3 VSPH 2123/2015-B-45
KSUL 46 INS 15152/2012 3 VSPH 2123/2015-B-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Jindřicha Plachty 171, o odvolání věřitele: Společenství vlastníků Picassova 553, 554, Ústí nad Labem se sídlem Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř, Picassova 554, IČO: 25446231, zast. JUDr. Zdeňkem Grusem, advokátem se sídlem Ústí nad Labem, Resslova 3, proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. dubna 2015, č.j. KSUL 46 INS 15152/2012-B-31,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím soud prvního stupně vyzval věřitele Společenství vlastníků Picassova 553, 554, Ústí nad Labem, aby ve lhůtě 5 dnů zaplatil soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000,-Kč dle položky 4 písm. c) sazebníku soudních poplatků.

Proti tomuto rozhodnutí, maje jej za nesprávné, se věřitel Společenství vlastníků Picassova 553, 554, Ústí nad Labem odvolal a navrhl, aby bylo zrušeno. Namítl, že jeho odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, které není rozhodnutím o věci podle soudem prvního stupně citované položky soudního sazebníku, poplatkové povinnosti nepodléhá.

Vrchní soud v Praze se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost napadeného rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Napadené rozhodnutí, bez ohledu na jeho vady co do zvolené formy v podobě výzvy namísto usnesení dle § 167 z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř., totiž není ničím jiným, než procesním rozhodnutím, kterým soud vyzývá poplatníka poplatku ke splnění povinnosti, která mu vznikla ze zákona (k zaplacení soudního poplatku za odvolání). Proti takovému rozhodnutí není podle § 202 odst. 1 písm. a) odvolání přípustné a správnost postupu soudu prvního stupně ve vztahu k výzvě k zaplacení soudního poplatku lze případně přezkoumat teprve až v rámci

řízení o opravném prostředku proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

Odvolací soud proto odvolání dle § 218 písm. c) o.s.ř. za použití § 7 InsZ jako nepřípustné odmítl.

Nad rámec uvedeného odvolací soud konstatuje, že rozhodnutí soudu prvního stupně o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ze dne 28.7.2014 (B-25), proti kterému se odvolatel dne 6.8.2014 (B-26) odvolal, není rozhodnutím o věci, a tedy odvolání proti němu, ač soud prvního stupně soudní poplatek za odvolání odvolateli vyměřil a také vybral, poplatkové povinnosti nepodléhá. Na soudu prvního stupně proto bude, aby poplatek zaplacený na základě nesprávné výzvy dle § 10 odst. 2 z.č. 549/1991 Sb. vrátil tomu, kdo jej zaplatil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. února 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková