3 VSPH 2060/2015-P19-9
KSUL 69 INS 30968/2014 3 VSPH 2060/2015-P19-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Lajsníkem 526, 434 01 Most, o odvolání věřitele Portfolio Servis s.r.o., IČO 01556860, se sídlem Kaplická 903, Praha 4, zast. JUDr. Tomášem Kaiserem, advokátem, se sídlem Havlíčkova 15, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 30968/2014-P-19-2 ze dne 30. července 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 30968/2014-P-19-2 ze dne 30. července 2015 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky P19 věřitele č. 19 Portfolio Servis s.r.o. IČO 01556860, se sídlem Kaplická 903, Praha 4, co do částky 16.500,-Kč neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 19 Portfolio Servis s.r.o. (dále jen Věřitel ) co do částky 16.500,-Kč (dále též sporná pohledávka ). V odůvodnění uvedl, že usnesením č.j. KSUL 69 INS 30968/2014-A-13 ze dne 10. 3. 2015 zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. et Mgr. Milana Svobodu (dále jen Správce ). Dne 26. 3. 2015 mu byla doručena přihláška pohledávky P19, kterou Věřitel uplatnil v insolvenčním řízení pohledávky vůči dlužníkovi v celkové výši 45.449,-Kč. Na přezkumném jednání dne 29. 4. 2015 Správce popřel pohledávku Věřitele co do výše 16.500,-Kč, přičemž o této skutečnosti Věřitele vyrozuměl i s poučením o právu podat žalobu na určení pravosti nebo výše popřené pohledávky dne 12. 6. 2015. Shrnul, že přezkumné jednání se uskutečnilo dne 29. 4. 2015, třicetidenní lhůta k podání žaloby počala běžet dne 30. 4. 2015 a skončila dne 29. 5. 2015. Vyrozumění o částečném popření nevykonatelných pohledávek bylo Věřiteli doručeno dne 12. 6. 2015, patnáctidenní lhůta počala běžet dne 13. 6. 2015 a uplynula dne 29. 6. 2015.

Protože insolvenčnímu soudu nebyla ve lhůtě do 29. 6. 2015 doručena žaloba na určení nevykonatelných pohledávek, cituje § 198 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-

IZ ), dospěl k závěru, že k pohledávce v popřené výši se nepřihlíží a účast Věřitele co do popřené části pohledávky končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška jeho pohledávky v popřené části neodmítá. Tvrdil, že do insolvenčního řízení přihlásil svou pohledávku sestávající z jistiny ve výši 27.094,-Kč, smluvních pokut ve výši 16.500,-Kč a příslušenství ve výši 1.855,-Kč jako vykonatelnou na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti NZ 115/2014, N 134/2014 sepsaného notářkou JUDr. Jaroslavou Malou dne 6. 5. 2014. Zopakoval, že na přezkumném jednání dne 29. 4. 2015 byla jeho pohledávka popřena co do částky 16.500,-Kč. O tom byl Správcem vyrozuměn i s poučením o právu podat žalobu na určení pravosti nebo výše pohledávky dne 12. 5. 2015. Popřená část pohledávky je tak pohledávkou vykonatelnou a určovací žalobu, že ji za dlužníkem nemá, měl podat Správce, jenž tak neučinil, a proto je potřeba ji nadále považovat za zjištěnou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 191 IZ při přezkumném jednání se pokládá za vykonatelnou každá přihlášená pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou pohledávku za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak usnesením, které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávající vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (odst. 1). Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobou, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Z insolvenčního spisu plyne, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 45.449,-Kč jako nezajištěnou a vykonatelnou na základě dohody o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti ve formě notářského zápisu NZ 115/2014, N 134/2014 vyhotoveného JUDr. Jaroslavou Malou, notářkou, dne 6.5.2014 z titulu smlouvy o úvěru z 6.5.2014. V ní přihlásil jistinu ve výši 27.094,-Kč z úvěru a příslušenství ve výši 18.355,-Kč, jež stanovil takto: 8,05 % p.a. ročně ode dne 7.11.2014, smluvní pokutu 10.000,-Kč, denní smluvní pokutu 50,-Kč na den ode dne prodlení do dne přihlášení pohledávky, tj. 50x130 dní=6.500,-Kč a soudní poplatek za podání návrhu na nařízení soudcovského zástavního práva 1.855,-Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 29. 4. 2015 (dok. č. B-4), jehož se Věřitel nezúčastnil, se podává, že soud přistoupil k provedení záznamů výsledků přezkoumání každé přihlášené pohledávky dle seznamu vyhotoveného Správcem zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 20.4.2015 a v doplnění dne 27.4.2015 s tím, že byly přezkoumány pohledávky P1 až P23, a že správce nevyzýval žádné věřitele k opravě či doplnění přihlášky pohledávky. V seznamu přihlášených pohledávek Správce vyznačil, že pohledávku Věřitele (P19) popírá co do pravosti a výše 16.500,-Kč představující smluvní pokuty, neboť pohledávka v popřené výši nevznikla, když ujednání o smluvní pokutě bylo shledáno absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy a veřejným pořádkem a jejich výše je nepřiměřeně vysoká ve smyslu § 2501 NOZ, pokuta 10.000,-Kč představuje více než 600 % jedné splátky, pokuty 50,-Kč za den pak 3,5 % dlužné částky, přičemž požadované smluvní pokuty postihují shodné porušení povinností.

Z upraveného seznamu pohledávek odvolací soud zjistil, že z přihlášené částky 45.449,-Kč uznává 28.949,-Kč s tím, že je vykonatelná ve výši 27.094,-Kč, a že popřel co do pravosti a výše 16.500,-Kč. Z uvedeného tedy vyplývá, že za vykonatelnou uznal pouze pohledávku jistiny 27.094,-Kč. Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 12. 5. 2016 (dok. č. B-12), jež bylo doručeno Věřiteli dne 12. 6. 2016, Správce vyrozuměl Věřitele, že jeho pohledávka byla popřena co do pravosti a výše v nevykonatelné částce 16.500,-Kč s poučením, že nepodá-li proti Správci u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti nebo výše pohledávky, nebude k pohledávce popřené co do pravosti a výše nadále v insolvenčním řízení přihlíženo.

Odvolací soud dospěl k závěru, že insolvenční soud měl na přezkumném jednání konaném dne 29. 4. 2015 v souladu s § 191 odst. 2 věta třetí IZ výslovně rozhodnout usnesením o tom, zda se sporná pohledávka, resp. její část odpovídající smluvním pokutám, pro účely jejího přezkumu považuje za vykonatelnou či nevykonatelnou, neboť je zjevné, že ve smyslu § 191 IZ je pochybnost o tom, zda pohledávka Věřitele je pohledávkou vykonatelnou či nikoliv. Jestliže nebylo zřejmé, jak měla být sporná pohledávka přezkoumáná, a tedy kdo je povinen podat žalobu ve smyslu § 198 či § 199 IZ, pak nebylo namístě, aby insolvenční soud rozhodoval o odmítnutí přihlášky sporné pohledávky z důvodu nepodání žaloby podle § 198 IZ Věřitelem.

Z uvedených důvodů proto odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky Věřitele co do částky 16.500,-Kč neodmítá. Uvedené nedostatky v postupu insolvenčního soudu a Správce lze odstranit jen na zvláštním přezkumném jednání, na němž soud rozhodne, jak bude sporná pohledávka přezkoumána a v závislosti na výsledku přezkumného jednání pak bude dáno najisto, kdo je povinen podat žalobu na určení popřené pohledávky.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková