3 VSPH 2036/2017-B
KSPI I 68 INS 25203 / 2014 3 VSPH 2036 /2017-B 170

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenční věci dlužnice Renáty anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mladé Boleslavi, Erbenova 31, k doručení v Mladé Boleslavi, Staroměstské nám. 26, zast. Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 10, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 25203/2014 13-152 z 23. října 2017 takto:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j KSPI I 68 INS 25203/2014-B-152 ze dne 23. října 2017 se o d m i t á .

Odůvodněnh

Napadeným usnesením Krajský soud vPraze (insolvenční soud) udělil insolvenčnírnu správci Administrace insolvenci CITY TOWER, v...os (Správce) souhlas kvydání výtěžku zpeněžení nemovitostí parc.č. 718/ 6 718/ 22 a parc č. 718/ 25 včetně všech součásti a příslušenství (Nemovitosti) zapsaných pro kat úz Újezd u Luštěnic u Katastrálního uřadu pro Stredočeský kraj, katastrální pracoviště v Mladé Boleslavi (Úřad na listu vlastnictví č. 79 ve výši 3 242 637, 86 Kč ve prospěch zajištěnému věřiteli Obci Smilovice IČO 00238635, se sídlem ve Smilovicích 11, 294 42 Luštěnice (bod I výroku Zajištěný věřitel), správci uložil vydat výtěžek zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, zapsat do upraveného seznamu přihlášek kpohledávce Zajištěného věřitele, jaká částka na ní byla vyplacena, event. jaká její zbývající část se vypořádá při rozvrhu, vyrozumět Úřad o zpeněžení a zániku zajišťovacího práva, podat písemnou zprávu o vydání výtěžku zpeněžení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí (bod II. výroku) a Správci přiznal zálohu odměny ve výši 228.503,23 Kč stím, že bude uhrazena ze zpeněžení Nemovitosti (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Správce podal soudu návrh na udělení souhlasu k vydání části výtěžku zpeněžení Nemovitosti ve prospěch Zajištěného věřitele, vyrozuměl o návrhu věřitele a dlužníka o podaném návrhu vyhláškou v insolvenčním rejstříku (dok. 13444, resp. 13-146) zveřejněnou 9.10.2017, a konstatoval, že žádné námitky proti udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nebyly podáný.

Insolvenční soud zjistil,že Nemovitosti býlý zpeněžený za částku 3. 672 344, 44 Kč, přičemž nákladý spoj ené s zpeněžením a správou činilý 201 292, 35 Kč. Cituje ustanovení 5 298 zákč 182/ 2006 Sb, o upadku a zpusobech jeho rešení (InsZ), dospěl k závěru, že jsou naplněný podmínky k vydání siýtěžku zpeněžení zajištěněmu věřiteli na uspokojeníj eho pohledávky ve výši 3. 432. 358, 28 Kč v rozsahu 3 242 637, 86 Kč (3 672 344, 44 201. 292, 35 228. 503 ,23/zálohy

,!ťuluHUUf 1.111 . l... UL ...-l. UL.! LJ. ÍU ÚHUU; U... I'

3 VSPI I 2036/2017 na odměnu Správce / ) Správcovu odměnu určil podle výhl. č. 313 / 2007 Sb. ve výši 90.000, Kč s připočtenírn 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč vyplacené zajištěnému věřiteli s tím, že mu bude vyplacena jako záloha a uhrazena ze zpeněžení Nemovitostí podle 3 38 odst. 4 InsZ.

Toto usneseni napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se Správci souhlas k vydání výtěžku zajištěnému věřiteli neuděluje, neshledá li důvody pro zrušení tohoto rozhodnutí a vrácení insolvenčnírnu soudu kdalšímu řízení. Namítl, že insolvenční soud nesprávně posoudil vydání výtěžku zpeněžení Zajištěnému věřiteli v situaci, kdý probíhá řízení o jeho odvolání z funkce zástupce věřitelského výboru a v případě, že bude z této funkce odvolán, budou proti němu vznesený nároky z odpovědnosti za škodu, na něž by mohly být započteny jeho nároky uplatněné ze zajištění. Uvedla důvody, pro něž je navrhováno odvolání Zajištěného věřitele z funkce zástupce věřitelů, nebot? při výkonu této funkce nepostupoval s potřebnou odbornou péčí a nadřadil vlastní zájem nad společný zájem věřitelů, jimž svou nedbalosti způsobil škodu. Uzavřela, že rozhodnutí o vydání souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení Zajištěnému věřiteli insolvenční soud měl vydat až po té, co bude pravomocně rozhodnuto o odvolání Zajištěného věřitele z uvedené funkce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že dlužníci nesvědčí subjektivní legitimace k podání odvolání.

Podle $ 7 InsZ nestanoví li tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení apro incidenční sporý přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních,

Podle 5 201 o.s.ř. může účastník napadnou rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon neVýlučuje.

Podle Š 298 InsZ proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení mohou podat ostatní věřitele a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží (odst.3). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, a zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7). Z uvedené právní úpravy je zřejmé, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají zúčastníků insolvenčního řízení (Š 14 InsZ) jen ti z nich, kteří proti návrhu insolvenčního správce včas brojili svými námitkami. Opačný výklad by byl v rozporu se základními zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebýl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvýššího uspokojení věřitelů. Citovaná právní úprava je obdobou právní úpravy odvolání proti rozhodnutí o schválení konečné zprávy podle 5 304 odst. 6 lnsZ (vždy jde o uspokojení pohledávky přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení), v němž je výslovně přiznáno právo se odvolat proti rozhodnutí insolvenčního soudu jen těm účastníkům insolvenčního řízení včetně dlužníka, kteří proti předložené konečné zprávě podali námitky, a není rozumného důvodu dlužníkovi přiznávat více práv co do legitimace kpodání odvolání při rozhodování v obdobné situaci podle Š 298 odst. 7 InsZ, tj. přiznat mu právo se proti rozhodnutí insolvenčního soud odvolat, i když proti návrhu na udělení souhlasu kvydání výtěžku zpeněžení námitky nepodal, a to i přes poněkud zavádějící formulaci obsaženou v tomto ustanovení (právo odvolat se svědčí podle něj jen dlužníkovi, zajištěnému věřiteli, a věřitelům, kteří proti návrhu podali nárnitkýíí),

...I v u; 11. aiu Ju; aun.:

Z insolvenčního spisu neplyne, že by dlužníce brojila proti návrhu na udělení souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení námitkami ve lhůtě 7 dnů plynoucí ode dne následujícího po dni zveřejnění vyhlášky o podání návrhu, přestože ve vyhlášce, kterou byli účastníci řízení uvědomění o zveřejnění tohoto návrhu, byla poučena o právu proti němu v zákonem stanovené lhůtě podat námitky.

Za uvedené situace dlužníci nesvědčí subjektivní legitimace k podání odvolání. Proto odvolací soud postupoval podle Š 218 b) ve spojení s S 218c o.s.ř. a $ 7 InsZ. a odvolání odmítl.

P 0 u č e n i : Proti tomuto rozhodnutí dovolání a a a f přípustné.

V Praze dne 15. prosince 2017JUDr. Michal K 11 b i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotov , : Petr Vojta :