3 VSPH 2152/2016-P4-8
KSPH 68 INS 13187/2016 3 VSPH 2152/2016-P4-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jindřichem Havlovcem v insolvenčním řízení dlužníka: Vratislav anonymizovano , anonymizovano , bytem 262 43 Věšín 226, o odvolání věřitelky č. 4: Jaroslava anonymizovano , bytem Příbram, Politických vězňů 149, zast. JUDr. Miroslavou Štěpánkovou, advokátkou, se sídlem Příbram II, Olesinského 39, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 13187/2016-P4-2, ze dne 14. září 2016, o zpětvzetí odvolání,

takto: Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 68 INS 13187/2016-P4-2 ze dne 14. září 2016 rozhodl, že přihláška pohledávky věřitelky č. 4 Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Příbram, Politických vězňů 149 (dále jen Věřitelka), přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Vratislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Věšín 226, se odmítá (bod I. výroku), a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast Věřitelky v insolvenčním řízení dlužníka končí (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení se v zákonem stanovené lhůtě Věřitelka odvolala. V průběhu odvolacího řízení podáním ze dne 4. listopadu 2016 (č.d. P4-4) vzala své odvolání Věřitelka zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že Věřitelka vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o jejím odvolání podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 218c o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 22. listopadu 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková isir.justi ce.cz