3 VSPH 206/2018-A-53
č. j. MSPH 59 INS 21458/2016 3 VSPH 206/2018-A-53

VRCHNÍ SOUD V PRAZE úsek insolvenčního soudnictví Nám. Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4-Pankrác ___________________________________________________________________________ tel.: 261196111, fax: 261196441, e-mail: podatelna@vsoud.pha.justice.cz, IDDS: 3fvabbh

NAŠE ZNAČKA: 3 VSPH 206/2018 Městský soud v Praze VAŠE ZNAČKA: MSPH 59 INS 21458/2016 pracoviště Slezská Slezská 9 VYŘIZUJE: Vladimíra Chalupová 120 00 Praha 2 DNE: 28. února 2018

Vrácení věci sp. zn. MSPH 59 INS 21458/2016

Vracíme Vám předložený spis bez věcného vyřízení, neboť k projednání odvolání nejsou dány předpoklady.

Spis byl odvolacímu soudu předložen k rozhodnutí o odvolání věřitele Romana Poláka coby insolvenčního navrhovatele proti usnesení č. j. MSPH 59 INS 21458/2016-A-42 ze dne 19. 10. 2017, jímž byl zamítnut insolvenční návrh proti dlužnici A1 Servisní, s.r.o.

Z § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále též jen ZSOP), vyplývá, že jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním odvolání. Podle § 9 odst. 1 ZSOP platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Položka 22 bod 11 ve spojení s položkou 4 bod 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků určuje, že za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v insolvenčním řízení činí poplatek 2.000 Kč.

Z předkládací zprávy ze dne 2. 2. 2016 jakož i z elektronického spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně poté, co odvolatel současně s podáním odvolání nezaplatil soudní poplatek, výzvou ze dne 11. 12. 2017 na č. d. A-50 doručenou odvolateli téhož dne uložil odvolateli povinnost k uhrazení soudního poplatku, který však do dnešního dne nebyl zaplacen.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl zaplacen a odvolatel není osobou osvobozenou od placení soudních poplatků, nezbylo odvolacímu soudu, než spis vrátit soudu prvního stupně bez věcného vyřízení s odkazem na ustanovení § 3 odst. 2 ZSOP k zastavení odvolacího řízení.

Praha 28. února 2018

JUDr. Jindřich Havlovec v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Stanislava Skleničková. isir.justi ce.cz