3 VSPH 1992/2016-A-11
KSPL 51 INS 17716/2016 3 VSPH 1992/2016-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v      ! "#$  % Trebatického, Ph.D., LL.M. v &$  $' Marka Pohlota, nar. 17.6.    zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnese$"(' % &(")%*+-/0) 17716/2016-A-6 ze dne 29. srpna 2016,

takto:

!" " #$%"&'( "()) * +,%, #4 8 ;< ==-A-6 ze dne 29. srpna 2016 se p o t v r z u j e .

>* (?

08 $  $  $  &$ dlužníka.

V $  $ :   $' &  ;<=2016 &$ (8 návrhem na povolení oddlužení. Vyšel z tvrzení dlužníka obsažených v ' &. 7, z  8:  $'(>  ' @'(   ?C E $ F(  $' '  >$ ' &$  ( $ G   ' : '8    ($$ H&$ & ' $8>$(

/ &$  ' (:  $'  &$  H'  F(  ( ani ze ': # I  $' ( E'( rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. KSBR 37 INS 294/;CCW: ;< 0)XG-Y;CCW  ;=-2010  $ Z B - ; Z-CB ; ' &-W;Y;CC? )#: o úpadku #( >$[ (\/]^_: ' :  $' &$   ($$ '& : ''  :  nachází v F':  (  &$ postupem dle § 128 odst. 1 InsZ $ ] & : $  $#  8 ( 8 &$ (8 návrhem na povolení oddlužení. isir.justi ce.cz '& $^ 2 KSPL 51 INS 17716/2016 Toto usnesení napadl dlužník v '  $hl, #( $ >  $ ' >$$$%  (   #8 &$  '  $ #($$ F( 0$: & & $ : (H'&$ &$ &$ ' &-=] 8$ ' 8: ( '(  : ($ >$( q$' a paní Stezkové. Má za to, že v ' & = & $& > '  K odvolání  8& 8 ' $ 8 : '8  '

Vrchní soud v %'  ' :  $$  

Z § 97 odst. 1 a 5 InsZ plyne, že insolven&$ $$ ( ( : '8 (   $' # (  : (-  $$ F':  &$ ( $'

Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) $ b)  # >$BC   c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K  $ Z B ; /] $:   : že  $'$ a) zastavil platby b) ( $ # >$B$  :# c) $  ' ($ ' ' & $'8'  $# {'$:# d)     - /]: '   &$ 

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-  ' > '   ' :  $' #   &   & 8 8'[ZB @/]_

E F'  $  Z B B /]  ( ( $ dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

/ &$    toho, že domáhá-li se dlužník &$(>$F'# $$ F':( Z-CB

 ; /]   &$   ($$ '& : ' 8 F' #  $$ F' &($ ) &  $' podle § 104 odst. 1 InsZ musí k &$  ( >$ ('&8 ' $8 $'[('_ '& $^ 3 KSPL 51 INS 17716/2016 a 8'$8 [ '_:( musejí být

  novenými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ.

   $'   >$ F' [ $$ F'_

 $: $ ' &   $  $ 8  [Z B<- B /]_:   &  &$ náv [Z-C? - Z B

 ' ' & ?_: níž pak musí-v souladu s   &$  vymezenými v § 103 odst. 2 InsZ-vyplnit nejen údaj o : &  &$ návrhem domáhá (zda navrhuje vydat rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku), '  :( $& ($$'& :' 8 F' & $$ F' &($ / &$    $ oddlužení jsou samostatná procesní podání se samostatným procesním režimem. 0 ' &$  [($   $'  (>$ F'_  #8 #&$ :($  $' >$ svého úpadku oddlužením.

% '  &$  $& &$ '& &($$ F' #  $$ F'  $' (  judikaturou Nejvyššího soud (  )#$ $  $ stanovisek-viz jeho usn$ ;< 0)XG =Y;CCW  ;?;2009 [G <-Y;CC<_: $ ;< 0)XG-Y;CCW  ;=-;C-C [G 88/2010), $;<0)XG;;Y;CC<ze dne 20.5.2010 (R 26/2011) a usnesení sen.zn. ;< 0)XG-@Y;C--  ;--;2011 (R 44/2012). Z této judikatury plyne, že v &$$#8' ' : úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími '& : '&($ F'  $' H  : ' $ $&$ ' '' $:   &$  [ -li je pravdivými) # $:  $' $  [( '[&  # >$BC   : '$ ) &$ $&$' 8 ($$ '& $ $ #8 ( ' ' $  $': 8# ' '  ' ' 8 : & ' '

    ':   $: ' $:  $ # sh 8:  $ &$  $:  $' ( úpadku.  $':'8 &$# =  ($F  $

 $  ('  &$ : '8 & ( $ jakýchkoliv ro ($$ '& &($$ ( F' #  $$ F': ' &$ ( 8 &$:( být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 InsZ.

''   $& '& &($$ Fdek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného R 91/2009 nelze mít za  $:  &$ '& $^ 4 KSPL 51 INS 17716/2016    '& $ '  8 ': '8 ($ ' &$ (' $ : ( $ {  : taková '' $   $'-  #$  $ (  (' ' ' & : do povinných rozhodných tvrzení o  $' F' & $$ F': ( (  &$ návrh postrádá, lze vzít v  [('  & $ F' ' _ F( o $  $' ((  '  (' 8   $' obsažené v (' ': '  &$ (co ( #  $$ Z-C@ -$_#_/]_ 

%  Z-;W - /] &$ : '8 #( > náležitosti nebo '8 (  8 # &8: &$  $: jestliže pro tyto ' '& $$ &$'  :( ( = # &$ $Z@B #&' $ [ ( _ nepoužije.

Z &$  :  $'  ' &$  &$  návrhem na povolení oddlužení s $ H : jehož ' & =  $&$  ($$ '& $ &($$ ( F' :  ? (>8 ': toho 4 jeho závazky jsou více jak ?C     (  '   &' &$ @=-?':?B "&  : # $  &: #$ $&$  8>-WCCC:-"&  ( vyživovací povinnost k  : ( H' 8  & ((  ': 8>   '  ((  : >'  )( '  $' k &$   $ Z-C@ /]: ( (': '  :  $' podepsa >$: ( F 

Z uvedeného plyne, že dlužník neuvedl v ' & =  8 '& $ ' &$ F' $: nichž by bylo lze   ( F': (  $  [ &8 H : H'&$ &$  $ _  ' [ $ (( 8>   _  :( $ % ' &  ' ' &-= H : ' tyto údaje nelze vzít v  $  $ &$ :# I $ $ související s návrhem na povolení oddlužení a jejich nedostatek lze nahradit pouze

# 8 8 ustanovení § 104 InsZ, jež ale dlužník k &$ ( 

%  &$   $'[ _ :( ' $ $ $$ Z-;W/]: nemohou mít z '  $ ného usnesení žádného 8  $ &$ : '  $' &$ ' $ ( '& $^ 5 KSPL 51 INS 17716/2016 '   $ $$ [ $ $   % sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008 ze dne 17.3.;CCW ( &--Y;CC< )#$' $  $  '_ 8 8& ( ' 8 \ '^ # >' (  #8   8: # I$ $'  >$: (F 88

] $ $: $ &$ :#8 dlužníka k  $ (    Z @B : # I '   $( & $Z-;W -/]  $' :# k insolv&$   #8 &$ : ( #( > ' ( ' 8$ 

Protože z $ 8  $' : #  ' & $   :( $ ' ( : &$  : &$ ( Z-;W - InsZ jej odmítl.

0 ' 8> 8   $  z (  Z;-< vrdil.

% &$ Proti tomuto rozhodnutí l z e  $ ;$ (  &$ ' 0('$  $  $ : (  $ $  $ >$ '  #  $ : (($ >$ se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ># ( $   $ #o má-li #8 $ > $ otázka posouzena jinak (§ 237, Z;B<Z;@C - _

V Praze dne 24. listopadu 2016

@!B$,@'C*(* *,$, átu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová