3 VSPH 2063/2017-P1-10
KSPL 51 INS 2073 / 2015 3 VSPH 2063/2017-P1-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka: Ivan anonymizovano , anonymizovano , bytem Tlučná, Hlavní 54, zahájené knávrhu věřitele: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Rejskova 12, zast. Mgr. Alicí Benešovou, advokátkou se sídlem Rokycany, Míru 17, o odvolání věřitele: Bc. Karel Pressl, bytem Tlučná, Bažantnice 810, zast. Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem Plzeň, Škroupova 10, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. prosince 2015, č.j. KSPL 51 INS 2073/2015-P1 2, takto:

Usnesení Krajského soudu vPlzní ze dne 15. prosince 2015, č.j. KSPL 51 INS 2073/2015-P1-2, se p o t v r z u i e ve znění, že popření pohledávek věřitele Jaroslava anonymizovano , přihlášených vcelkové výši 7.522.255,59 Kč, věřitelem Bc. Karlem Presslem dne 15.12.2015 se o d rn i t á .

Odůvodněnh

Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že k popření pohledávky věřitele Vul, Pul, učiněné věřitelem V B při přezkumném jednání konaném dne 15.12.2015 se nepřihlíží .

Své rozhodnutí, odkazuje na ust. Š 200 odst. 1 3 z.č. 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), odůvodnil tím, že popření pohledávky věřitele č. 1 Oaroslava anonymizovano ) věřitelem č. 8 (Bc. Karlem Presslem) bylo podáno až na přezkumném jednání konaném dne 15.12.2015, tedy opožděné.

Proti tomuto usnesení se věřitel č. 8 odvolal a žádá, aby bylo zrušeno. Namítl, že vzhledem ktomu, že soud jeho popření neodrriítlíc, považuje se za žalobu, kterou uplatnil u insolvenčního soudu. Vyjádřil přesvědčení, že dotčená pohledávka je pouze předstírána (pročež pro jasné kriminální pozaá jejího vzniku podal podnět ke Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni) ve snaze ovlivnit výsledek insolvenčního řízení. Považuje za zvláštní, že pohledávku nepopřel sám insolvenční správce.

Státní zastupitelství (které podáním ze dne 14.12.2016 2 řízení vystoupilo) ve svém vyjádření poukazuje na to, že věřitel č. 8 dotčenou pohledávku popřel až na přezkumném jednání, navíc pouze ústně. Popření je tedy opožděné a bylo učiněno v rozporu se zákonem požadovanou formou. Vyjádřilo však přesvědčení, že napadené rozhodnutí nemá žádné účinky, když bylo rozhodnuto o tom, že se k popření nepřihlíží a nikoli v souladu se zákonem o odmítnutí popření. Ve své podstatě se jedná o rozhodnutí přijaté vrámci dohledu, proti kterému není odvolání

3 VSPI I 206/2017 přípustné. Podané odvolání by proto mělo být odmítnuto a otázka pravosti dotčené pohledávky by měla být řešena vmcidenčním sporu. Věřitel č. 8 podal dne 14.1.2016 žalobu na určení dotčené pohledávky, jejírnu projednání však brání ust. Š 833 odst. 1 o.s.ř. Poukazuje také na to, že seznam přihlášených pohledávek byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 1.12.2015, tedy nikoliv ve lhůtě 15 dnů před konáním přezkumného jednání ve smyslu 5 189 odst. ?) InsZ.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které předcházelo jeho vydání, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, být z jiných, než odvolatelem namítaných důvodů.

Podle Š 200 odst. 1 3 InsZ věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořaá pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu forinuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna. K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a jeli doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; $ 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihHží. Dospěje li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce.

Z obsahu spisu se podává, že je správné zjištění soudu prvního stupně o tom, že věřitel č. 8 své popření pohledávek věřitele č. 1, přihlášených v celkové výši 7.522.255,59 Kč, ze dne 15.12.2015 neuplatnil včas, když k popření došlo až na přezkumném jednání konaném téhož dne. Vedle toho věřitel č. 8 vskutku (jak důvodně namítá státní zastupitelství) svůj popěrný ůkon neučinil vzákonem předepsané formě, tedy na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

Vycházeje z uvedeného odvolací soud dospívá k názoru, že závěr soudu prvního stupně o tom, že k popření pohledávky věřitele č. 1 věřitelem č. 8 se dle Š 200 odst. 2 lnsZ nepřihlíží, je věcně správný, byti formálně není vyjádřen přesně ve smyslu ust. Š 200 odst. ?) InsZ. Tento nedostatek však nic nemění na tom, že kpopření učiněnému věřitelem č. 8 přihHžet nelze. Vyjádřil li soud prvního stupně tento svůj názor výrokem svého rozhodnutí tak, že se k popření nepřihlíží", namísto toho, aby toto popření odniítlií, jedná se pouze o formální nedostatek, který na účincích napadeného rozhodnutí ničeho nemůže změnit.

Jakékoliv spekulace o tom, že by toto rozhodnutí nemělo zamýšlené účinky či že by se jednalo o rozhodnutí přijaté vrámci dohlédací činnosti soudu, nenacházejí oporu vzákoně. Okolnost, že nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku dle 5 189 odst. ?) InsZ je nevýznamná za stavu, kdy zákon takový postup nikterak přímo nepostihuje a kdy tímto postupem právo odvolatele popřít pohledávku jiného věřitele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o sporné pohledávce zjevně nebylo dotčeno.

Proto, v situaci kdy soud prvního stupně svůj správný závěr o tom, že k dotčenému popření se nepřihHží, vyjádřil formálně nesprávně, odvolací soud toto jeho rozhodnutí jako věcně a v bYl 1 zum; zur; správné podle ust. Š 219 o.s.ř. za použití 5 ? insolvenčního zákona potvrdil ve znění, které odpovídá požadavkům, jež na formulaci dotčeného výroku soudního rozhodnutí klade zákon.

Poučenh

Proti tomuto rozhodnutí ! za podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, $ 239 a s 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 1nsZ), lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresáta zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 lnsZ)

V Praze dne 11. prosince 2017

Petr Vojta

Za správnost whoýem:

JUDr. Peter T r e b a t i c k ý , Ph.D., LL.M., v. r. předseda senátu