3 VSPH 2091/2014-P1-12
KSLB 54 INS 5605/2014 3 VSPH 2091/2014-P1-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem v Jablonci nad Nisou, ul. 28. října 42, o odvolání věřitele Luboše anonymizovano , anonymizovano bytem ve Smržovce, Klášterní 488 (Věřitel) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 54 INS 5605/2014-P1-6 ze dne 1. října 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, č.j. KSLB 54 INS 5605/2014-P1-6 ze dne 1. října 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci (insolvenční soud) vyslovil, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky Věřitele (bod I. výroku), přihlášku pohledávky odmítl (bod II. výroku) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Věřitel 4.4.2014 přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku za dlužnicí ve výši 57.688,-Kč jako nevykonatelnou s tím, že je evidována pod č. P1. Vyšel z toho, že insolvenční správce dlužnice (JUDr. Ing. Ivan Rott, sídlem v Brně, Křížová 18) vyzval věřitele k doplnění přihlášky pohledávky, neboť ji shledal neprojednatelnou, o rozhodné skutečnosti, tj. o označení právního titulu na základě kterého pohledávka byla přihlášena, resp. přesné označení tohoto právního titulu, o uvedení vzájemných práv a povinností ze vztahu Věřitele a dlužnice, o uvedení období, po které dlužnice užívala byt a čerpala služby s tím spojené a o specifikaci původně přihlášené pohledávky ve výši jistiny 53.113,-Kč (bez příslušenství ve výši 4.575,-Kč), resp. rozpis pohledávek za určité období podle jednotlivých poskytovaných službách. Konstatoval, že Věřitel na tuto výzvu z 20.8.2014, jež mu byla doručena 1.9.2014, zareagoval podáním z 15.9.2014, avšak i poté neobsahuje přihláška Věřitele označení právního titulu, na jehož podkladě přihlášená pohledávka vznikla, tj. označení nájemní smlouvy resp. jiné smlouvy, jaký obsah této smlouvy je, resp. jak byla ujednána vzájemná práva a povinnosti dlužnice a Věřitele a specifikace jednotlivých pohledávek, aby byla zřejmá výše týkající se nájemného a výše úhrad za jednotlivé služby s ním spojené; zároveň nelze seznat období, za něž celková pohledávka vznikla. Poukázal na to, že v doplnění přihlášky pohledávky Věřitel uvedl výši pohledávky 90.931,-Kč nikoliv 53.113,-Kč.

Cituje ustanovení § 173 a § 188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl insolvenční soud k závěru, že přihláška pohledávky trpí vadami, jež ji činí nepřezkoumatelnou, že k odstranění vad byla vedena řádně výzvou insolvenčního správce z 20.8.2014 (na rozdíl od v pořadí první výzvy ze 14.7.2014, která nemohla mít procesní účinky) a že tyto vady odstraněny nebyly. Proto soud podle § 188 a § 185 InsZ vyslovil, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, přihlášku pohledávky odmítl a vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud přezkoumal maje za to, že v přihlášce pohledávky uvedl rozhodující skutečnosti nebránící jejímu projednání. Uvedl, že dlužnice si je vědoma neuhrazení 3 nájmů a 3 záloh za služby spojené s užíváním bytu, jak uvedla u prvního jednání (bez uvedení data) a že doklady třetích stran dodavatelů energií byly připojeny. Uvedl dále, že insolvenčního správce informoval o tom, že mu dlužnice hradí nájemné z bytu více jak rok přes účet dcery, na němž byl před více než rokem zůstatek 150.000,-Kč a není mu známo, zda tyto prostředky insolvenční správce zajistil. Namítl, že vzhledem k tomu, že dlužnice ani insolvenční správce nepopřeli část dluhu ve výši 21.000,-Kč, měla by být přihlášená pohledávka snížena maximálně o tuto částku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 188 odst. 2 InsZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě níž se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 InsZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustálené judikatury platí, že postup podle § 188 InsZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 InsZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. InsZ ji popře (blíže k tomu viz R 13/2009 Sbírky rozhodnutí a stanovisek). Pro odmítnutí přihlášky podle § 185 InsZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku

řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán.

Přihláška pohledávky musí ve smyslu § 174 odst. 2 InsZ obsahovat výši a důvod vzniku přihlašované pohledávky; tímto důvodem se rozumí skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, a nikoliv například právní kvalifikace vztahu, z něhož pohledávka povstala. Přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost pohledávky (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009, sp. zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10).

Z insolvenčního spisu plyne, že Věřitel přihlásil na předepsaném formuláři do insolvenčního řízení vedeného s dlužnicí pohledávku 7.4.2014, zatímco usnesení o zjištění úpadku nabylo účinnosti 14.5.2014 (dok. A-11), tedy včas. V přihlášce uvedl, že je tvořena jistinou ve výši 53.113,-Kč a představuje nehrazené nájmy a služby spojené s užívání bytu a příslušenství ve výši 4.575,-Kč, z důvodu úroků z prodlení podle nájemní smlouvy ve výši 0,5% z dlužného nájmu za každý den prodlení, celkem 57.688,-Kč. Jako další okolnosti (kolonka č. 11) uvedl, že přesnou výši pohledávky nelze určit, neboť je nutné ukončit nejdříve nájemní vztah a služby třetím stranám spojeným s užívání bytu p. Sejdlové. Elektro-voda-plyn a podobně. Celková výše bude známa po 30.5.2014, kdy p. Sejdlová opustí byt. K přihlášce pohledávky připojil řadu listin, a to nájemní smlouvu z 20.7.2011, dodatek nájemní smlouvy z 30.3.2012, protokol o předání bytu z 15.7.2010, připojení k internetu, nájemní smlouvu z 15.7.2010, dodatek o prodloužení nájemní smlouvy z 28.7.2013, vyúčtování dodávek energií s tím, že k dodávce elektřiny jsou podklady do 28.11.2013, plynu do 12.2.2014, podklady pro vyčíslení vodného a stočného do 31.3.2014, služby internetového připojení do 31.3.2014, nájemného do 31.3.2014 stejně jako za dodávku elektřiny do společných prostor.

Výzvou z 20.8.2014 doručenou 1.9.2014 vyzval insolvenční správce Věřitele podle § 188 odst. 2 InsZ k doplnění přihlášky pohledávky s obsahem uvedeným výše a poučením, že nebude-li přihláška pohledávky doplněna ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení předloží přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. V doplnění přihlášky pohledávky Věřitel uvedl, že po dobu trvání nájemního vztahu mezi Věřitelem a dlužnicí bylo sjednáno nájemné za dobu od 1.8.2010 do 30.6.2014 v celkové výši 220.500,-Kč, že za internetové připojení od 8.5.2011 do 30.6.2014 byla sjednáno zaplacení 15.000,-Kč. Dále uvedl, že dlužnice měla zaplatit za spotřebu plynu od 1.8.2010 do 30.6.2014 částku 74.008,-Kč, za odběr elektřiny od 1.8.2010 do 28.11.2013 částku 39.341,-Kč, za nájemné období činí vodné 15.594,-Kč a za dodávku elektr. energie do společných prostor domu 1.470,-Kč, tj. celkem 365.931,-Kč (správně 365.913,-Kč) a že uhrazeno bylo 275.000,-Kč, zbývá k zaplacení 90.931,-Kč (90.931,-Kč).

Odvolací soud shodně s insolvenčním soudem dospěl k závěru, že insolvenční správce důvodně vyzval Věřitele k doplnění přihlášky pohledávky, neboť ta neobsahovala rozpis pohledávek z jednotlivých důvodů a uvedení doby, za níž tyto jednotlivé pohledávky vznikaly (nájemné, za dodávky elektřiny, plynu, za vodné a stočné apod.) a nebylo tak možné řádně identifikovat jednotlivé pohledávky tak, aby nebyly zaměnitelné s jinými pohledávkami. Insolvenční správce Věřitele vyzval k doplnění přihlášky řádnou výzvou, v níž uvedl, v čemž je třeba přihlášku pohledávky doplnit i o tom, že zůstane-li přihláška nadále neprojednatelná, nebude insolvenční soud k přihlášce pohledávky přihlížet. Odvolací soud však konstatuje, že po doplnění přihlášky pohledávky sice lze dovodit právní důvody pohledávek, avšak není zřejmý dlužničin dluh z jednotlivých poskytovaných služeb, když Věřitel jen uvedl, že dlužnice uhradila 275.000,-Kč bez toho, na které služby a za které období si Věřitel tuto částku započetl. Nadto doplnění přihlášky obsahuje vyčíslení celkové pohledávky v jiné výši, než v přihlášce pohledávky.

Přihláška pohledávky Věřitele zůstala neprojednatelná i poté, co Věřitel byl řádně poučen o tom, jak přihlášku pohledávky doplnit, a proto k ní nelze přihlížet ve smyslu § 188 odst. 2 InsZ. Správně proto insolvenční soud přihlášku Věřitele odmítl postupem podle § 185 InsZ a vyslovil, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí. Pro uvedené nedostatky nebylo možné přihlášku pohledávky přezkoumávat, a proto se Věřitel mýlí, má-li za to, že insolvenční správce pohledávku nepopřel v rozsahu 21.000,-Kč, neboť přihlášku pohledávky vůbec z důvodů výše uvedených přezkoumat nemohl, resp. nemohl ji popřít nebo částečně uznat.

Veden shora uvedenými závěry odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 27. srpna 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková