3 VSPH 2028/2014-P20-7
KSHK 42 INS 8830/2014 3 VSPH 2028/2014-P20-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano a Moniky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Trutnově, Úpská 551, o odvolání věřitele Richarda Hampela, bytem v Trutnově-Dolním Předměstí, Klenová 429, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 8830/2014-P20-2 ze dne 1. října 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 8830/2014-P20-2 ze dne 1. října 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) odmítl přihlášku č. 20 věřitele č. 18 Richarda Hampela, bytem v Trutnově-Dolním Předměstí, Klenová 429 (Věřitel) a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 8830/2014-A-9 z 2.5.2014 (Usnesení) byl zjištěn úpadek dlužníků, povoleno řešení jejich úpadku oddlužením, ustanoven jim insolvenční správce a že v něm vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční správce nepřihlíží a že takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Vyšel ze zjištění, že Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 2.5.2014 a lhůta k podání přihlášek uplynula 2.6.2014, zatímco Věřitel přihlásil své nároky do insolvenčního řízení 29.9.2014.

Cituje ustanovení § 173 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (InsZ), insolvenční soud dospěl k závěru, že nelze přihlížet k přihlášce pohledávky Věřitele, neboť ji do insolvenčního řízení podal opožděně. Z uvedeného důvodu nelze k přihlášce přihlížet, a proto byla odmítnuta postupem podle § 185 InsZ.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž namítl, že se o zjištění úpadku věřitelů dozvěděl pozdě a požádal o znovuposouzení věci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců s poučením o následcích jejího zmeškání a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 InsZ. Podle § 136 odst. 3 InsZ je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením insolvenční soud zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením, vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, a vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. Zároveň poučil věřitele o formálních a obsahových náležitostech přihlášky a o následcích, není přihláška pohledávky přihlášena v uvedené lhůtě. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 2.5.2014. Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení čtyři pohledávky v celkové výši 48.425,-Kč přihláškou doručenou insolvenčnímu soudu poštou 29.9.2014.

Z výše uvedených skutečnosti je zřejmé, že Věřitel přihlásil své pohledávky za dlužníky do insolvenčního řízení opožděně, neboť lhůta k podání přihlášek začala běžet 3.5.2014 a uběhla 2.6.2014, zatímco přihláška pohledávek byla k soudu doručena až 29.9.2014. Insolvenční soud proto správně dovodil, že k přihlášce pohledávek Věřitele nelze přihlížet a odmítl ji s tím, že účast Věřitele právní moci napadeného usnesení končí. Úvahy o prominutí zmeškání lhůty k přihlášení pohledávek z jakéhokoliv důvodu jsou zapovězeny právní úpravou ustanovení § 83 InsZ a pro věc je nerozhodné, že se Věřitel o probíhajícím insolvenčním řízení dozvěděl opožděně, neboť z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku se to včas dozvědět mohl, a lze tak přičítat jen k jeho tíži, že nevynaložil potřebnou péči o své pohledávky za dlužníky.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 17. října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková