3 VSPH 2040/2014-B-54
KSPH 41 INS 24201/2011 3 VSPH 2040/2014-B-54

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Podzámecká 77, 257 65 Čechtice, o odvolání věřitele ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem Praha 4, Duhová 1/45, IČO 27232433, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem Praha 1, Purkyňova 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 24201/2011-B-44 ze dne 24. září 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 24201/2011-B-44 ze dne 24. září 2014 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (dále též insolvenční soud) nadepsaným usnesením v bodě I. výroku vyslovil, že každá pohledávka (nárok) zjištěná nebo pravomocně určená v průběhu insolvenčního řízení bude uspokojena poměrně a jen do výše 3,5652335 %. K uspokojení těchto pohledávek bude použita částka 52.466,58 Kč. Pohledávky věřitelů budou uspokojeny následovně:

Č. v./ č. p. NÁZEV IČO ADRESA K rozvrhu K vyplacení

Komerční Na Příkopě 1/P1 banka, a.s. 45317054 33, Praha 1 294.681,15 Kč 10.506,07 Kč

Démos Škrobálkova 2/P2 trade, a.s. 25397478 630/13, 56.047,52 Kč 1.998,22 Kč Ostrava JUDr. Nám. 3/P3 Robert 18764878 Svobody 15, 7.800,00 Kč 278,09 Kč Pazák Brno 4

Ing. Jiří a Boloňská 307, 4/P4 Mgr. Lenka Praha 10 115.076,00 Kč 4.102,73 Kč Přibovi

Jiří Plášil Křešín 55, 6/P5,P9 40692884 Křešín 153.173,00 Kč 5.460,98 Kč

GE Money Vyskočilova 7/P6 Auto, s.r.o. 60112743 1422/1a, 166.551,50 Kč 5.937,95 Kč Praha 4

T-Mobile Tomíčkova 8/P7 Czech 64949681 2144/1, 32.582,40 Kč 1.161,64 Kč Republic, Praha 4 a.s. VZP ČR Orlická 41197518 2020/4, 84.717,00 Kč 3.020,36 Kč 9/P8,P11 Praha 3

SMART Hněvotínská 10/P10 Capital, a.s. 26865297 241/52, 69.601,00 Kč 2.481,44 Kč Olomouc ČEZ Prodej, Duhová 425/1, 11/P12,P15 s.r.o. 27232433 Praha 4 59.869,00 Kč 2.134,47 Kč ČR-FÚ pro Politických 12/P13 Středočeský 72080043 vězňů 1233, 13.324,00 Kč 475,03 Kč kraj, územ. Říčany prac. Říčany AAA AUTO, Husovo nám. 13/P14 a.s. 26699648 14, Hostivice 4.718,22 Kč 168,22 Kč JUDr. Za Beránkem 14/P16 Dalimil 71238573 836, Klatovy 7.800,00 Kč 278,09 Kč Mika, LL.M. FOX U Měšťanského 15/P17 HOLDING, 26182769 pivovaru 934/4, 17.931,34 Kč 639,29 Kč Praha 7 s.r.o. Úvěrový Pravonín 88, 16/P18,P21 servis, s.r.o. 27413861 Pravonín 62.356,00 Kč 2.223,14 Kč DŘEVOBIS, U Louky 485/1, 17/P19 s.r.o. 64940012 Praha 4 40.100,30 Kč 1.429,67 Kč ABEWY Táboritská 18/P20 EXE 27944514 1000/23, 87.893,00 Kč 3.133,59 Kč GROUP, Praha 3 s.r.o. UniCredit Radlická 3201, 19/P22 Leasing CZ, 15886492 Praha 5 178.905,60 Kč 6.378,40 Kč a.s. Dan Mésl Belgická 27, 20/P23 740416/3745 Praha 2 0,00 Kč 0,00 Kč Ing. Michal Univerzitní 21/P24 Pravda 760510/1724 686/14, 18.490,00 Kč 659,21 Kč Praha 10

V bodu II. výroku vyslovil, že věřitelé uvedení ve výroku I. tohoto usnesení sdělí do 10 dnů od doručení usnesení insolvenčnímu správci Ing. Lee Loudovi se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, číslo účtu, kam má být poukázána částka dle rozvrhového usnesení. Částky určené pro věřitele proplatí insolvenční správce věřitelům na jejich náklad rovněž v jeho sídle po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 777 319 774. Částky nepřesahující 500,-Kč může správce složit do úschovy soudu a věřitele o tom písemně vyrozumět; obdobně může postupovat, jestliže nedojde k proplacení částek určených pro jednotlivé věřitele do 30 dnů od rozvrhového usnesení pro překážku na jejich straně. V bodě III. výroku pak insolvenčnímu správci soud uložil provést tento rozvrh podle schválené konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů a podle upraveného seznamu přihlášek do 2 měsíců ode dne právní moci tohoto usnesení, zapsat do upraveného seznamu přihlášek ke každé pohledávce (nároku) jaká částka na ni byla vyplacena, event. složena do úschovy soudu ve lhůtě 70 dnů od právní moci usnesení a v téže lhůtě jako pod bodem b) podat soudu písemnou zprávu o provedeném rozvrhu.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPH 41 INS 24201/2011-B-41 ze dne 14.8.2014 (právní moc nastala dnem 1.9.2014) schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce. Podáním ze dne 22.9.2014 (soudu doručené 23.9.2014) předložil insolvenční správce návrh na rozvrhové usnesení (rozdělovací návrh). Cituje § 305 a § 306 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), uzavřel, že přezkoumal rozdělovací návrh insolvenčního správce, shledal jej věcně správným, a proto podle něj vydal rozvrhové usnesení dle § 307 IZ a uložil povinnosti insolvenčnímu správci.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal věřitel ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem v Praze 4 (dále jen odvolatel) a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vrátil soudu prvního stupně zpět k opravě a doplnění, neboť do uspokojení nebyla zahrnuta jeho přihlášená pohledávka ve výši 14.227,20 Kč. Zdůraznil, že do insolvenčního řízení přihlásil dvě pohledávky ve výši 59.869,-Kč evidovanou pod č. P12-1 a 14.227,-Kč evidovanou po č. P15-1, tj. celkem 74.096,20 Kč, které byly zjištěny. Do rozvrhu k poměrnému uspokojení však insolvenční správce pojal toliko pohledávku P12-1 ve výši 59.869,-Kč, přestože v rubrice Č.v./č.p. (bod I. výroku) označil obě tyto pohledávky.

Insolvenční správce dlužníka (Ing. Lee Louda) na uvedené odvolání reagoval opraveným návrhem rozvrhového usnesení ze 14.10.2014 (událost B-50), v němž uvedl, že částka, jež má být vyplacena mezi nezajištěné věřitele, činí celkem 52.466,58 Kč, že pohledávky nezajištěných věřitelů byly zjištěny v celkové výši 1.485.844,23 Kč, včetně nároku zajištěného věřitele, který nebyl uspokojen a přechází mezi nezajištěné věřitele ve výši 294.681,15 Kč (Komerční banka, a.s.) a včetně přihlášené pohledávky č. 15 ve výši 14.227,20 Kč (odvolatele), která v návrhu rozvrhového usnesení z 22.9.2014 nebyla započítána mezi ostatní zjištěné nezajištěné pohledávky k rozvrhu. Podíl uspokojení nezajištěných pohledávek tak činí 3,53109558462935 %, přičemž provedl přepočet míry uspokojení jednotlivých věřitelů, uvedených v bodu I. výroku napadeného usnesení, do něhož zahrnul u odvolatele i pohledávku P15-1, takže celková výše zjištěné pohledávky odvolatele činí 74.096,20 Kč a má být uspokojena ve výši 2.616,41 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 306 IZ po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odst. 1). Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny (odst. 2). Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna (odst. 3). Vydání rozvrhového usnesení nebrání, jestliže ohledně některé z pohledávek z upraveného seznamu přihlášených pohledávek nejsou dosud splněny podmínky pro její výplatu nebo jde-li dosud o pohledávku spornou; jde zejména o pohledávky, a) kterých se týká odvolání proti konečné zprávě, b) ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor (odst. 4).

Podle § 307 odst. 1 IZ rozvrhové usnesení doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, jejichž pohledávek se toto usnesení týká; tyto osoby mohou proti rozvrhovému usnesení podat odvolání.

V konečné zprávě insolvenčního správce z 11.7.2014 (zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 21.7.2014 jako událost B-39) byly v bodě II. specifikovány celkové příjmy majetkové podstaty ve výši 1.444.353,26 Kč dle členění na výnosy ze zpeněžení nemovitých (1.300.000,-Kč) a movitých věcí (13.500,-Kč), ostatní příjmy (srážky ze mzdy dlužníka 84.451,-Kč, úrok z termínovaného vkladu 1.002,26 Kč a záloha na náklady insolvenčního řízení uhrazená věřitelem Komerční banka, a.s. 45.000,-Kč), dále bylo v bodě III. konstatováno, že v majetkové podstatě nezbyl žádný nezpeněžený majetek, v bodě IV. uvedl výdaje z majetkové podstaty v členění na pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po zahájení řízení ve výši 45.000,-Kč (jedná se o složenou zálohu zajištěným věřitelem), na pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po rozhodnutí o úpadku (hotové výdaje správce, poštovné, cestovné atd.) v celkové výši 2.244,-Kč, náklady spojené s udržováním a správou zajištěného majetku ve výši 49.771,-Kč, náklady spojené se zpeněžením majetkové podstaty zajištěného majetku ve výši 18.521,40 Kč, tedy celkem pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po rozhodnutí o úpadku ve výši 70.536,40 Kč, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou podle § 169 IZ (výživné) ve výši 20.000,-Kč, a dále pohledávky zajištěných věřitelů (vydání výtěžku podle § 298 a § 299 IZ) ve výši1.201.900,26 Kč (vyplaceno zajištěnému věřiteli Komerční banka, a.s. po odečtení nákladů na správu a zpeněžení a odměnu správce) s tím, že k uspokojení tohoto zajištěného věřitele došlo z 80,31 % a jeho nárok ve výši 294.681,15 Kč přechází jako nárok mezi nezajištěné věřitele, takže celkové výdaje z majetkové podstaty činí 1.337.436,68 Kč. V bodě V. uvedl zůstatek finančních prostředků v majetkové podstatě ve výši 106.916,58 Kč, v bodě VI. uvedl, že nemá pohledávky, které se uspokojují před rozvrhem, v bodě VII. prohlásil, že nepředpokládá výdaje spojené s ukončením konkursu. V bodě VIII. vyúčtování odměny insolvenčního správce provedl výpočet odměny z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele podle § 1 odst. 2 vyhlášky 313/2007 Sb. (o odměňování insolvenčních správců-dále jen vyhláška) ve výši 29.807,15 Kč, dále určil částku 77.109,26 Kč k uspokojení nezajištěných věřitelů vč. odměny správce (výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele dle § 1 odst. 3 a 4 vyhlášky, tj. včetně výživného 20.000,-Kč) a odměnu z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele podle § 1 odst. 3 vyhlášky ve výši 13.995,33 Kč, což představuje odměnu správce k výplatě ve výši 43.802,65 Kč, a dále odměnu správce určenou podle § 1 odst. 5 vyhlášky ve výši 54.450,-Kč (včetně DPH) s tím, že celková odměna správce činí 54.450,-Kč. V bodě IX. k částce určené k rozdělení mezi věřitele pak uvedl, že částka 54.450,-Kč bude použita k uspokojení zapodstatových pohledávek včetně odměny insolvenčního správce před rozvrhem a částka 52.466,58 Kč bude použita k uspokojení pohledávek v rozvrhu s tím, že výše všech zjištěných nezajištěných pohledávek věřitelů včetně neuspokojeného nároku zajištěného věřitele činí 1.471.617,03 Kč a předpokládaná výše jejich podílu na částce určené k rozvrhu činí 3,56523352955782 %.

Proti konečné zprávě nebyly uplatněny odvolatelem, ani jinými osobami námitky, byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku a následně ji insolvenční soud usnesením (B-41) bez nařízení jednání (§ 304 odst. 4 IZ) schválil včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce a toto rozhodnutí nabylo právní moci, jak uvedeno shora. V usnesení (B-41) jsou uvedeny celkové příjmy částkou 1.399.353,26 Kč, celkové výdaje ve výši 1.346.886,68 Kč, z nichž odměna správce činí 54.450,-Kč, výdaje správce 70.536,40 Kč, výdaje dle § 169 písm. e) IZ 20.000,-Kč, a výplata zajištěnému věřiteli 1.201.900,28 Kč, takže k rozdělení zbývá 52.446,58 Kč.

Podáním z 22.9.2014 předal insolvenční správce soudu návrh rozvrhového usnesení (zveřejněno jako událost B-43 dne 23.9.2014), v němž uvedl jednotlivé věřitele, výše zjištěné pohledávky každého z nich, jejichž souhrn činí 1.471.617,03 Kč a předpokládanou výši k úhradě v rozvrhu jednotlivým věřitelům, jimž má být rozdělena částka 52.466,58 Kč s předpokládanou výší uspokojení 3,56523352955782 %. Jedná se o shodné údaje, jak byly převzaty insolvenčním soudem do bodu I. výroku napadeného usnesení.

Projednáním konečné zprávy a vyúčtování se uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování podstaty, když tímto způsobem jsou za účasti věřitelů-co do aktiv i pasiv-postaveny najisto výsledky konkursu (resp. dosavadního insolvenčního řízení, jestliže před konkursem byl úpadek dlužníka řešen jiným způsobem). Pravomocným schválením konečné zprávy a vyúčtování se zakládá definitivní závěr jak o celkových příjmech podstaty, tak o výdajích souvisejících se správou majetkové podstaty i všech ostatních pohledávkách za majetkovou podstatou a pohledávkách jim na roveň postavených, které již správce uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, jakož i o plnění poskytnutém zajištěným věřitelům (všechny tyto rozhodné údaje jsou povinnou náležitostí konečné zprávy). Z toho vzešlé výsledky konkursu pak indikují některý ze zákonem předvídaných dalších procesních postupů. Tím je buď úplné uspokojení případných dosud neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, provedené dle § 305 odst. 1 IZ (po zapravení zajištěných pohledávek) a následované rozvrhem dle § 306 IZ, anebo rozhodnutí soudu podle § 297 odst. 2 IZ o poměrném uspokojení neuhrazených pohledávek v režimu za podstatou (podle pravidel vymezených v § 305 odst. 2 IZ), jímž bude výtěžek ze zpeněžení podstaty zcela spotřebován, a po právní moci tohoto usnesení (a jeho splnění insolvenčním správcem) pak následuje zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ.

Ze shora uvedeného plyne obvykle závěr, že s ohledem na existenci pravomocného usnesení o schválení konečné zprávy (blíže viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 96 INS 3581/2008, č.j. 3 VSPH 1380/2013-B-113 ze dne 4.2.2014) nemá význam tvrzení o existenci zjištěné pohledávky odvolatele, pokud nebylo, ač se tak stát mělo a mohlo, uplatněno ve stadiu schvalování konečné zprávy.

V daném případě je zřejmé, že insolvenční správce odvolatelovu přihlášenou a zjištěnou pohledávku ve výši 14.227,20 Kč k uspokojení do konečné zprávy nezahrnul. Z konečné zprávy je zřejmé, že v ní byla vyčíslena toliko souhrnná částka zjištěných pohledávek (bez pohledávky odvolatele 14.227,20 Kč) a výše podílu na částce určené k rozvrhu v procentech, aniž by byli označeni věřitelé s údajem o výši jejich podílu na této částce (§ 302 odst. 3 IZ). Za uvedené situace bylo na odvolateli, aby vznesl námitky proti konečné zprávě a v jejich rámci se dožadoval vyčíslení výše jeho podílu na uvedené částce nejen procentem, nýbrž i předpokládanou částkou k výplatě. Odvolatel však žádné námitky proti konečné zprávě neuplatnil, konečná zpráva byla pravomocně schválena usnesením soudu, na jejímž základě, k návrhu insolvenčního správce, vydal soud napadené rozvrhové usnesení, a proto se odvolatel nemůže úspěšně bránit jeho výsledku a požadovat nad rámec schválené konečné zprávy uspokojení pohledávky 14.227,20 Kč. Uvedené pochybení nelze napravit opravným rozvrhovým usnesením, jak jej předložil insolvenční správce, neboť to počítá nejen s jinou celkovou výší zjištěných pohledávek k uspokojení (1.485.844,23 Kč oproti v konečné zprávě schválené výši 1.471.617,03 Kč), ale též i s jinou výší podílu připadající na jednotlivé věřitele vyjádřené procentem, tj. 3,53109558462935 % oproti v konečné zprávě schválené výši 3,56523352955782 %. K event. změně rozvrhového usnesení by bylo lze přikročit toliko v případě, že by v mezidobí od schválení konečné zprávy a vydání rozvrhového usnesení přibyl do majetkové podstaty nějaký příjem, či odpadly překážky pro výplatu zjištěných pohledávek ve smyslu § 306 odst. 4 IZ, což však není daný případ pohledávky odvolatele nezahrnuté do konečné zprávy.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. září 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová