3 VSPH 2122/2015-B-42
KSUL 46 INS 15152/2012 3 VSPH 2122/2015-B-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Jindřicha Plachty 171, o odvolání věřitele: Společenství vlastníků Picassova 553, 554, Ústí nad Labem se sídlem Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř, Picassova 554, IČO: 25446231, zast. JUDr. Zdeňkem Grusem, advokátem se sídlem Ústí nad Labem, Resslova 3, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. července 2014, č.j. KSUL 46 INS 15152/2012-B-25,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. července 2014, č.j. KSUL 46 INS 15152/2012-B-25, se zr u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně v bodě I. výroku vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce vyplatil zajištěnému věřiteli s přihláškou č. P7 (Hypoteční banka, a.s.) výtěžek zpeněžení ze zajištění ve výši 102.805,-Kč. Bodem II. výroku rozhodl, že odměna insolvenčního správce z výtěžku tohoto zpeněžení připadající na zajištěného věřitele činí 2.462,-Kč (2.200,-Kč + 21% DPH 462,-Kč).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že podáním doručeným soudu dne 19.6.2014 požádal insolvenční správce o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli s tím, že předmět zajištění byl zpeněžen za částku 110.000,-Kč, náklady spojené se správou činily 1.695,-Kč a náklady spojené se zpeněžením 5.500,-Kč. Ve lhůtě stanovené k podávání námitek proti tomuto návrhu insolvenčního správce nebyly podány žádné námitky. Soud prvního stupně neshledal důvod bránící vyhovění žádosti insolvenčního správce a po provedeném odlišeném výpočtu částky určené k výplatě výtěžku ze zpeněžení vyslovil dle § 298 InsZ souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Proti tomuto rozhodnutí se odvolal věřitel Společenství vlastníků Picassova 553, 554, Ústí nad Labem a navrhl, aby bylo zrušeno. Namítl, že proti návrhu správce podal dne 18.7.2014 námitky, ve kterých vyjádřil nesouhlas s navrženým postupem, které nebyly projednány a nebylo o nich rozhodnuto.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné.

Podle ust. § 298 InsZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Z obsahu spisu se podává, že účastníkům řízení nebylo insolvenčním soudem poskytnuto poučení o tom, že proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení mohou podat námitky ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku a že se k později podaným námitkám nepřihlíží.

Přestože § 298 odst. 3 InsZ (na rozdíl od § 304 odst. 2 InsZ) takovou poučovací povinnost výslovně neupravuje, je odvolací soud toho názoru, že tato vyplývá z obecné poučovací povinnosti podle § 5 o.s.ř. (za jeho přiměřeného použití dle § 7 IZ), a dále z toho, že se k opožděným námitkám nepřihlíží (§ 298 odst. 3 InsZ), že prominutí zmeškání (zákonné sedmidenní) lhůty pro podání námitek není přípustné (§ 83 InsZ), že se od podání námitek odvíjí též legitimace k podání odvolání proti rozhodnutí, jímž soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli (§ 298 odst. 7 InsZ), a konečné též ze zásad insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (§ 5 písm. a/ InsZ). S pouhým zveřejněním návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení v insolvenčním rejstříku bez poučení o tom, že proti němu lze podat námitky do 7 dnů ode dne jeho zveřejnění a že se k opožděným námitkám nepřihlíží, nemůže ostatním věřitelům a dlužníkovi začít běžet (ani uplynout) lhůta pro podání námitek. Jinak řečeno, lhůta 7 dnů pro podání námitek proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli začne plynout od zveřejnění tohoto návrhu jedině za předpokladu, že je s ním spojeno též poučení podle § 298 odst. 3 věty prvé InsZ (srov. také usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.1.2015, č.j. 4 VSPH 54/2015-B-27).

Nepřihlédl-li soud prvního stupně k námitkám věřitele Společenství vlastníků Picassova 553, 554, Ústí nad Labem proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení, maje je zřejmě za opožděné, nepostupoval správně.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V dalším řízení soud prvního stupně dodatečně uvědomí účastníky řízení o možnosti podat námitky proti již zveřejněnému návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 3 InsZ a k projednání již dříve došlých námitek odvolatele, jakož i k event. dalším včasným (a posléze došlým) námitkám, nařídí jednání a o návrhu insolvenčního správce znovu rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. února 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková