3 VSPH 2054/2016-B-91
KSHK 40 INS 20748/2012 3 VSPH 2054/2016-B-91

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , ve Velkém Poříčí, Na Škvárovně 368, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 40 INS 20748/2012-B-77 ze dne 22. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 40 INS 20748/2012-B-77 ze dne 22. srpna 2016 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenční správce dlužníka Ing. Václav Špůr, se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, Okružní 2385 (Správce) v průběhu insolvenčního řízení požádal o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení pozemku parc.č. 409 se stavbou č.p. 368 a dále pozemku parc.č. 1378/9 zapsaných pro kat.úz. a obec Velké Poříčí u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín (Nemovitosti) zajištěnému věřiteli Hypoteční bance, a.s., IČO 13584324 (Věřitel A) s pohledávkou zajištěnou Nemovitostmi ve výši 922.239,30 Kč a Jarmile anonymizovano , anonymizovano s pohledávkou zajištěnou Nemovitostmi ve výši 82.237,65 Kč. Uvedl, že Nemovitosti byly zpeněženy ve veřejné dobrovolné dražbě za 1.328.000,--Kč. Výdaje na zpeněžení Nemovitostí (provize dražebníka činí 66.400,--Kč, výdaje na správu a údržbu činí 1236,--Kč, takže zůstává výtěžek ve výši 1.261.474,--Kč). Výtěžek zpeněžení určený pro zajištěné věřitele činí celkem 1.004.512,95 Kč (922.239,30+82.237,65) a odměna z tohoto výtěžku představuje 2% z částky určené k vydání zajištěným věřitelům (z částky 1.261.474,--Kč), tj. 25.229,48 Kč a po připočtení DPH 21% celkem 30.527,67 Kč. Odměna z části výtěžku zpeněžení připadajícího na úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 226.433,43 Kč (1.328.000-1.004.512,95-66400-126-30527,67) činí 15%, tj. 33.965,01 Kč, po připočtení DPH 21% 41.097,67 Kč. Čistý výtěžek zpeněžení pro nezajištěné věřitele představuje hyperocha ve výši 185.335,76 (226.433,43-41.097,67).

Proti návrhu Správce zveřejněného v insolvenčním rejstříku 15.4.2016 s poučením o možnosti brojit proti němu námitkami ve lhůtě 7 dnů, dlužník podal 20.4.2016 námitky, v nichž uvedl, že žádal o změnu Správce ve smyslu § 32 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), a ukázalo se, že jeho žádost byla opodstatněná. Námitky směřují proti navrhované odměně Správce a úhradě na správu a údržbu; Správce si odměnu nezaslouží, neboť jednal protiprávně. S vyplacením hyperochy nezajištěným věřitelům souhlasil. isir.justi ce.cz

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) rozhodl tak, že se námitkám dlužníka proti návrhu Správce nevyhovuje.

V odůvodnění napadeného usnesení konstatoval, že ke zpeněžení Nemovitostí došlo na základě pokynu zajištěného věřitele Hypoteční banky, a.s. za částku 1.328.000,--Kč. K projednání včas podaných námitek dlužníka nařídil jednání, při němž dlužník zopakoval, že s navrhovanou odměnou Správce nesouhlasí, neboť Správce nic nevykonal, a akcentoval, že byl na něho učiněn podvod, který řeší policie a že hyperocha ve výši 185.335,--Kč by měla být rozdělena mezi nezajištěné věřitele podle schváleného splátkového kalendáře. Poučil dlužníka o tom, že je vázán pokyny zajištěného věřitele ohledně dražby a znaleckého posudku, a konstatoval, že dražba proběhla 7.1.2016 a Nemovitosti byly zpeněženy za částku vyšší, než-li činil odhad. Správce podepisuje kupní smlouvu podle pokynu zajištěného věřitele a za uskutečněný prodej mu vzniká nárok na odměnu společně s nároky na náhradu vynaložených nákladů na zpeněžení (maximálně 5%) a správu majetku (maximálně 4%). Uzavřel, že Správce má nárok na odměnu a náhradu výše uvedených nákladů, a proto námitkám dlužníka nevyhověl.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud přehodnotil, přičemž zopakoval, že souhlasí s vyplacením hyperochy ve prospěch nezajištěných věřitelů. Poukázal na to, že s tímto ale Správce vyjádřil nesouhlas, avšak zároveň mu odmítl hyperochu vydat. Správce koná nekvalitně a odměnu si nezaslouží.

Správce k odvolání dlužníka navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil; odmítl, že by mu nenáležela odměna a že by svým počínáním sledoval poškodit dlužníka. Poznamenal, že dlužník použitím hyperochy jako mimořádného příjmu do splátkového kalendáře nepovede ke skončení insolvenčního řízení, ledaže by byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 100%; toto jeho stanovisko pak dlužník hodnotí jako poškozující jeho práva v insolvenčním řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je opodstatněno, byť z jiných než prezentovaných důvodů.

Podle § 298 výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3).

Z citované právní úpravy třeba dovodit, že insolvenční soud udělí souhlas insolvenčnímu správci k vydání výtěžku zpeněžení poté, co v zákonné lhůtě proti návrhu insolvenčnímu správci nepodá žádný z účastníků ve stanovené lhůtě námitky. Pokud se tak stane, musí předcházet rozhodnutí, kterým soud udělí (nebo neudělí) souhlas k vydání výtěžku zpeněžení jednání, jehož předmětem je projednání vznesených námitek. Právní úprava však nepočítá s tím, že by insolvenční soud vydal o námitkách samostatné rozhodnutí, neboť o nich rozhodne v rámci usnesení, (v němž rozhodne tak, že návrhu na vydání výtěžku zpeněžení vyhoví nebo nevyhoví), jako o otázce předběžné, s níž se vypořádá v odůvodnění rozhodnutí.

Z insolvenčního spisu plyne, že Správce podal k insolvenčnímu soudu návrh na vydání výtěžku zpeněžení Nemovitostí, opravený návrh insolvenční soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku s řádným poučením o právu proti němu podat námitky, které včas dlužník podal. Tyto námitky insolvenční soud projednal na jednání konaném 12.8.2016 (dok. B-76). Namísto, aby rozhodl tak, že vyhoví nebo nevyhoví návrhu Správce na vydání výtěžku zpeněžení ve smyslu § 298 odst. 3 InsZ, rozhodl tak, že nevyhovuje námitkám dlužníka.

Odvolací soud má za to, že z napadeného usnesení bez dalšího neplyne závěr o vyhovění návrhu Správce, odmítl-li dlužníkovy námitky. Insolvenční soud rozhodoval o oprávněnosti námitek přesto, že právní úprava pro takový postup nedává žádný důvod, neboť naopak počítá s tím, že po projednání námitek posoudí přímo návrh Správce na udělení souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům a rozhodne o něm.

Napadené usnesení nemá oporu v právní úpravě InsZ, a proto odvolací soud je podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil bez dalšího s tím, že je namístě rozhodnout nikoliv o dlužníkových námitkách, nýbrž o návrhu Správce, a oprávněnost námitek posoudit v rámci tohoto rozhodnutí v jeho odůvodnění.

Nad rámec uvedeného pro úplnost odvolací soud konstatuje, že o odvolání proti usnesení , kterým insolvenční soud zamítl dlužníkův návrh na zproštění Správce funkce insolvenčního, probíhá odvolací řízení pod sen. zn. 2 VSPH 57/2016.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Praze dne 8. listopadu 2016 JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková