3 VSPH 1998/2017-P28-7
KSPL 65 INS 27571/2o16 3 VSPH 1998 / 2017-P28-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubina a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice J .M.S. Cheb s.r.o. se sídlem v Chebu, Obětí nacismu 1143/31, PSČ 350 02, IČO 28026306, zastoupené Mgr. MUDr. Janou Kollrossovou, advokátkou se sídlem v Plzni, nám. Republiky 28, PSČ 301 00, 0 odvolání věřitele Ing. Jiřího Martínka, bytem v Chebu, Riegerova 1097/1, PSČ 350 02, proti usneseni Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 27571/2016-P28-2 ze dne 25. září 2017, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 27571/2016-P28-2 ze dne 25. září 2017 se r 11 š i a věc se v r a c i tomuto soudu k dalšímu

řízeni.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl přihlášku pohledávky věřitele Ing. Jiřího Martínka (dále jen Věřitelíí) ve výši 750.000, Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní moci předmětného usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 6.4.2017 na č.d. A 24 zjistil úpadek dlužnice J .M.S. Cheb s.r.o. (dále jen Dlužnice") a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení, 3 poučením o následcích zmeškání této lhůty. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno dne 6.4.2017, lhůta kpodání přihlášek pohledávek skončila dne 6.6.2017. Přihláška Věřitele byla soudu doručena dne 5.9.2017. Cituje % 173 odst. 1 a % 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon,: dále jen IT), dOSpěl soud prvního stupně k závěru, že předmětná přihláška byla podána až po uplynutí zákonem stanovené lhůty, a proto ji jako Opožděnou odmítl.

Proti tomuto usnesení se Věřitel včas odvolal stím, že podáním přihlášky vstoupil do insolvenčního řízení na místo věřitelky č. 13 WELSTAM PLUS, s.r.o. (dále jen Věřitelka č. 13 ) ve lhůtě dané mu soudem prvního stupně ve vyrozumění o částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky Věřitelky č. 13 ve výši 750.000.-Kč, spojeném s výzvou k podání návrhu na vstup do řízení na její místo.Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle & 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo neni-li takový postup vrozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízeni, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenčni spory přiměřeně ustanoveni občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle & 183 IZ přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky ztohoto zajištění (odst. 1). Příhláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně (odst. 2). Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla napokojenim věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se ji tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, vinsolvenčnim řízení domáhat místo něj bez zřetele ktomu, zda ji přihlásily, s tim, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně % 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy (odst. 3).

Podle & 184 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledi jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízeni vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzeti přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu Správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (% 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí (odst. 1). Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle % 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzeti přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou (odst. 2). Vpřipadě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne ji lhůtu kpodáni návrhu na vstup do řízení misto věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží (odst. 3).

Podle % 41 odst. 2 zákona č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Ze zásady bezformálnosti procesních úkonů (% 41 odst. 2 o.s.ř.) vyplývá, že je soud posuzuje podle jejich obsahu. Pro posouzeni procesních úkonů proto není významné, jak je účastník označil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu Sp. zn. 23 Cdo 2002/2013 ze dne 4.9.2013). Zásada posuzování procesních úkonů účastníků

5 v arm 139g; zur; podle jejich obsahu vyjádřená v ustanoveni % 41 odst. 2 o.s.ř. platí ovšem jen tehdy, jestliže je úkon účastníka určitý a srozumitelný nebo jestliže má všechny potřebné náležitosti; neumožňuje-li úkon jednoznačný závěr () tom, co jim účastník vyjádřil, je třeba nejprve účastníka vyzvat, aby úkon náležitě formuloval (neurčitý nebo nesrozumitelný úkon učiněný při jednání nebo jiném soudním roku nemá žádné právni následky, a proto není možné k němu přihlížet) nebo aby odstranil vady podání dleš43 o.s.ř.; teprve poté lze úkon posuzovat podle jeho obsahu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2704/2006 ze dne 27.7.2007).

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že přihláškou ze dne 29.5.2017 (č.d. P13 1) přihlásila Věřitelka č. 13 pohledávku za Dlužníci v celkové výši 1.596.562,37 Kč zajištěnou ručitelskými prohlášeními Marie J arošové a Věřitele. Dne 21.7.2017 vzala Věřitelka č. 13 přihlášku své pohledávky zpět do výše 750.000, Kč, neboť tuto částku uhradil dne 14.7.2017 Věřitel coby ručitel (č.d. P13-2). Usnesením ze dne 16.8.2017 na č.d. P13-3 soud prvního stupně Věřitele vyrozuměl o částečném zpětvzeti přihlášky Věřitelkou č. 13 a stanovil mu lhůtu 14 dni ode dne doručení tohoto usnesení k podání návrhu na vstup do řízení místo ní. Citované usneseni bylo Věřiteli doručeno dne 22.8.2017. V podání doručeném soudu dne 5.9.2017 (č.d. P28-1) učiněném na formuláři přihlášky pohledávky Věřitel přihlásil nezajištěnou pohledávku ve výši 750.000, Kč vzniklou uhrazením uvedené částky v rámci mimosoudního vyrovnání s Věřitelkou č. 13, jímž jako ručitel vyrovnal v rámci své ručitelské doložky s Věřitelkou č. 13. K přihlášce připojil listinu nazvanou Kvitance a vzdání se práva na vymáhání zbývající části ručitelského závazku ze dne 14.7.2017, v níž Věřitelka č. 13 potvrdila částečné uhrazení dluhu Dlužnice Věřitelem. Usnesením ze dne 25.9.2017 na č.d. P13 4 vzal soud prvního stupně částečné zpětvzeti přihlášky Věřitelky č. 13 na vědomí a v rozsahu zpětvzeti ukončil jeji účast vinsolvenčním řízeni zdůvodu, že Věřitel návrh na vstup do řízení na její místo nepodaL

Z uvedeného vyplývá, že podání Věřitele bylo soudem prvního stupně posouzeno toliko podle jeho formálního označení a nikoliv podle jeho obsahu. Odvolací soud přitom nemá pochybnosti o tom, že podání Věřitele, ač učiněné na předepsaném formuláři přihlášky pohledávky, není uplatněním nové pohledávky, jež by bylo namístě odmítnout postupem podle % 185 IZ pro opožděnost, nýbrž je návrhem na vstup Věřitele na místo Věřitelky č. 13 vrozsahu zpětvzeti, učiněným v reakci na výzvu soudu pmiho stupně vjim stanovené lhůtě. Uvedené plyne jak z obsahu formuláře, tak zpřiložené listiny, přičemž není rozhodující, že k návrhu na vstup Věřitel nevyužil povinný formulář dle & 18 odst. 1 IZ a vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, neboť o tom nebyl soudem prvního stupně ani poučen, a proto bylo na místě, aby soud prvního stupně postupoval dle % 43 o.s.ř. a vyzval Věřitele k odstranění vad podání, když ustanovení % 18 IZ (vylučující užití % 43 o.s.ř.) se pro danou situaci použije pouze přiměřeně.

Soud prvního stupně tedy pochybil, když podání Véřitele považoval za přihlášku pohledávky, jako opožděnou ji odmítl a ukončil účast Věřitele v insolvenčním řízení. Odvolací soud proto napadené usnesení podle & 219a odst. 1 písm. a) a % 167 odst. 2 o.s.ř. za použiti % 7 IZ zrušil a podle % 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízeni. P 0 u č e n í : Proti tomuto usnesení 11 e n í dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (% 71 odst. 2 IZ).

V Praze dne 15. prosince 2017

JUDr. Jindřich H a vlo v e c , v. r. předseda senátuZa správnost vyhotov Petr Vojta