3 VSPH 2085/2015-A-24
MSPH 79 INS 18411/2014 3 VSPH 2085/2015-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Burešem v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Krymská 56/39, 101 00 Praha 10-Vršovice, zahájené na návrh věřitele Lubomíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Otovická 396/73, 193 00 Praha 9, zastoupeného JUDr. Janem Bacílkem, advokátem se sídlem T.G. Masaryka 108, 272 01 Kladno, o odvolání věřitele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2015, č.j. MSPH 79 INS 18411/2014-A-18,

takto: I. Odvolací řízení s e z a s t a v u j e. II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2015, č.j. MSPH 79 INS 18411/2014-A-18, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení dlužníka Karla anonymizovano se navrhovatel včas odvolal a žádal, aby je odvolací soud zrušil.

Podáním ze dne 5.11.2015 vzal navrhovatel odvolání zpět. Odvolací soud proto podle § 207 odst. 2 o.s.ř. a § 218c o.s.ř. odvolací řízení zastavil a rozhodl o jeho nákladech (§ 146 odst. 2 a § 224 odst.1 o.s.ř.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. listopadu 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná