3 VSPH 2034/2015-B-67
MSPH 79 INS 4884/2015 3 VSPH 2034/2015-B-67

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: STROJEXPORT-VIA, s.r.o. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 573/12, IČO: 48109941, za účasti státního zastupitelství, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Josefa Cupky se sídlem Praha 2, Trojanova 18 a věřitele č. 2: JUDr. Viktor Bradáč se sídlem Praha 1, Ovocný trh 12, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2015, č.j. MSPH 79 INS 4884/2015-B-24,

takto:

I. Odvolání věřitele č. 2, JUDr. Viktora Bradáče, se o d m í t á .

II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2015,

č.j. MSPH 79 INS 4884/2015-B-24, se v bodě VI. výroku mění tak, že insolvenčnímu správci JUDr. Josefu Cupkovi se pořádková pokuta ve výši 1.000,-Kč neukládá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně uložil (mimo jiné) insolvenčnímu správci, aby se zdržel jakéhokoliv nakládání s majetkem, který zapsal dne 3.8.2015 do soupisu majetkové podstaty dlužníka, tj. veškerými akciemi společností Palác Fénix, a.s., HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. a FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s., zejména pak, aby vykonával práva a povinnosti akcionáře, včetně práva hlasovat na valných hromadách těchto společností (bod I. výroku), aby zvážil důvodnost soupisu akcií uvedených společností za situace, kdy v insolvenčním řízení byly uplatněny pohledávky pouze dvou věřitelů, přičemž hodnota správcem dosud sepsaného majetku je ve zřejmém nepoměru k výši takto uplatněných pohledávek věřitelů (bod II. výroku), aby ve lhůtě 3 dnů založil do spisu stanovisko advokátní kanceláře Becker a Poliakov, na které odkazoval ve svém podání ze dne 4.9.2015 a dále podání věřitele JUDr. Viktora Bradáče, na které odkazuje ve svém vyjádření ze dne 8. 9. 2015 (bod III. výroku), aby ve lhůtě 3 dnů splnil povinnost, která mu byla uložena usnesením ze dne 25.8.2015, č.j. MSPH 79 INS 4884/2015-B-15, a soudu osvědčil, že způsobem podle § 13a vyhlášky č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení v platném znění (dále jen vyhláška ) vyrozuměl všechny veřejně známé vlastníky akcií tří společností, které zapsal do soupisu majetkové podstaty, o jejich soupisu, a zejména pak předložil soudu řádný soupis majetkové podstaty se všemi náležitostmi dle § 14 vyhlášky a vysvětlil, z jakého důvodu řádně nesplnil tuto povinnost již ve lhůtě určené usnesením soudu ze dne 25.8.2015 (bod IV. výroku). Dále insolvenční soud vyzval správce, aby se písemně ve lhůtě 10 dnů vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v podání Karla Pesela ze dne 17.9.2015 (bod V. výroku) a uložil správci pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč (bod VI. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud zejména uvedl, že správce přes výzvy soudu ze dne 25.8.2015 (B-15) a ze dne 15.9.2015 (B-19) nepředložil soudu řádný soupis majetkové podstaty dlužníka ani neosvědčil, že veřejně známé vlastníky akcií tří společností, které zapsal do soupisu majetkové podstaty, o jejich soupisu řádně vyrozuměl. Proto insolvenční soud, maje pochybnosti o důvodnosti zápisu tohoto majetku do soupisu majetkové podstaty, omezil správce v nakládání s tímto majetkem. Z důvodu řádného nesplnění těchto povinností soud prvního stupně uložil podle § 81 odst. 2 z.č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen InsZ, správci pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč.

Proti bodu I. výroku se odvolal věřitel č. 2, JUDr. Viktor Bradáč, s požadavkem, aby jej odvolací soud zrušil. Cítí se být dotčen na svých právech, neboť má za to, že soud svou činností (uložením pokynu insolvenčnímu správci, aby se zdržel jakéhokoli nakládání s dotčeným majetkem zapsaným do majetkové podstaty) brání uvedení současného protiprávního stavu ve společnostech Palác Fénix, a.s. a HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. do souladu s právem a brání zejména v případě společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. jmenování orgánů těchto společností. Má za to, že vydané rozhodnutí překračuje rámec dohledové činnosti soudu, je ve své podstatě předběžným opatřením, které má za následek omezení správy majetku zahrnutého do majetkové podstaty dlužníka.

Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty se odvolal insolvenční správce. Má za to, že řádně a včas reagoval na všechny výzvy soudu, a to i na výzvu ze dne 15.9.2015, na kterou odpověděl dne 21.9.2015, tedy v poslední den soudem stanovené lhůty. Poukazuje na to, že důvody, jež mu bránily splnit uložené povinnosti v určené lhůtě, vysvětlil a současně požádal o její prodloužení.

K bodu I. výroku napadeného rozhodnutí:

Pokud jde o rozhodnutí vydané soudem prvního stupně pod bodem I. výroku, Vrchní soud v Praze se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost napadeného rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 11 InsZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru.

Podle § 91 InsZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle § 225 odst. 1, 2 a 4 InsZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno.

Podle § 228 písm. b) InsZ nakládáním s majetkovou podstatou se rozumí zejména výkon práv a povinností akcionáře ohledně akcií zahrnutých do majetkové podstaty, včetně práva hlasovat na valné hromadě akciové společnosti.

Z citovaných ustanovení lze dovodit, že rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž insolvenčnímu správci uložil, aby (v souladu s § 225 odst. 4 InsZ) nenakládal s určeným majetkem, který zapsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka, má povahu rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ). Opačný názor odvolatele oporu v zákoně nenachází.

Protože odvolání směřuje proti rozhodnutí vydanému při výkonu dohlédací činnosti, jež nelze napadnout odvoláním, odvolací soud jej podle § 218 písm. c) z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen o.s.ř., odmítl.

V daných souvislostech nelze přehlédnout ani tu skutečnost, že insolvenční správce, jak plyne z jeho sdělení ze dne 29.10.2015 (B-55) akcie společností Palác Fénix, a.s., HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. z majetkové podstaty dlužníka vyňal. Ve vztahu k tomuto majetku tak napadené rozhodnutí pozbylo účinků, a podané odvolání věřitele č. 2 se stalo bezpředmětným.

K bodu VI. výroku napadeného rozhodnutí:

Co do rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci, Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné.

Podle § 81 odst. 2 InsZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč.

Tato sankce je procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a 37 InsZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle § 11 InsZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup konkursního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle § 32 InsZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Z obsahu spisu se podává, že usnesením ze dne 25.8.2015 (B-15) vyzval soud prvního stupně insolvenčního správce, aby ve lhůtě 15 dnů osvědčil, že vyrozuměl vlastníky obchodních podílů společností, které zapsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka, o tomto soupisu a aby předložil řádný soupis majetkové podstaty se všemi náležitostmi dle § 14 vyhlášky č. 311/2007 Sb. Usnesením ze dne 15.9.2015

(B-19) soud prvního stupně urgoval splnění těchto povinností ve lhůtě 3 dnů. V poslední den takto prodloužené lhůty, tj. 21.9.2015 (ve stejný den, kdy správci byla uložena pořádková pokuta) správce soudu sdělil, že zapsal do majetkové podstaty dlužníka 100% akcií společností Palác Fénix, a.s., HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. a FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. a o tomto zápisu vyrozuměl osoby (Jiří Rýva, Ing. Luděk Vinš, Karel Pesel), které dle dostupných informací tvrdily, že k předmětným akciím mají vlastnická práva, a toto doložil. Vedle toho soudu sdělil, že kromě těchto osob podanými žalobami na vyloučení akcií z majetkové podstaty uplatňují vlastnická práva k zapsanému majetku i další osoby, o nichž správce dříve nevěděl. Jejich okruh a rozsah uplatněných práv bude moci upřesnit až dodatečně, neboť poslední z podaných žalob došla soudu dne 21.9.2015. Proto požádal o prodloužení lhůty k předložení upraveného soupisu majetkové podstaty o 5 dnů. O této žádosti rozhodnuto nebylo, resp. usnesením ze dne 1.10.2015 (B-35) a následně usnesením ze dne 7.10.2015 (B-40) bylo správci uloženo soupis ze dne 24.9.2015 v určených lhůtách doplnit o další dosud chybějící náležitosti.

Tato zjištění vedou odvolací soud k závěru, že insolvenční správce soudem uloženou povinnost co do doložení toho, že dotčené osoby vyrozuměl o zápisu akcií do soupisu majetkové podstaty dlužníka v určené (byť prodloužené) lhůtě splnil a k uložení pořádkové pokuty v této souvislosti nebylo důvodu. Co do povinnosti předložit řádný soupis majetkové podstaty, která ke dni uložení pořádkové pokuty nebyla splněna, správce před uplynutím stanovené lhůty požádal o její prodloužení a uvedl důvody, které jej k takovému postupu vedly. Nebylo-li o žádosti o prodloužení lhůty ke splnění uložené povinnosti soudem prvního stupně rozhodnuto, uložení povinnosti zaplatit pořádkovou pokutu shledává odvolací soud předčasným. Podmínky pro uložení pořádkové pokuty tedy splněny nebyly.

Proto odvolací soud toto rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. za použití § 7 InsZ změnil tak, že se správci pořádková pokuta neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková