3 VSPH 203/2014-A-15
KSPL 29 INS 34849/2013 3 VSPH 203/2014-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Velkých Hydčicích 83, 341 01 Horažďovice, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 34849/2013-A-9 ze 7. ledna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 34849/2013-A-9 ze

7. ledna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byl dne 13.6.2013 doručen insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Protože neměl insolvenční návrh všechny zákonem požadované přílohy, vyzval soud dlužnici usnesením č.j. KSPL 29 INS 34849/2013-A-8 ze dne 13.12.2013, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doložila podle § 104 InsZ listiny dokládající její úpadek anebo hrozící úpadek a úplný a řádný seznam zaměstnanců. Zároveň byla poučena o následcích, nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn. Přestože obdržela výzvu 19.12.2013 dlužnice na ní nikterak nereagovala. Cituje ustanovení § 128 odst. 2 InsZ insolvenční soud insolvenční návrh dlužnice s návrhem na povolení oddlužení odmítl.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá. -2-KSPL 29 INS 34849/2013

K vyžadovanému seznamu zaměstnanců uvedla, že se stará o zdravotně postiženého syna ze zavinění státního zdravotnictví, které zavinilo jeho, zdravotní stav, což jí brání podnikat, a proto je zřejmé, že nemůže mít zaměstnance. Apelovala na to, že se stará o zdravotně poškozené dítě a není možné z tohoto důvodu dodržet soudem předepsané lhůty k doplnění návrhu. Doplnila, že žádost o doplnění rozhodujících listin dokládající její úpadek, je bezpředmětná, neboť žádala, aby její insolvenční návrh byl spojen ke společnému projednání s insolvenčním návrhem jejího manžela, který je projednáván pod sp. zn. KSPL 29 INS 18678/2013.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 InsZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 InsZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, resp. prohlášení, že žádné zaměstnance nemá, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 InsZ).

Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. -3-KSPL 29 INS 34849/2013

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužnice doručila 4.12.2013 insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení s využitím formuláře návrhu na povolení oddlužení. K insolvenčnímu návrhu nepřipojila seznam svých zaměstnanců a listiny dokládající její úpadek. Usnesením č.j. KSPL 29 INS 34849/2013-A-8 ze 13.12.2013, jež bylo doručeno dlužnici 19.12.2013 byla dlužnice vyzvána ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení k doplnění jednak insolvenčního návrhu o úplný a řádný seznam jejích zaměstnanců, resp. o výslovné prohlášení, že žádné zaměstnance nemá, dále o listiny dokládající úpadek s tím, že seznam zaměstnanců musí podepsat s prohlášením, že je úplný a správný, jednak návrhu na povolení oddlužení o listiny dokládající údaje o čistých příjmech za poslední tři roky a zejména za posledních 6 měsíců se souhlasem jejích nezajištěných věřitelů s uspokojením jejich pohledávek v rozsahu nižším než 30 % jejich pohledávek, nebude-li lze jejich pohledávky z příjmu dlužnice uspokojit alespoň v rozsahu 30 %. Zároveň byla poučena o následcích nedoplnění výzev ve stanovené lhůtě-v případě nedoplnění insolvenčního návrhu podle § 128 odst. 2 InsZ, v případě nedoplnění návrhu na povolení oddlužení podle § 393 odst. 3 InsZ.

Výzvě soudu mohla dlužnice vyhovět jen tím, že by předložila v souladu se zákonnou úpravou, případně v prodloužené lhůtě, poskytnuté soudcem na základě žádosti dlužnice o její prodloužení. Dlužnice, ač řádně poučena ve výše uvedeném usnesení o následcích, nebude-li insolvenční návrh, resp. návrh na povolení oddlužení doplněn, ve stanovené lhůtě nepožádala o její prodloužení a stanovenou povinnost upravenou v ustanovení § 104 InsZ nesplnila.

Námitka dlužnice v tom směru, že lhůta 7 dnů byla příliš krátká, aby oba návrhy (zejména insolvenční návrh) doplnila, není namístě za situace, kdy nepožádala soud o její prodloužení. Namístě pak není ani její námitka, že žádala o spojení projednání jejího insolvenčního návrhu ke společnému projednání s insolvenčním návrhem manžela, neboť k tomuto spojení nelze přistoupit, pokud není insolvenční návrh projednatelný.

Insolvenční soud tak správně insolvenční návrh dlužnice, jehož projednatelnost je podmínkou projednatelnosti návrhu na povolení oddlužení, podle ustanovení § 128 odst. 2 InsZ potvrdil.

Z uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné doplnit, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby -4-KSPL 29 INS 34849/2013 dlužník insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podal, a aby spolu s ním podal na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení. Předpokladem vyhovění těmto návrhům však je, že jak insolvenční návrh, tak návrh na povolení oddlužení a jejich povinné přílohy budou mít zákonem vyžadované náležitosti. V případě, že by předepsané náležitosti měl jen insolvenční návrh, jemuž by bylo možné vyhovět , a návrh na povolení oddlužení nikoliv, insolvenční soud by v souvislosti s rozhodnutím o zjištění úpadku dlužníka návrh na povolení oddlužení odmítl a rozhodl zároveň, že jeho úpadek bude řešen konkursem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. září 2014

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová