3 VSPH 2094/2016-A-12
KSPL 29 INS 22869/2016 3 VSPH 2094/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenční věci dlužnice Andrey anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vlčí 3, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 22869/2016-A-6 z 20. října 2016

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) poté, co shledal insolvenční návrh neúplným a neprojednatelným.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním (prostřednictvím zmocněnce JUDr. Norberta Naxery a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

V průběhu odvolacího řízení dlužnice vzala odvolání zpět s tím, že svému právnímu zástupci nedala souhlas k jeho podání a podle obsahu podání fakticky vypověděla výše uvedenému zmocněnci plnou moc ke svému zastupování.

Podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s § 7 InsZ, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že odvolatelka vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět, odvolací soud postupoval podle § 207 o.s.ř. ve spojení s § 218c o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 14. listopadu 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková isir.justi ce.cz