováděli stanovené měsíční srážky a tyto vypláceli insolvenčnímu správci. Ke zprávě Správce z 2.10.2012 (dok. B-8), podle které nebylo zaplaceno v červnu, červenci a srpnu 2012 ničeho, insolvenční soud si vyžádal její doplnění a podle další zprávy Správce z 5.11.2012 (dok. B-10) Správce insolvenčnímu soudu sdělil, že plátci příjmů dlužnice mu sdělili, že nemohou z nich provádět zákonem stanovené srážky pro jejich malou výši a zároveň, že dlužnice po prvně zaslala mu na účet částku 5.000,--Kč po telefonické výzvě.

Odvolací soud konstatuje, že 30% pohledávek nezajištěných věřitelů činí 259.649,--Kč a po připočtení odměny a náhrad hotových výdajů Správce ve výši 65.340,--Kč za dobu trvání splátkového kalendáře, tj. 60 měsíců, dlužnice může naplnit uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v míře 30% za uvedené období, aby dosáhla účelu oddlužení alespoň nabídkou ve výši 324.989,--Kč. Za období trvání splátkového kalendáře od července 2012 do října 2014, tj. za 28 měsíců, splatila částku 125.500,--Kč, po odečtení přednostního nároku Správce 30.492,--Kč tak byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 95.008,--Kč představující uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 11,2%. Zbývá tak za 32 měsíců uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 164.641,--Kč a po připočtení nároků Správce ve výši 34.848,--Kč (31x1.089) by měla dlužnice splatit částku v celkové výši 199.489,--Kč, tj. měsíčně 6.234,--Kč. Při splácení 5.500,--Kč za toto období by splatila 176.000,--Kč (5.500x32) a po odečtení nároků Správce ve výši 34.848,--Kč částku 141.162,--Kč ve prospěch pohledávek nezajištěných věřitelů. Po připočtení 95.008,--Kč, jež dosud dlužnice ve prospěch nezajištěných věřitelů splatila by celková částka dosáhla 236.170,--Kč, představující uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře v rozsahu 29,5%.

Odvolací soud nesdílí ani závěr insolvenčního soudu, že dlužnice neplnila podstatné povinnosti oddlužení, neboť nelze přičítat k tíži dlužnice počáteční problémy, kdy splátky měli poukazovat na účet Správce v Usnesení uvedení plátci příjmů. V průběhu trvání splátkového kalendáře dlužnice vysvětlila Správci důvody pro nezaslání splátky v únoru 2013 (dok. B-17) a odvolací soud nezjistil, že by dlužnice své povinnosti zanedbávala, neboť porušením povinností nemůže být nezaplacení jedné splátky. Za uvedené situace odvolací soud dospěl k závěru, že se neukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude dlužnice schopna splnit; naopak má odvolací soud za to, že ve zbývající době bude mít dlužnice dostatek příležitostí, aby dosáhla splacení 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, přesvědčit insolvenční soud a Správce o snaze poctivě splátkový kalendář plnit, a že výpadky v plnění splátkového kalendáře na samém jeho začátku byly způsobeny nedorozuměním.

Odvolací soud zároveň vzal v úvahu okolnost, že žádný ze zajištěných věřitelů nikterak proti plnění splátkového kalendáře neprotestoval a ke zrušení Usnesení přikročil insolvenční soud bez návrhu.

Odvolací soud proto shrnuje, že podmínky pro zrušení Usnesení neshledal, a proto napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm.a) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 29. října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová