3 VSPH 21/2014-A-46
KSPL 54 INS 30813/2013 3 VSPH 21/2014-A-46

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: INVESTMENT LOFIDAMI GROUP, a.s. se sídlem Hlavní 30, 362 63 Dalovice, IČO 28002849, zahájeném na návrh věřitele: Česká spořitelna, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zast. Mgr. Martinem Hejným, advokátem se sídlem Opletalova 55, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 30813/2013-A-16 ze dne 8. listopadu 2013,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 30813/2013-A-16 ze dne 8.11.2013 nařídil předběžné opatření, jímž zakázal dlužníkovi INVESTMENT LOFIDAMI GROUP, a.s. (dále jen dlužník) nakládat s majetkem náležícím do jeho majetkové podstaty bez souhlasu předběžného správce (bod I. výroku), ustanovil předběžným insolvenčním správcem Tomko a partneři, v.o.s. (bod II. výroku), osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, uložil, aby plnění z nich napříště poskytovaly předběžnému správci (bod III. výroku), a konstatoval, že předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí o insolvenčním návrhu navrhovatele Česká spořitelna, a.s. (bod IV. výroku). Současně tomuto navrhovateli uložil, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč (bod V. výroku).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včas blanketní odvolání, které ale podáním ze dne 13.12.2013 doručeným soudu dne 15.12.2013 vzal v celém rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ občanského soudního řádu).

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová