3 VSPH 2098/2013-B-81
MSPH 94 INS 13812/2013 3 VSPH 2098/2013-B-81

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: KIT digital Prague, a.s., IČO 28399579, se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1718/10, o odvolání věřitele: Stransky Consulting, spol. s r.o., IČO 28962303, se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 1307/2, zast. JUDr. Tomášem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 6, Verdunská 819/37, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 13812/2013-B-25 ze dne 26. září 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 13812/2013-B-25 ze dne 26. září 2013 se mění tak, že popření pohledávky společnosti Piksel, Inc. (dříve KIT Digital Inc.) se sídlem Orange street 1209, Wilmington, New Castle 19801, Spojené státy americké ve výši 420.688.638,17 Kč věřitelem Stransky Consulting, spol. s r.o., IČO 28962303, se neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze odmítl popření pohledávky společnosti Piksel, Inc. ve výši 420.688.638,17 Kč (Věřitel) společností Stransky Consulting, spol. s r.o. (Popírající věřitel).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením z 28.6.2013 rozhodl o úpadku dlužníka a mimo jiné také nařídil přezkumné jednání na 27.9.2013, a že Popírající věřitel podáním z 24.9.2013, jež mu bylo doručeno téhož dne ve 14:53 hod., popřel pohledávku Věřitele (Popření). Cituje ustanovení § 200 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), a § 7 InsZ za přiměřeného použití § 57 odst. 1 občanského soudního řádu, podle něhož do běhu lhůty určené ve dnech se nezapočítává den určující počátek jejího běhu, dospěl k závěru, že Popření mu bylo doručeno opožděně, neboť do lhůty tří dnů upravené v § 200 InsZ se nezapočítává den 24.9.2013 a lhůta začala běžet až 25.9.2013, a proto mu bylo Popření doručeno nikoliv tři dny před konáním přezkumného jednání, nýbrž pouze dny dva.

Toto usnesení napadl Popírající věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož spočívá na nesprávném právním posouzení běhu lhůty k podání Popření. S odkazem na závěry Nejvyššího soudu v jeho rozhodnutí sp.zn. 29 ICdo 17/2012 z 29.11.2012 namítl, že lhůtu tří dnů třeba počítat zpětně ode dne konání přezkumného jednání, a proto den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek jejího běhu, připadá na 27.9.2013. Protože Popření bylo doručeno insolvenčnímu soudu 24.9.2013, stalo se tak v průběhu třetího dne, tj. včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání Popírajícího věřitele je opodstatněno.

Podle § 200 InsZ je věřitel oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup (odst. 1). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odst. 2). Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odst. 3). Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, v době od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (odst. 5).

InsZ neupravuje běh lhůt, a proto je třeba tuto otázku posoudit podle § 7 InsZ přiměřeně podle § 57 občanského soudního řádu (o.s.ř.), podle něhož do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3). V projednávané věci podle § 200 odst. 2 InsZ pouze, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu.

K běhu lhůty 3 dnů podle § 200 InsZ se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod č.j. 29 ICdo 17/2012-66 z 29.11.2012 publikovaném pod číslem 21/2013 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Uvedl, že slovy nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce ustanovení § 200 odst. 2 InsZ vymezuje konec lhůty stanovené přihlášenému věřiteli k popření přihlášené pohledávky jiného věřitele, resp. vymezuje den, kterým nejpozději končí možnost uplatnit popěrný úkon tak, aby se k němu přihlíželo. Jde o lhůtu počítanou zpětně ode dne konání přezkumného jednání, přičemž platí, že den konání přezkumného jednání je dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a jako takový se do běhu lhůty nezapočítává (srov. § 57 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.). Dovodil proto, že podání obsahující popěrný úkon přihlášeného věřitele je doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce (§ 200 odst. 2 InsZ) v případě, že se tak stalo nejpozději v průběhu třetího pracovního dne počítaného zpětně ode dne konání přezkumného jednání o popřené pohledávce.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. MSPH 94 INS 13812/2013-A-16 z 28.6.2013 byl zjištěn dlužníkův úpadek, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, dlužníkovi byl ustanoven insolvenční správce a kromě jiného bylo nařízeno přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 27.9.2013 v 10:00 hod. Popření Popírajícího věřitele bylo doručeno insolvenčnímu soudu 24.9.2013 ve 14:53 hodin.

V projednávané věci dnem předcházejícím dni, kdy nastala rozhodující skutečnost pro běh lhůty, byl čtvrtek 26.9.2013, druhým dnem středa 25.9.2013 a třetím úterý 24.9.2013, v jehož průběhu bylo Popření doručeno insolvenčnímu soudu. Stalo se tak včas v souladu se shora uvedenými závěry Nejvyššího soudu.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení změnil podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, že se Popření Popírajícího věřitele neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 137, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 11. prosince 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová