3 VSPH 2137/2016-B-48
KSUL 71 INS 36914/2013 3 VSPH 2137/2016-B-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka PROFIFENSTER, s.r.o., IČO 254 92 616, se sídlem v Českých Budějovicích , F. A. Gerstnera 3, zast. Mgr. Janou Kučerovou, advokátkou se sídlem v Mostě, Budovatelů 2957, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 36914/2013-B-13 ze dne 26. září 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 36914/2013-B-13 ze dne 26. září 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) zjistil úpadek dlužníka a odmítl návrh na povolení reorganizace, prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod I. výroku), vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod II. výroku), potvrdil složení věřitelského výboru (bod III. výroku), uložil členům věřitelského výboru a náhradníkům-právnickým osobám, pokud tak neučinily, sdělit jméno osoby, která za ně bude jednat ve věřitelském orgánu a všem členům věřitelského výboru sdělit jméno jeho předsedy a splňují-li podmínky pro výkon funkce podle § 59 zák. č. 182/2016, o úpadku a způsobech jeho řešení-InsZ (bod IV. výroku), insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru uložil každých 6 měsíců sdělit písemně zprávu o stavu insolvenčního řízení s tím, že první zpráva bude podána do 27.3.2017 (bod V. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 71 INS 36914/2013-B-10 z 19.9.2016 odmítl návrh dlužníka na povolení reorganizace (Návrh). Insolvenční soud vyšel z toho, že schůze věřitelů svolaná rozhodnutím o úpadku nepřijala usnesení o způsobu jeho řešení. Cituje § 150 a § 327 InsZ insolvenční soud dospěl k závěru, že úpadek dlužníka nelze řešit reorganizací, a proto prohlásil na dlužníkův majetek podle § 149 InsZ konkurs s tím, že účinky podání Návrhu tímto rozhodnutím zanikají. Zároveň potvrdil volbu věřitelského orgánu podle § 56 a násl. InsZ a ve smyslu § 57 a násl. InsZ uložil členům věřitelského výboru sdělit osobu jeho předsedy a to, že splňují podmínky podle § 59 InsZ, pokud tak již neučinili. Podle § 36 odst. 2 InsZ uložil věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu poskytovat potřebnou součinnost. isir.justi ce.cz Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení z důvodů podle § 505 odst. 2 písm. b), d) a g) občanského soudního řádu (o.s.ř.) a namítl, že od 26.6.2012 jsou proti němu kontinuálně vedena insolvenční řízení. V pořadí první insolvenční návrh byl veden pod sp. zn. KSUL 71 INS 15477/2012 a bylo skončeno zastavením řízení k 26.9.2013, v pořadí druhý insolvenční návrh byl podán 21.10.2013 a řízení vedené pod sp. zn. KSUL 71 29459/2013 bylo skončeno usnesením o odmítnutí insolvenčního návrhu k 12.12.2013. Podáním z 20.12.2013 byl podán v pořadí třetí insolvenční návrh, o němž probíhá předmětné insolvenční řízení. Dovozoval, že v roce 2012 byl vystaven účinkům probíhajících insolvenčních řízení, což mělo za následek omezení jeho podnikatelské činnosti a snížení čistého obratu za předchozí kalendářní rok. Uzavřel, že z tohoto důvodu bylo namístě vycházet z čistého obratu za kalendářní rok 2011, tj. za rok předcházející roku, v němž byl podán v pořadí první insolvenční návrh. Konstatoval, že nebyly splněny podmínky pro prohlášení konkursu na jeho majetek a že dlužník je osobou, u níž není přípustnost reorganizace vyloučena. Nadto doplnil, že proti usnesení insolvenčního soudu č.j. KSUL 71 INS 36914/2013-B-10, jímž byl odmítnut dlužníkův Návrh, podal odvolání, o němž dosud nebylo rozhodnuto.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není opodstatněno.

Podle § 148 odst. 1 InsZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle § 149 InsZ nejde-li o případ podle § 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku (odst. 1). Odstavec 1 se nepoužije, jestliže se dlužník stal osobou, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací, po rozhodnutí o úpadku; v takovém případě může insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem před termínem konání schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku (odst. 2 písm. b/). Má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle odstavce 1, je předmětem jednání schůze věřitelů svolané rozhodnutí o úpadku vždy zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti a jeho vyjádření o vhodnosti navrženého způsobu řešení úpadku; je-li takových návrhů více, vyjádří se insolvenční správce k tomu, který z nich považuje za nejvhodnější a proč (odst. 3).

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesení insolvenčního soudu č.j. KSUL 71 INS 236914/2013-B-10, jímž byl odmítnut Návrh, bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze sen. zn. 3 VSPH 2138/2016-B-39 z 29.11.2016, bylo tak doručeno rozhodnutí ve smyslu § 74 InsZ. Dlužníkův úpadek byl zjištěn rozhodnutím insolvenčního soudu z 1.4.2016 a první schůze věřitelů byla svolán na 25.7.2016. Návrh na povolení reorganizace byl podán 15.7.2016, tj. v zákonem stanovené lhůtě před nařízenou schůzí věřitelů; ta byla odročena z důvodu podání návrhu na povolení reorganizace na 26.9.2016. Dlužník nesplňující kvantitativní kritéria přípustnosti oddlužení se stal po zjištění úpadku osobou, u níž InsZ vylučuje řešení úpadku reorganizací ve smyslu § 149 odst. 2 písm. b) InsZ (návrh podle § 316 odst. 5 InsZ nebyl před rozhodnutím o úpadku podán) a insolvenční soud mohl rozhodnout o prohlášení konkursu na dlužníkův majetek před termínem konání schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Poté, co se stalo vykonatelným (jeho doručením podle § 74 InsZ) rozhodnutí o odmítnutí Návrhu, odvolací soud dovodil, že jediným možným řešením dlužníkova úpadku je konkurs a že v napadeném usnesení insolvenční soud správně prohlásil na dlužníkův majetek konkurs.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 InsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 30. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková