3 VSPH 2019/2016-A-38
KSPL 65 INS 23360/2015 3 VSPH 2019/2016-A-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice: Lenka Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem 331 52 Nekmíř 35, zahájené k návrhu dlužnice a věřitele: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 23360/2015-A-31 ze dne 31. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 23360/2015- A-31 ze dne 31. srpna 2016 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh dlužnice Lenky Anny anonymizovano (dále jen dlužnice ) podaný dne 16. 9. 2015 a rozhodl, že v insolvenčním řízení se pokračuje na základě insolvenčního návrhu věřitele České spořitelny, a.s. (dále jen věřitel ).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 4. 5. 2016 (dok. č. A-21) insolvenční návrh dlužnice již jednou postupem dle § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-IZ ), odmítl, odvolací soud však k odvolání dlužnice toto usnesení změnil tak, že se její návrh neodmítá, neboť vady jejího insolvenčního návrhu byly zhojeny podáním insolvenčního návrhu věřitele. Protože dlužnice k insolvenčnímu návrhu nepřipojila žádné přílohy, usnesením ze dne 13. 7. 2016 (dok. č. A-29) ji vyzval k jejich doplnění ve lhůtě 7 dnů. Dlužnice k této výzvě předložila daňová přiznání, seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, přičemž seznam závazků neobsahoval údaje o splatnosti jejích jednotlivých závazků. Jiné listiny dlužnice nedodala.

Insolvenční soud, cituje ustanovení § 104 odst. 1, 392 odst. 1 a 128 odst. 2 IZ, dospěl k závěru, že dlužnice k insolvenčnímu návrhu nepřipojila zákonem stanovené přílohy, a proto její insolvenční návrh postupem dle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k novému projednání.

Své odvolání odůvodnila tím, že insolvenční soud nesprávně aplikoval ustanovení § 104 IZ, a že důvody pro odmítnutí jejího insolvenčního návrhu nejsou dány.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející podle § 212a a § 212 o.s.ř. a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu. isir.justi ce.cz

Z ustanovení § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) a označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka způsobem uvedeným v odstavci 1, musí být v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 IZ).

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K poslední uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 128 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije (odst. 1). Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (odst. 2). Podle odst. 3 insolvenční soud může rozhodnout, aby mu seznamy uvedené v § 104 odst. 1 předložil i dlužník, který není insolvenčním navrhovatelem; má-li insolvenční navrhovatel vůči dlužníku vykonatelnou pohledávku, uloží insolvenční soud tuto povinnost dlužníku vždy. Seznam majetku zveřejní v takovém případě v insolvenčním rejstříku až po rozhodnutí o úpadku (odst. 3).

Z insolvenčního spisu plyne, že se dlužnice insolvenčním návrhem podaným dne 16. 9. 2015 a spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala zjištění svého úpadku a povolení jeho řešení oddlužením zpeněžením majetkové podstaty. V kolonce 07 návrhu na povolení oddlužení sloužící pro účely podání insolvenčního návrhu, pouze uvedla, že dlouhodobě není schopna splácet své závazky . K insolvenčnímu návrhu nepřiložila žádné přílohy.

Insolvenčním návrhem podaným dne 25. 9. 2015 k insolvenčnímu řízení dlužnice přistoupil věřitel, jenž se svým návrhem domáhal zjištění úpadku dlužnice s tím, že má za dlužnicí pohledávku z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. 5. 2009 ve výši 4.180.055,99 Kč splatnou dne 29. 12. 2012. Jako dalšího věřitele uvedl Okresní správu sociálního zabezpečení Plzeň-sever s pohledávkou ve výši 10.479,-Kč splatnou dne 31. 12. 2014.

Usnesením ze dne 4. 5. 2016 (dok. č. A-21) insolvenční soud odmítl insolvenční návrh dlužnice a vyslovil, že se v řízení pokračuje na základě řádného insolvenčního návrhu věřitele. K dovolání dlužnice odvolací soud toto usnesení změnil usnesením ze dne 13. 6. 2016 (dok. č. A-26) tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá s odůvodněním, že perfektní insolvenční návrh věřitele zhojil nedostatky insolvenčního návrhu dlužnice.

V řízení dále pokračoval insolvenční soud, který dlužnici vyzval usnesením ze dne 13. 7. 2016 (dok. č. A-29) k doložení řádného seznamu majetku, závazků a zaměstnanců. Protože dlužnice požadované přílohy řádně nedoložila, napadeným usnesením její insolvenční návrh opětovně odmítl.

Odvolací soud dospěl k závěru, že insolvenčním soudem zvolený postup nebyl namístě, pokud dlužnici usnesením ze dne 13. 7. 2016 (dok. č. A-29) vyzval k doplnění seznamu majetku, seznamu závazků, seznamu zaměstnanců a dalších listin, které její úpadek dokládají. Otázka projednatelnosti insolvenčního návrhu dlužnice byla totiž jednou pro vždy vyřešena usnesením odvolacího soudu ze dne 13. 6. 2016 (dok. č. A-26), které ve věci zakládá překážku věci rozhodnuté. Jakékoli další odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice proto nemá v insolvenčním zákoně oporu a z hlediska procesního postupu tak má být ve věci nyní postupováno na základě bezvadného insolvenčního řízení věřitele.

Nad rámec odvolací soud uvádí, že usnesení ze dne 13. 7. 2016 (dok. č. A-29) za dané situace naplňuje spíše náležitosti výzvy k doložení seznamů podle § 128 odst. 3 IZ, a pokud dlužnice této výzvě nevyhověla, má nesplnění této povinnosti za následek naplnění podmínky platební neschopnosti dle § 3 odst. 2 písm. d) IZ.

Na základě uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil bez dalšího.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 9. listopadu 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková