3 VSPH 2096/2017-B
KSPL 52 INS 14827 / 2016 3 VSPH 2096 / 2017-B 19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Plzni, Alej Svobody 60, pro doručení, v Plzni, Skvrňanská 24 , zast. JUDr. Karlem Mateřánkou, advokátem se sídlem v Plzni, Rooseveltova 10/ 9, o odvolání DV Insolvence, v.o.s., IČO 01929101 se sídlem v Praze 4, V Luhu 18 (Správce) proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 14827 / 2016 13-10 ze dne 16. listopadu 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu vPlzni č.j. KSPL 52 INS 14827/2016-B 10 ze dne

16. listopadu 2017 se 1: u š i a věc se v r a c i tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodněnů

Napadenym usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odvolal z funkce Správce (bod l. vyroku), ustanovil do funkce insolvenčního správce INS SPRÁVCE, v.o.s., ICO 04539982 se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103/17 ( insolvenční správce-bod ll. výroku), v bodech Ill. až V. výroku Správci uložil řádně informovat insolvenčního správce o své dosavadní činnosti, předat mu všechny doklady související s výkonem funkce, případné zůstatky na účtu majetkové podstaty dlužníka a ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, zúčtovat svou odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku Insolvenčnímu správci uložil ve lhůtě 30 dnů ode dne ustanovení do funkce předložit mu zprávu o převzetí funkce a o stavu insolvenčního řízení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením čj KSPL 52 INS 14827/2016-A-10 z 15.8.2016 zjistil dlužníkův úpadek a pod bodem Hl. vyroku dlužmkovi ustanovil insolvenčním správcem Správce podle 5 25 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (lnsZ)

Vyšel ze zjištění, že 25.9.2017 mu oznámilo Ministerstvo spravedlnosti, že bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce JUDr. Ing. Heleně Horové, LL.M. na základě jeho rozhodnutí z 22.9.2017; vsouvislosti s tím podle 8 9 odst. 1 písm. f) zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (182) bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce i Správci, vněmž působila ]UDr. Ing. Helena Horová vpostavení ohlášeného společníka.

pumnuuvulu o uto-fi... ÚL: Lino no.:.: ; LULU

3 VSPI I 2096 / 2017

Cituje ustanovení 5 31 odst. 3 a odst. 5 InsZ, dále $ 9 odst. 1 písm. f) a 5 10 odst. 1 ISZ dospěl kzávěru, že je namístě odvolání Správce, a proto požádal o určení osoby jiného insolvenčního správce.

Nad rámec uvedeného uvedl, že ]UDr. Ing. Helena Horová sice ve Správci nepůsobí jako ohlášený společník a z tohoto důvodu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce již netrvá, avšak tato skutečnost není rozhodující vzhledem k tomu, že postupem podle S 25 lnsZ požádal o určení jiného insolvenčního správce.

Toto rozhodnutí napadl Správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Souhlasil s tím, že JUDr. lng. Heleně Horové bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce ve smyslu 5 10 odst. 1 písm. a) ISZ na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti z 22.9.2017 a v důsledku toho i jemu podle 5 9 odst. 1 písm. ř) 152. Namítl však, že 4.10.2017 mu bylo doručeno rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti, jímž mu bylo povoleno vykonávat činnost insolvenčního správce prostřednictvím ohlášeného společníka lng. Terezy Somolově. Napadené usnesení tak vydal insolvenční soud v době., když mu svědčilo právo vykonávat funkci insolvenčního správce. Nadto z opatrnosti namítl, že s ohledem na ustanovení 8 31 odst. 3 InsZ postrádá odůvodnění napadeného rozhodnutí jakékoli vypořádání s otázkou jeho slyšení před tím, než jej insolvenční soud odvolal z funkce. Vzhledem k tomu, že napadenému rozhodnutí nepředcházelo jeho slyšení, je z tohoto důvodu nepřezkoumatelné; nezákonným postupem insolvenčního soudu mu bylo upřeno právo předestřít svá stanoviska a své postavení účinně hájit. Odvolání insolvenčního správce podle 5 31 odst. 3 InsZ neukládá povinnost insolvenčního soudu, nýbrž jen možnost takového postupu ze předpokladu, že budou splněny podmínky pro toto řešení na základě jeho předchozího slyšení, a to vždy na základě individuálního posouzení každého konkrétního případu.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které předcházelo jeho vydání, a dospěl k závěru, že tu nejsou důvody pro jeho potvrzení nebo změnu.

Podle Š 31 InsZ z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo véřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učm tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podanérn návrhu rozhodne neprodleně (odst. 1). insolvenčního správce ustanoveného postupem podle Š 29 odst. 1 až 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, požádá li o to do 3 dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl; to neplatí, jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil (odst. 2). lnsolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odst. 3). lnsolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce. lnsolvenčního správce ustanoveněho postupem podle 5 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, bylo li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo li jeho právo dočasné nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle $ 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích (odst. 4).

J \ JIL 1 vousu; LULI

Z citovaného ustanovení je zjevné, že zákon odlišuje situaci, kdy k odvolání insolvenčního správce z funkce může dojít ($ 31 odst. 1 a 3 lnsZ), a situaci, kdy k jeho odvolání dojít musí ($ 31 odst. 2 a 4 InsZ). V prvním případě je odvolání insolvenčního správce závislé na úsudku insolvenčního soudu (tj. na nalezení a vyhodnocení důležitých důvodů) a pravidelně mu předchází slyšení insolvenčního správce. Ve druhém případě je odvolání insolvenčního správce závislé jen na zjištění objektivně existujících skutečnosti, které vedou přímo k odvolání insolvenčního správce z funkce bez potřeby jeho slyšení, nebot jinak insolvenční soud postupovat ani nemůže.

Byl-li v posuzované věci Správce odvolán z funkce insolvenčního správce jen z důvodu, že mu bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, jde o situace upravenou v ustanovení $ 31 odst. 3 InsZ, kdy je na uvážení insolvenčního správce, zda insolvenčního správce odvolá, což předpokládá předchozí slyšení insolvenčního správce; pozastavení činnosti insolvenčního správce podle 5 9 odst. 1 písm. f) 182 není samo o sobě důvodem pro jeho odvolání z funkce ve smyslu $ 31 odst. 3 InsZ (blíže např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sen. zn. 3 VSPH 237/2011 publikovaném pod číslem 133/2011 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).

Pro posouzení toho, zda je vpřípadech uvedených v 5 31 odst. 1 a 3 lnsZ namístě insolvenčního správce odvolat z funkce je tuďž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatně především pro úsudek o tom, zda je správce schopen funkcii nadále vykonávat a insolvenční řízení řádně dokončit. Proto též rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce z funkce dle $ 31 odst. 3 InsZ musí být odůvodněno, a to způsobem zákonem předepsaným (dle Š 157 odst. 2 ve spojení s S 167 odst. 2 o.s.ř.) tak, aby z něj bylo ve smyslu výše uvedeného patrné, z jakých konkrétních skutkových aprávních závěrů soud při svém závěru o důvodech odvolání insolvenčního správce vycházel, a na jakém podkladě tyto závěry učinil.

Těmto požadavkům však insolvenční soud zjevně nevyhověl, když především nepředestřel fakticky žádné skutkové ani právní závěry ke svému úsudku, že je třeba odvolatele zprostit funkce insolvenčního správce jen proto, že mu bylo ministerstvem pozastaveno právo tuto funkci vykonávat z důvodu uvedeného v $ 9 odst. 1 písm. f) ISZ, což samo o sobě k jeho odvolání nepostačuje. jeho rozhodnutí je tak pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné. Tím, že napadené usnesení bylo vydáno bez předchozího slyšení Správce, bylo řízení také zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné posouzení věcí.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle 5 219a odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. za použití 5 7 11132 zrušil a věc podle 5 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení, v němž znovu přezkoumá podmínky o odvolání Správce z funkce insolvenčního správce.

P 0 u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí s s s š dovolání přípustné. V Praze dne 13. prosince 2017

JUDr. Michal K 11 b i n , v. i:. předseda senátu

7 Za správnost vyhotoĚŠ/m: Petr Vojta .?

'.1'

.f

/