3 VSPH 2033/2015-B-29
KSPH 39 INS 4050/2012 3 VSPH 2033/2015-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , b) Olga anonymizovano , nar. 3.7.1965, oba bytem Jesenice, Rabasova 259, oba zast. Mgr. Marcelou Šimíčkovou Krůsovou, LL.M., advokátkou se sídlem Praha 9, U Svobodárny 12, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. září 2015, č.j. KSPH 39 INS 4050/2012-B-23,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. září 2015,

č.j. KSPH 39 INS 4050/2012-B-23, se m ě n í tak, že se toto usnesení nevydává.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně bodem I. výroku rozhodl, že usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10.9.2012, č.j. KSPH 39 INS 4050/2012-B-8 se opravuje tak, že zní: Soud schvaluje oddlužení dlužníků: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Olga anonymizovano , nar. 3.7.1965, Rabasova 259, Jesenice, zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře a za bod III. se v důsledku opravy doplňují další body usnesení IV. a V., kterými rozhodl o způsobu plnění splátkového kalendáře tak, že dlužníkům uložil platit insolvenčnímu správci měsíčně zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, navýšenou o DPH, je-li správce plátcem DPH do října 2020, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů; dlužníkům uložil, aby z příjmů, které získají po schválení oddlužení platili prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle určeného poměru jeho pohledávek, a to po dobu 5 let od první splátky, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce, přičemž první splátka je stanovena na den 25.10.2015. Body VI. až XII. vymezil povinnosti případného plátce mzdy nebo jiného příjmu dlužníků, insolvenčního správce, věřitelů a dlužníků s tímto rozhodnutím související.

Své rozhodnutí, odkazuje na ust. § 164 a 167 odst. 2 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen o.s.ř., odůvodnil tím, že ve vyhotovení usnesení č.j. KSPH 39 INS 13224/2011-B-8 ze dne 24.1.2012 ve znění usnesení č.j. KSPH 39 INS 13224/2011-B-12 ze dne 17.4.2012 byl zachycen stav schválení oddlužení jako oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty. Toto znění však neodpovídá výroku usnesení vyhlášeného dne 10.8.2012, kdy bylo schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře, tedy kombinace obou způsobů. Protože jde o zjevnou nesprávnost, soud opravným usnesením chybu ve výši odměny za zastupování odstranil a doplnil usnesení o schválení oddlužení i o způsob, který odpovídá vyhlášenému znění, který bylo nutné promítnout v nových výrocích IV-XII tohoto usnesení .

Proti tomuto rozhodnutí se dlužníci včas odvolali a žádají, aby bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítli, že soudem bylo rozhodnuto o schválení jejich oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, když bylo zřejmé, že hodnota jejich nemovitého majetku bude postačovat k uspokojení zajištěného věřitele i 30% ostatních přihlášených věřitelů. Vyjádřili mimo jiné přesvědčení, že zákon kombinaci oddlužení formou plnění splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty neumožňuje.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které předcházelo jeho vydání, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že opravným usnesením lze opravit jen zjevné nesprávnosti, k nimž došlo při vyhlášení (vydání) rozhodnutí nebo v jeho vyhotovení, jako jsou písařské chyby, omyly v součtech, chyby způsobené selháním techniky, která byla použita a jiné podobné nesprávnosti, které jsou zcela zřejmé a snadno rozpoznatelné. Je nepřípustné, aby soud postupem podle § 164 o.s.ř. měnil obsah rozhodnutí, např. proto, že si později uvědomil jeho nesprávnost. Opravou rozhodnutí nelze řešit nedostatky spočívající v tom, že soud nerozhodl o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti; v těchto případech se postupuje podle § 166 o.s.ř.

Z obsahu spisu se podává, že usnesením ze dne 10.8.2012 (B-6/4) soud prvního stupně rozhodl o oddlužení dlužníků zpeněžením majetku dlužníků, z nichž každý vlastní 1/2 objektu, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 960 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, obec a kat. území Jesenice plněním splátkového kalendáře. Předmětem zpeněžení bude budova čp. 259 na pozemku č. 289 a pozemky č. 289, 290/1 a 304/2 včetně vedlejších staveb (tři zděné kůlny). Usnesením ze dne 10.9.2012 (B-8) soud prvního stupně rozhodl, že schvaluje oddlužení dlužnice: Olga anonymizovano , nar. 03.07.1965, a dlužníka: Jiří anonymizovano , nar. 12.05.1962, oba trvale bytem Rabasova 259, 270 33 Jesenice, zpeněžením majetkové podstaty.

Z uvedeného vyplývá, že napadeným usnesením soud prvního stupně zjevně vybočil z mezí opravného usnesení. Tímto rozhodnutím totiž neprovedl opravu zřejmé chyby či jiné nesprávnosti ve výroku svého usnesení o schválení oddlužení ze dne 10.8.2012 (B-6), k níž je dle § 164 o.s.ř. oprávněn, ale ve skutečnosti nepřípustně po bezmála 3 letech změnil věcný obsah výroku usnesení ze dne 10.9.2012 (B-8), když do něj nově vtělil rozhodnutí o způsobu plnění splátkového kalendáře a rozhodl o povinnostech případného plátce mzdy nebo jiného příjmu dlužníků, insolvenčního správce, věřitelů a dlužníků s tímto rozhodnutím souvisejících.

Vydané rozhodnutí o věci samé (ve smyslu § 398 a § 406 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) nejenže neodpovídá požadavkům na odůvodnění takového rozhodnutí ve smyslu § 157 odst. 2 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř., ale ve svém odůvodnění nenachází sebemenší oporu. Nehledě na to, že oddlužení v podobě kombinace obou jeho zákonem stanovených forem insolvenční zákon nepřipouští, nelze přehlédnout, že opravované usnesení ze dne 10.9.2012 (B-8) je (nehledě na to, že je nesprávně datováno a označeno nesprávným číslem události) pouze písemným vyhotovením usnesení ze dne 10.8.2012 (B-6/4), vyloučíme-li, že se u těchto rozhodnutí jedná o nepřípustné duplicitní usnesení v téže věci. Navíc již samo o sobě ve svém výroku neodpovídá výroku usnesení vydaného dne 10.8.2012.

Ať už bylo o formě oddlužení dlužníků soudem prvního stupně rozhodnuto jakkoli, případné nedostatky vydaného rozhodnutí nelze ve smyslu ust. § 164 o.s.ř. napravovat vydáním opravného usnesení v kombinaci s usnesením doplňujícím, jak soud prvního stupně v rozporu se zákonem činí.

Vedle toho si nelze nepovšimnout, že již odůvodnění napadeného usnesení je samo o sobě zmatečné, když není zřejmé, jak rozhodnutí, na která je zde odkazováno (č.j. KSPH 39 INS 13224/2011-B-8 ze dne 24.1.2012 ve znění usnesení č.j. KSPH 39 INS 13224/2011-B-12 ze dne 17.4.2012) s danou věcí souvisejí. Z výroku napadeného rozhodnutí se podává, že se týká způsobu oddlužení dlužníků, odůvodnění však nepochopitelně hovoří o chybě ve výši odměny za zastupování . O důvodech, které soud prvního stupně k vydání napadeného rozhodnutí skutečně vedly tak nelze než spekulovat.

Z uvedeného je zřejmé, že napadené rozhodnutí je rozhodnutím, které vůbec nemohlo být soudem prvního stupně vydáno, a jako takové musí být odklizeno. Proto odvolací soud toto usnesení za přiměřeného použití § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil a rozhodl, že se nevydává.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.).

V Praze dne 15. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková