3 VSPH 2150/2015-A-11
KSCB 25 INS 22743/2015 3 VSPH 2150/2015-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. anonymizovano Kubína v insolvenční věci dlužníků-manželů Rostislava anonymizovano , anonymizovano a Romany anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dobšova 80, 394 70 Kamenice nad Lipou, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 22743/2015-A-6 ze dne 13. října 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 22743/2015-A-6 ze dne 13. října 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen insolvenční soud ) usnesením č.j. KSCB 25 INS 22743/2015-A-6 ze dne 13. října 2015 odmítl insolvenční návrh dlužníků-manželů Rostislava anonymizovano a Romany anonymizovano (dále jen společně dlužníci ).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu dlužníci dne 9. září 2015 doručili insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. KSCB 25 INS 22743/2015-A-4 ze dne 10. 9. 2015 vyzval dlužníky, aby ve lhůtě 7 dnů doplnili insolvenční návrh a předložili řádný seznam závazků (zejména s řádným označením zajištěných věřitelů dle zákonných požadavků), dále aby doplnili návrh na povolení oddlužení a předložili listiny dokládající příjmy za poslední tři roky. Dlužníci na výzvu reagovali pouze doplněním listin dokládajících jejich příjmy. Cituje § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) insolvenční soud uvedl, že jelikož dlužníci nepředložili ve stanovené lhůtě řádný seznam závazků, insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a žádali, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a rozhodl o povolení oddlužení. Uvedli, že součástí návrhu byl i seznam závazků, který řádně podepsali a že seznam závazků doplnili o věřitele i o celé adresy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno. KSCB 25 INS 22743/2015

Z § 97 odst. 1 a 5 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže: a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 IZ).

O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 IZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

Insolvenční soud správně vycházel z toho, že domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku, je podle § 103 odst. 2 IZ povinen v insolvenčním návrhu vždy uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 IZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ.

Domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku (§ 97 odst. 3 IZ), je podle § 103 odst. 1 a 2 IZ povinen v insolvenčním návrhu uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 IZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ. Seznam závazků dlužníka přitom musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených (viz usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 38/2010-A ze dne 1.3.2012, uveřejněné pod č. 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Podle § 104 odst. 4 IZ musejí být všechny osoby uvedené v seznamech označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1; tyto seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. KSCB 25 INS 22743/2015

Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek-viz jeho usnesení sen. zn. 29 NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009 (R 91/2009), usnesení sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (R 88/2010), usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 (R 26/2011) a usnesení sen. zn. 29 NSČR 14/2011 ze dne 21.12.2011 (R 44/2012). Z této judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se tak rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Součástí vylíčení takových rozhodujících skutečností tedy musí být nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku.

Jakkoli povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného R 91/2009 nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, je soudní praxe ustálena v závěru, že taková skutková tvrzení může dlužník-navrhovatel nabídnout i prostřednictvím připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ) předložil.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužníci podali k insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení s využitím formuláře, v jehož kolonce č. 7 vyhrazené pro vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících jejich úpadek uvedli, že mají více věřitelů (řádně označené firmou, identifikačním číslem a sídlem) s pohledávkami (s uvedením jejich výše a lhůty splatnosti) déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež nejsou schopni plnit. K insolvenčnímu návrhu dlužníci připojili seznam majetku, seznam zaměstnanců, seznam závazků a listiny dokládající úpadek. Předložený seznam závazků však neobsahoval náležitosti vyžadované § 104 odst. 3 IZ, konkrétně označení zajištěných věřitelů odděleně a u pohledávek těchto věřitelů nebyly označeny věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se KSCB 25 INS 22743/2015 nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále nebyl označen druh zajištění a důvod jeho vzniku, dlužníci pak neuvedli, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírají a proč. Přestože insolvenční soud dlužníky vyzval usnesením č.j. KSCB 25 INS 22743/2015-A-4 ze dne 10. září 2015 k doplnění seznamu závazků dle § 104 odst. 1 písm. b), odst. 3 IZ a k předložení listin dokládající příjmy obou manželů za poslední 3 roky, dlužníci předložili pouze listiny o jejich příjmu, aniž by doplnili výše uvedené náležitosti v seznamu závazků. Proto insolvenční soud postupoval správně, když insolvenční návrh dlužníků, postupem podle § 128 odst. 2 IZ, odmítl.

Na základě výše uvedených závěrů proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pouze pro úplnost odvolací soud dodává, že právní mocí usnesení, jímž byl insolvenční návrh odmítnut, insolvenční řízení dlužníků končí. Taková okolnost dlužníkům nebrání k podání nového insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení, jenž by splňoval všechny zákonem požadované náležitosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 24. listopadu 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková