3 VSPH 2023/2017-P23-13
MSPH 92 INS 2879/2017 3 VSPH 2023/2017-P23-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců JUDr. Michala Kabina & Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužnice OSINEK, a.s., IČO 24121274, se sídlem Praha 8 -Kobylisy, Zdibská 22.9 / 2, o odvolání věřitele č. 23 KORAMO, s.r.o., IČO 27158691, se sídlem Kutná Hora Šipší, Sportovců 1, zastoupeného Vítem anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Mutěnická 4187/15, proti usneseni Městského soudu v Praze č. j. MSPH 92 INS 2879/2017 P23 7 ze dne 3. listopadu 2017, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 92 INS 2879/2017-P23 7 ze dne 3. listopadu 2017 se m ě 11 i tak, že se přihláška pohledávky P23 věřitele č. 23 KORAMO s.r.o. n e 0 d 111 i t a .

Odůvodnění:

Městský soud vPraze (insolvenční soud, soud prvního stupně) ve vyroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením odmitl přihlášku P23 (Přihláška) věřitele č. 23 KORAMO, s.r.o. (Věřitel) a rozhodl, že právní moci tohoto usnesení účast Věřitele v řízení končí.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že v insolvenčním řízení dlužnice OSINEK, a.s. (Dlužnice) přihlásil Věřitel dne 12.6.2017 pohledávky P23 v celkové výši 2.548.321,57 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 26.9.2017 byla pohledávka Věřitele popřena insolvenčním správcem Dlužnice (Správce) co do pravosti v plné výši. Na přezkumném jednáni byl přítomen zástupce Věřitele Vít Lehký (Zmocněnec), jenž byl insolvenčním soudem poučen, že do 30 dnů od konání přezkumného jednáni má Věřitel možnost domáhat se určení pravosti své pohledávky žalobou.

Cituje % 185, Š 197 odst. 2 a 5 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., 0 úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30.6.2017 (IZ), dospěl insolvenční soud kzávěru, že Věřitel, jenž byl na přezkumném jednání insolvenčním soudem poučen o možnosti domáhat se určeni pravosti své pohledávky žalobou, tuto žalobu v zákonné lhůtě nepodal. Vzhledem k tomu, že se k Přihlášce v části popřené pohledávky nepřihlíží, bylo namístě ji odmítnout.

Proti tomuto usneseni se Věřitel včas odvolal & navrhl, aby je odvolací soud zrušil, namítaje, že přihlásil do insolvenčního řízení Dlužnice nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 2.548.321,57 Kč, která byla při přezkumném jednání dne26.9.2017 Správcem p0přena co do pravosti vplné výši. Následně soud prvního stupně Přihlášku odmítl z důvodu, že Věřitel nepodal ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání žalobu na určení pravosti popřené pohledávky, přestože poučen o možnosti domáhat se určení pravosti své pohledávky žalobou Věřitel nebyl, a lhůta pro podání žaloby proto dosud ani nezačala běžet. Ohradiv se proti nepřiměřeně tvrdému postupu insolvenčního soudu a Správce, jenž jako důvod popření jeho pohledávek uvedl nedodržení formy zaslání příloh Přihlášky a částečného zpětvzetí Přihlášky (v listinné podobě namísto datové schránky), uvedl Věřitel dále, že nemohl doplnění Přihlášky učinit datovou schránkou vzhledem k tomu, že takovému postupu bránil jeho bývalý jednatel svým jednáním. O tom byl ostatně insolvenční soud, jenž jej řádně nepoučil o způsobu odstranění vady listinného podání, informován (podáním z 26.10.2017).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo, podle % 212 a & 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (osř.), za použití % 7 IZ, aniž podle % 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Dle ?; 185 IZ nastala li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku ainsolvenčnímu Správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle % 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla pupřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li p0pření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle % 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle % 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu Správci. Nedojde li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při _] ej ím popření.

Podle š13 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona (vyhláška č. 311/2007 Sb.), písemné vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky obsahuje označení insolvenčního soudu včetně Spisové značky, pod kterou je insolvenční řízeni vedeno, označení dlužníka a označení věřitele, jemuž je toto vyrozumění určeno, údaje umožňující identitikaci popřené nevykonatelné pohledávky, informaci o tom, zda tato pohledávka byla popřena co do pravosti, výše nebo pořadí, stanovisko dlužníka, datum a podpis insolvenčního Správce. U pohledávky popřené co do výše se ve vyrozumění uvede, v jaké výši byla insolvenčním správcem popřena, u pohledávky popřené co do pořadí se ve vyrozumění uvede, v jakém pořadí má být pohledávka podle insolvenčního správce uspokojena (odst. 1). Vyrozumění dále obsahuje poučeni, že pokud nepodá věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla p0přena, proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, nebude k pohledávce popřené co do pravosti nadále vinsolvenčním řízení přihlíženo a pohledávka p0přená co do výše nebo pořadí se bude pokládat za zjištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenčním Správcem. Ve vyrozumění se uvede i poučení, že věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, se v podané žalobě může jako důvodu vzniku pohledávky dovolávat jen skutečností uvedených v přihlášce nebo při přezkumném jednání a dále skutečnosti, o kterých se věřitel dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyrozumění dále obsahuje poučení o tom, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění (odst. 2).

Z obsahu Spisu odvolací soud ověřil, že insolvenční řízení Dlužnice bylo zahájeno 13.2.2017. Usnesením z 12.4.2017 na č. d. A 15 zjistil insolvenční soud úpadek Dlužnice astanovil lhůtu 2 měsíců ode dne vydání rozhodnutí o úpadku k podání přihlášek pohledávek věřitelů (č. d. A-15). Přihláškou z 12.6.2017 doručenou téhož dne insolvenčnímu soudu se Věřitel domáhá uspokojení svých 19 nevykonatelných pohledávek za Dlužníci z neuhrazeného nájemného (dílčí pohledávky 1 až 4, 6 až 9 a 11 až 16), z neuhrazených dodávek pohonných hmot (dílčí pohledávky 5 a 10), z neuhrazené dodávky uhlí (dílčí pohledávka 17) a z neuhrazených půjček (dílčí pohledávky 18 a 19) Spřislušenstvím vcelkové výši 2.548.321,57 Kč (č. (1. P23 1). Na přezkumném jednání konaném 26.9.2017, jehož se zúčastnil Zmocněnec, popřel Správce pohledávky Věřitele co do pravosti vcelé výši. Vprotokolu o přezkumném jednání, jež bylo i zvukově zaznamenáno, insolvenční soud předtím, než zkonstatoval průběh insolvenčního řízení a zdůraznil zejména usnesení z 12.4.2017 na č. d. A 15, uvedl, že poučil přítomné o účelu přezkumného jednání, procesním postupu při něm, technice přezkoumání, způsobu vyjádření avýznamu stanovisek jednotlivých osob kpřezkoumávaným pohledávkám adůsledcích jejich případného popření podle &% 190 až 220 IZ (č. d. B-15). Dne 29.11.2017 podal Věřitel u insolvenčního soudu žalobu, jíž se proti Správci domáhá určení, že má za Dlužníci pohledávky P23 ve výši 2.041.o47,05 Kč přihlášené do insolvenčního řízení. Incidenční řízení zahájené žalobou Věřitele zp0pření pravosti jeho nevykonatelných pohledávek je vedeno insolvenčním soudem pod sp. zn. 192 ICm 4976/2017 (č. (1. C4 1).

Ze zvukového záznamu přezkumného jednání ze dne 26.9.2017 odvolací soud zjistil, že insolvenční soud obsazený samosoudcem Mgr. Jiřím Kohoutkem (Soudce) sdělil mezi třetí a čtvrtou minutou konání jednáni přítomným: Toto jednání je přezkumným jednáním podle % 190 a násl. insolvenčního zákona s tím, že vrámci tohoto jednání budou přezkoumávány přihlášené pohledávky tak, jak byly předloženy a zveřejněny v seznamu insolvenčním Správcem, je možné p0pírat jejich výši, pravost i pořadí. Dále zdůrazňují, že výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek, který bude přílohou a nedílnou součástí zápisu o dnešním přezkumném jednání. Poté Soudce konstatoval průběh

1111.31 11. 3.: 11113 go"/9,1 21.117??rvnuH UIHLLA * insolvenčního řízení se zdůrazněním usnesení z 12.4.2017 na č. d. A-15. Ve 32. minutě konaného jednání Správce požádal Soudce, aby bylo zaprotokolováno poučení přítomných věřitelů o možnosti podat do 30 dnů žalobu na určení existence popřené pohledávky. Ve 41. minutě konaného jednání Soudce konstatoval, že v tuto chvíli zde máme povinnost Správce vyrozumět nepřítomného věřitele č. 9 o popření jeho nevykonatelných pohledávek usnesením a u přítomných věřitelů máme za to, že tím, že byli přítomni, se obrací povinnost žalobnfí

Zpopsaného je zřejmé, že Věřítel, jenž přihlásil do insolvenčního řízení Dlužnice své pohledávky zneuhrazeného nájemného, neuhrazených dodávek pohonných hmot a uhlí a neuhrazených půjček jako nevykonatelné, ač přítomný (prostřednictvím Zmocněnce) na jednání, při němž byly uvedené pohledávky přezkoumány a popřeny Správcem co do jejich pravosti, nebyl poučen ani insolvenčním soudem, ani Správcem o tom, že se může ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání žalobou podanou u insolvenčního soudu proti Správci domáhat určení pravosti svých popřených nevykonatelných pohledávek za Dlužníci (odporová žaloba). Věřiteli se nedostalo ze strany insolvenčního soudu nebo Správce ani poučení o důsledku marného uplynutí lhůty kpodání odporové žaloby, tedy otom, že nedojde-li jeho (odporová) žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k jeho nevykonatelným pohledávkám popřeným co do pravosti nebude přihlíženo. Jakkoli insolvenční soud v protokolu o přezkumném jednání z 26.9.2017 uvedl, že poučil přítomné o účelu přezkumného jednání, procesním postupu při něm, technice přezkoumávání, způsobu vyjádření a významu stanovisek jednotlivých osob k přezkoumávaným pohledávkám a důsledcích jejich případného popření podle % 190 až 5220 IZ, ze zvukového záznamu přezkumného jednání vyplývá, že řádného poučení obsahově odpovídajícího náležitostem upraveným v š197 odst. 2 a š198 odst. 1 IZ se přítomným věřitelům (tedy ani Věřiteli) nedostalo. Insolvenční soud ani Správce při přezkumném jednání nepoučilí přítomného Věřitele o tom, kde, v jaké lhůtě a proti komu má odporovou žalobu podat. Informaci o obrácení žalobní povinnosti přítomných věřitelů s popřenými nevykonatelnými pohledávkami za řádnou poučovací povinnost insolvenčního soudu a Správce považovat nelze.

K otázce obsahu poučení, jehož se má dostat věřitelům, kteří se zúčastnili přezkumného jednání a jejichž pohledávka byla popřena, se vyjádřil Nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 3582/2010, uveřejněném pod číslem R 97/2011 civ. Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Vněm uzavřel, že poučení, jak má v insolvenčním řízení postupovat přihlášený věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla při přezkumném jednání účinně popřena co do pravosti, výše nebo pořadí, se takovému věřiteli v případě, že je při přezkumném jednání přítomen, má dostat již při tomto jednání. Nestane li se tak, pak písemné vyrozumění ve smyslu ustanovení 5197 odst. 2 IZ, splňující náležitosti vymezené vyhláškou č. 311/2007 Sb., musí insolvenční správce zaslat nejen těm věřitelům popřené nevykonatelné pohledávky, kteří se přezkumného jednání nezúčastnili, nýbrž i těm věřitelům popřené nevykonatelné pohledávky, kterým se ač byli přítomni náležitého poučení při přezkumném jednání nedostalo. Z uvedených závěrů tak plyne, že je třeba vyrozumění doručit i těm věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena a byli přítomni přezkumu, nebyli li řádně při přezkumném jednání poučeni, jinak by totiž na tom byli lépe ti věřitelé p0přených pohledávek, kteří se jednání nezúčastnili, oproti těm, kteří o věc proj evují zájem a přítomni přezkumu byli. a v 1.11. 41. gua-.); aun;

V poměrech projednávané věci tak lze uzavřít, že Věřiteli, jenž nebyl řádně poučen o možnosti podat odporovou žalobu, byl Správce povinen doručit vyrozumění o popření jeho nevykonatelných pohledávek se všemi náležitostmi vymezenými v š 13 vyhlášky č. 311/2007 Sb. bez ohledu na to, že se přezkumného jednání zúčastnil Zmocnénec. Za uvedené situace nezačala Věřiteli běžet lhůta pro podání (odporové) žaloby na určení pravosti p0přených pohledávek, nemohlo tak dojít ke skutečnosti, na základě níž se podle ě198 odst. 1 IZ k jeho popřeným pohledávkám nepřihlíží. Důvod pro postup dle š185 IZ proto, že se kpřihlášeným pohledávkám Věřitele nepřihlíží, tak nebyl dán. Věřitel nadto odporovou žalobu proti Správci u insolvenčního soudu již podal.

Na základě uvedených zjištění veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že nebylo namístě Přihlášku odmítnout a rozhodnout o ukončení účasti Věřitele v insolvenčním řízení Dlužnice.

Z těchto důvodů shledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle % 220 odst. 1 o.s.ř. za použití % 167 odst. 2 o.s.ř. a % 7 IZ změnil.

P oučeni: Proti tomuto rozhodnutí j e přípustné dovolání ve lhůtě 2měsíců ode dne jeho doručení, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešena právni otázka posouzena jinak (% 237, % 239 aš240 odst. 1 o.s.ř.).Dovolání se podává kNejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku (% 71 odst. 2 IZ); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (% 74 odst. 2 12).

V Praze dne 8. prosince 2017

JUDr. Peter T r e b a t i (: ký , Ph.D., LL.M., v. r. předseda senátuZa správnost vyhotov Petr Vojta 1

HM. 11-r