3 VSPH 2/2014-A-11
KSPA 60 INS 24408/2013 3 VSPH 2/2014-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Burešem v insolvenčním řízení dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem v Moravanech, Boženy Němcové 231, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 3. října 2013, č.j. KSPA 60 INS 24408/2013-A-5,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 3.10.2013, č.j. KSPA 60 INS 24408/2013-A-5, rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka Josefa anonymizovano (dále jen dlužník).

Proti tomuto usnesení se dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvolal. Podáním ze dne 22.1.2014, zaslaným insolvenčnímu soudu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb dne 27.1.2014 (č. dok. A-10), však dlužník své odvolání vzal výslovně zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužníka podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.].

V Praze dne 29. ledna 2014

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová