3 VSPH 212/2015-P11-8
KSPL 65 INS 28871/2014 3 VSPH 212/2015-P11-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Judity anonymizovano , anonymizovano , bytem v Plzni, radčická 39/82, o odvolání věřitele: Statutární město Plzeň, IČO: 00075370, se sídlem v Plzni, nám. Republiky (Věřitel), zast. JUDr. Karlem Havlem, advokátem se sídlem v Plzni, Martinská 8, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 28871/2014-P11-2 ze dne 12. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 28871/2014-P11-2 ze dne 12. ledna 2015 se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl přihlášku Věřitele a vyslovil, že právní moci usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 65 INS 28871/2014-A-10 z 8.12.2014 zjistil dlužničin úpadek, a ustanovil jí insolvenční správce. V bodu V. výroku vyzval věřitele dlužnice, aby pokud tak dosud neučinili, přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Konstatoval, že usnesení bylo zveřejněno 8.12.2014 a že lhůta pro podání přihlášek skončila dnem 7.1.2015. Poté, co zjistil, že přihláška pohledávky Věřitele byla doručena soudu 7.1.2015 (správně 8.1.2015), dospěl k závěru, že přihlášku pohledávky podal Věřitel opožděně, a proto ji postupem podle § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), odmítl a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož nelze přičítat k jeho tíži, že se nepodařilo insolvenčnímu soudu otevřít přihlášku pohledávku, kterou mu doručil 19.12.2014, k čemuž má k dispozici doklad o jeho odeslání. Protože 8.1.12015 zjistil nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, že v oddílu P není v projednávané insolvenční věci zveřejněna jeho přihláška pohledávky za dlužnicí, poslal tuto přihlášku s přílohami ještě jednou. Vysvětlil, že na dotaz, zda jeho přihláška odeslaná 19.12.2014 byla řádně doručena, insolvenční soud odpověděl, že v tento den se jeden došlý pdf soubor nepodařilo otevřít z toho důvodu, že je poškozený a bylo mu doporučeno podat přihlášku pohledávky znovu, což také 8.1.2015 učinil. Vyjádřil přesvědčení, že uvedený soubor obsahoval přihlášku pohledávky, neboť v tento den se nikdo jiný na E-podatelnu insolvenčního soudu s obdobným problémem neobrátil. Uzavřel, že odeslaný soubor může stále otevřít, z čehož dovodil, že muselo k poškození pdf souboru dojít na straně insolvenčního soudu. K prokázání uvedeného navrhl, aby bylo vypracováno odborné posouzení nebo znalecký posudek v oboru elektronika a kybernetika. Uzavřel, že přihlášku pohledávky podal řádně a včas a že důvody pro odmítnutí přihlášky pohledávky insolvenční soud neměl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu.

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné.

Podle § 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadam, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o.s.ř.

Z citovaného ustanovení plyne, že i usnesení vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům, jež na ně kladou odpovídající ustanovení o.s.ř. ( § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2). Z uvedeného pak plyne, že v odůvodnění rozhodnutí je insolvenční soud povinen se vypořádat se všemi skutečnostmi, jež v jeho průběhu vyšly najevo.

Těmto požadavkům insolvenční soud v napadeném usnesení zjevně nevyhověl, neboť odmítl přihlášku pohledávky jako opožděně podanou, přestože z elektronického podání Věřitele č. 1607/2015 se podává, že zasílá přihlášku pohledávky znovu z důvodu chyby insolvenčnímu soudu, jemuž se nepodařilo zpracovat přihlášku pohledávky doručenou 19.12.2014 (doručeno 8.1.2015 v 1:13 PM) a dále se nachází ve zprávě Věřitele i sdělení insolvenčního soudu z 8.1.2015 doručené Věřiteli ve 12:13 PM, v němž mu insolvenční soud sděluje, že z 19.12.2014 existuje jedno podání přihlášky pohledávky doručené 13:46 hod, které skončilo v chybě z důvodu, že je pdf soubor poškozený, nelze jej otevřít a ověřit zda se jedná o přihlášku Věřitele. Věřiteli bylo doporučeno znovu zaslat vyplněný formulář přihlášky pohledávky. Insolvenční soud se uvedenými skutečnostmi nezabýval a své závěry postavil na prostém porovnání data podané přihlášky a data, kdy marně uběhla lhůtu k jejímu podání.

Takové rozhodnutí nelze řádně přezkoumat a je postaveno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, jehož doplnění je nad rámec dokazování v odvolacím řízení.

Na základě výše uvedeného proto odvolací napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm.b) a odst. 2 o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, v němž insolvenční soud posoudí znovu včasnost podání přihlášky pohledávky Věřitele na základě výše uvedených skutečností, jež nelze přičítat k tíži Věřitele, tj. že posoudí otázku, zda lze vyloučit, že by neotevřený pdf soubor mohl podat někdo jiný než Věřitel, a to jen na základě prošetření elektronické korespondence (přihláška pohledávky byla znovu podána den po uplynutí lhůty), nebo bude třeba věc posoudit z odborného hlediska.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 18. prosince 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková